21.04.2017

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2012-2015

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Suomalaisen viittomakielen opinnoissa on valittavana kaksi linjaa: K1 ja K2. K1-linjalla voivat opiskella ne, joiden äidinkieli on (suomalainen) viittomakieli, tai ne, joiden kielitaito arvioidaan riittävän hyväksi. K2-linjalla opiskelevat muut. Suomalaisesta viittomakielestä voi molemmilla linjoilla suorittaa perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Suomalaisen viittomakielen opiskelija perehtyy kielitieteen perusteisiin, viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomakieliseen yhteisöön, sen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja historiaan sekä viittomakielen omaksumiseen ja kaksikielisyyteen. K1-linjalla opiskelijat paneutuvat lisäksi viittomakieliseen viestintään ja K2-linjalla kielitaidon hankkimiseen. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hankinnan, hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Opetus- ja suorituskieli vaihtelee. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista: