22.08.2007

K2 - Perusopintojen kirjallisuus 2007-2008

Suomalainen viittomakieli 2007–08
K2 (Vieraan kielen linja)


PERUSOPINNOT, 30 opSVKP210  KIELITIETO JA KIELITIEDE (5 op)

KLSP001 Näkökulmia kieleen: johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (1 op)

SVKP211 Näkökulmia kieleen: Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä (2 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Jantunen, T. (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura, s. 113–119.
 • Karlsson, F. (1998). Yleinen kielitiede. Helsinki: Yliopistopaino. [soveltuvin osin]
 • Malm, A. & Östman, J.-O. (2000). Viittomakieliset ja heidän kielensä. Teoksessa A. Malm. (toim.), Viittomakieliset Suomessa, s. 9–32. Helsinki: Finn Lectura.
 • Yule, G. (1996). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. [soveltuvin osin]
KLSP003 Näkökulmia kieleen. Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia (2 op)

SVKP220 VIITOTTUJEN KIELTEN RAKENNE JA KÄYTTÖ (5 op)

SVKP221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Jantunen, T. (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura.
 • Malm. A. (2000). Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, s. 147–200.
 • Rainò, P. (2002). Mouthings and Mouth Gestures in Finnish Sign Language. Teoksessa P. Boyes Braem & R. Sutton-Spence (toim.), The Hands Are the Head of the Mouth. The Mouth as Articulator in Sign Languages, s. 41–50. Hamburg: SIGNUM-Press.
 • Rissanen, T. (1987). Toistoprosesseista kuurojen viittomakielessä. Teoksessa P. Pimiä & T. Rissanen, Kolme kirjoitusta viittomakielestä, s. 1–24. Publications of the Department of General Linguistics No. 17, University of Helsinki. Helsinki.
 • Valli, C. & Lucas, C. (2000). Linguistics of American Sign Language. An Introduction. Washington D.C.: Clerc Books and Gallaudet University Press.
SVKP230 VIITTOMAKIELISTEN HISTORIA JA KULTTUURI (5 op)

SVKP231 Kulttuurienvälinen viestintä (2 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus ym. materiaali:   
 • Salo-Lee, Malmberg& Halinoja (1998). Me ja muut: kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: Yle-opetuspalvelut
 • Me ja muut -videosarja
 • Mindess,A. (1999). American Deaf Culture. Teoksessa Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters s. 81–124. Yarmouth, Me.: Intercultural Press.
 • Holcomb, T.K & Mindess, A. (2001). See what I mean. Differences between Deaf and Hearing cultures. 45 minutes. Eye2Eye Productions, DVD.
SVKP232 Kuurojen historia ja kulttuuri (3op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Malm. A. (2000). (toim.) Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, s. 35–101 ja 127–144.
 • Padden, C. & Humphries, T. (1988). Deaf in America. Voices From a Culture. London: Harvard University Press.
 • Wallvik. B. (2001). Viitotulla tiellä. Helsinki: Finn Lectura.
 • Laakso,M & Salmi,E. (2005). Suomen viittomakielisten historia. Helsinki: Kuurojen Liitto ry
SVKP240 KIELEN OMAKSUMINEN JA KAKSIKIELISYYS (5 op)

SVKP241 Kielen omaksuminen ja kaksikielisyys (5 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Baker, C. (1997). Foundations of bilingual education and bilingualism (4.painos). Clevedon: Multilingual Matters.
 • Emmorey, K. (2002). Language, cognition, and the brain. Insights from sign language research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 169–204.
 • Takkinen, R. (2000). Viittomakielen kehitys. Teoksessa E. Lonka & A.-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kuulon ja kielen kuntoutus – vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Palmenia, s. 51–74.
Lisämateriaalia:
 • Takkinen, R. (2003). Viittomakielen omaksuminen äidinkielisessä ja kuulevassa viittomakieltä käyttävässä ympäristössä. Puhe ja kieli 23:4, 159–172.
 • Hassinen, S. (2005). Lapsesta kasvaa kaksikielinen. Helsinki: Finn Lectura.
SVKP250 SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN KIELIOPINNOT (10 op)

SVKP251    Suomalainen viittomakieli I (4 op)

SVKP252    Suomalainen viittomakieli II (6 op)