19.08.2013

Kurssikuvaukset

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2012-2015

Perusopinnot

 

SVKP111/SVKP211 Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot ja -käsitteet fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, leksikosta, semantiikasta, pragmatiikasta ja diskurssintutkimuksesta

 • pystyy tarkastelemaan viitotun kielen ja erityisesti suomalaisen viittomakielen rakennetta näiden tietojen ja käsitteiden avulla

 • omaa kokonaisnäkemyksen suomalaisen viittomakielen kieliyhteisöstä, kielikontaktitilanteesta sekä suomalaisen viittomakielen keskeisimmistä tutkimusalueista.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op).

Opiskelutapa: Luennot ja kirjallisuutta.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

 

SVKP121/SVKP221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan kielentutkimuksen ja sen käsitteistön näkökulmasta viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen muotorakenteeseen (fonologiaan, morfologiaan ja syntaksiin), merkitysrakenteeseen (semantiikkaan), diskurssiin ja yleiseen rakenteelliseen variaatioon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä ja luokitella viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomia (esim. nominaalit ja verbaalit)

 • ymmärtää viitottujen kielten modaliteetin vaikutuksen kielen rakenteisiin

 • osaa kuvailla ja selittää viittomien sisäistä rakennetta fonologisesta (esim. rakenneyksiköt ja niiden simultaaninen ja sekventiaalinen toteutuminen, fonologiset prosessit), morfologisesta (esim. kuvailevat viittomat, yhdysviittomat) ja semanttisesta näkökulmasta (esim. aspektuaalisuus)

 • tunnistaa keskeisimmät suomalaisen viittomakielen lausetyypit (funktionaaliset ja rakenteelliset tyypit)

 • osaa kertoa lauseiden yleiset järjestymisperiaatteet ja niiden taustalla olevat tärkeimmät syyt (esim. viittomajärjestys ja sen vaihtelu)

 • tietää viitotun kielen muistiinmerkitsemisen perustekniikat ja kuinka ne otetaan käyttöön.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (3 op), SVKP111/211 Kielentutkimuksen peruskäsitteet (2 op).

Opiskelutapa: Luento, kirjallisuutta ja kirjallinen työ tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tentti tai kirjallinen työ, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKP122 Viitottujen kielten rakenteen harjoituskurssi 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla harjoitellaan viitotun kielen muistiinmerkitsemistekniikoita ja perehdytään suomalaisen viittomakielen rakenteeseen analysoimalla erilaisia viitottuja tekstejä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää erilaisia viittomien muistiinmerkitsemistekniikoita ja pystyy soveltamaan ainakin yhtä tekniikkaa laajempaan viittomakieliseen aineistoon

 • tietää viitotun tekstin analyysiin käytetyt perusohjelmistot ja pystyy käyttämään niitä itsenäisesti

 • tunnistaa, erottaa ja osaa luokitella kielen rakenneyksiköitä (mm. viittomat, lauseet) ja ilmiöitä (mm. aspektuaalisuus) muistiinmerkitsemästään aineistosta.

Edeltävät tiedot: SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Ohjattu ryhmätyöskentely ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Arviointi: Analyysiharjoitukset, hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKP123 Äidinkieli 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija pohtii suomalaista viittomakieltä äidinkielenä ja omaa kielellistä identiteettiään. Opiskelija harjoittelee oman ja muiden viittomisen arviointia lingvistisestä ja viestinnällisestä näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoisempi suhtautumisestaan eri kieliin ja viittomakielisyyteen

 • osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen

 • osaa käyttää kielistudiota ja vähintään yhtä viittomakielten videoanalyysiohjelmaa sekä tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, itsenäiset harjoitustehtävät ja ohjeistettu kieliharjoittelu sekä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoitustehtävät, hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKP131/SVKP231 Kulttuurienvälinen viestintä 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteisiin ja -teorioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa

 • on tietoinen erilaisten kulttuurien piirteistä ja kulttuurien välisistä eroista.

Opiskelutapa: Työpaja sekä kirjallisuutta tai kirjallisuutta ja kirjallinen työ.

Arviointi: Työpajatyöskentely, kirjallinen työ, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKP132/SVKP232 Kuurojen historia ja kulttuuri 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kuurojen historiaan ja kulttuuriin ensisijaisesti suomalaisesta näkökulmasta. Opintjakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kuurojen yhteisötoimintaa, kulttuuria ja historiaa

 • ymmärtää kuurojen tämänhetkistä toimintaa ja kulttuuria historian valossa.

Opiskelutapa: Luento ja kirjallisuutta ja/tai kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ/tentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKP142/SVKP242 Kielen omaksuminen  2 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kielen ja erityisesti viitotun kielen omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä, kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä viittomakielisten kaksikielisyyteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee varhaisen kielenkehityksen ja kouluikäisen kielen omaksumisen peruspiirteet

 • osaa kuvailla suomalaista viittomakieltä omaksuvan lapsen fonologisen, leksikaalis-semanttisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen piirteet

 • osaa arvioida äidinkielisen ja ei-äidinkielisen ympäristön vaikutusta kielenomaksumiseen

 • osaa kuvata viittomakielisten erilaisia kaksikielisyyden muotoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (3 op), SVKP111/211 Kielentutkimuksen peruskäsitteet (2 op), SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Luento, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ tai lopputentti/kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKP143/SVKP243 Kaksikielisyys 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kaksikielisyyteen sekä sen toteutumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kaksikielisyyden ilmenemismuotoja ja kaksikielisyyden tutkimuksen peruskäsitteistöä

 • osaa määritellä kaksikielisyyttä eri näkökulmista.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op), SVKP111/211 Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä (2 op), SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op), SVKP142/SVKP242 Kielen omaksuminen (2 op).

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1   5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa omasta erikoisalastaan suomalaisella viittomakielellä

 • on tutustunut viittomakieliseen kerrontaan

 • omaa valmiudet seurata erilaisia viittomakielisiä keskusteluja

 • ymmärtää foneettisesti, rakenteellisesti ja sosiolingvistisesti varioivia tekstejä

 • osaa arvioida ja määrätietoisesti kehittää omaa viittomistaan erityisesti artikulatorisesti ja prosodisesti.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, itsenäiset harjoitustehtävät ja ohjeistettu kieliharjoittelu (1 op) sekä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoitustehtävät ja kielitaito, hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden syksy.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2  5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa pitkähkön rakenteellisesti korrektin tekstin (esim. viittomajärjestys, tekstin sidostaminen) suomalaisella viittomakielellä ja varioida sitä erilaisille kohderyhmille

 • pystyy seuraamaan viittomakielistä ryhmäkeskustelua ja osallistumaan siihen aktiivisesti sekä ymmärtää ryhmäkeskustelun säännöt ja konventiot

 • on aktiivinen viittomavarastonsa laajentamisessa ja tietää keinot tähän.

Edeltävät tiedot: SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1 (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, itsenäiset harjoitustehtävät ja ohjeistettu kieliharjoittelu (1 op) sekä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoitustehtävät ja kielitaito, hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

 

Aineopinnot

 

SVKA112/SVKA212 Morfologia ja syntaksi 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla laajennetaan tietoa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen morfologiasta ja syntaksista perehtymällä lähemmin leksikaalisiin kategorioihin ja niihin liittyviin ilmiöihin sekä lauseiden rakenteeseen, lausetyyppeihin ja tekstin sidostamiskeinoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suhteuttaa viittomakielten morfologista ja syntaktista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten vastaavaan tutkimukseen ja rakenteeseen

 • osaa vertailla ja arvioida kriittisesti viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen morfologisista ja syntaktisista yksiköistä (esim. erilaiset nominaaliset ja verbaaliset viittomat, eleet; erilaiset lauseen yksiköt kuten topiikki) ja ilmiöistä (esim. erilaiset taivutuksen ja johtamisen kaltaiset prosessit; tekstin sidostamiskeinot) esitettyjä näkemyksiä

 • osaa analysoida ja luokitella viitottua tekstiä ja sen yksiköitä ja ilmiöitä morfologisesta ja syntaktisesta näkökulmasta.

Edeltävät tiedot: SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Luento, harjoitustehtävät, kirjallisuutta tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: Analyysiharjoitukset ja kirjatentti tai kirjallinen työ, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

SVKA113/SVKA213 Fonetiikka ja fonologia 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan viitotun kielen fonetiikkaan ja laajennetaan tietoa viittomien fonologisen rakenteen tutkimuksesta (esim. eri kuvausmallit ja transkriptiotavat) analysoimalla viittomia ja viitottua tekstiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suhteuttaa viittomakielten foneettista ja fonologista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten foneettiseen ja fonologiseen tutkimukseen ja rakenteeseen

 • tietää viitotun kielen prosodiikan perusteet ja osaa vertailla ja arvioida kriittisesti viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen foneettis-fonologisista yksiköistä (esim. foneemi, segmentti, tavu) esitettyjä näkemyksiä

 • ymmärtää eri kuvausmallien ja transkriptiotapojen perusteet ja tarkoitusperät sekä kykenee ottamaan mallit käyttöön ja soveltamaan niitä viittomakielisen aineiston analysointiin.

Edeltävät tiedot: SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Luento, harjoitustehtävät, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti/kirjallisuus ja harjoitustyö.

Arviointi: Kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti/kirjallisuus ja harjoitustyö, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: YliopistotutkijaTommi Jantunen.

 

SVKA131/SVKA231 Viittomisto ja nimistö 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomistoon rakenteen ja merkityksen näkökulmasta. Tutustutaan viittomanimikäytäntöön eri viittomakielissä ja erityisesti suomalaisessa viittomakielessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää eri viittomatyyppien (esim. kiinteiden sekä muodoltaan ja merkitykseltään vapaampien viittomien) yhtäläisyydet, erot ja keskinäisen suhteen niin rakenteen kuin merkityksen näkökulmasta

 • osaa arvioida kriittisesti olemassa olevia luokitteluja ja luokitella itse viittomia erilaisiin tyyppeihin

 • muistaa viittomanimistöön liittyvät keskeiset rakenteelliset ja kulttuuriset piirteet ja osaa selittää niiden taustat.

Edeltävät tiedot: SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Luento, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ/lopputentti tai kirjatentti 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKA141 Viittomakielinen viestintä I   5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen käyttöä eri kielenkäyttötilanteissa, harjoitellaan erityylisten viittomakielisten tekstien tuottamista ja esiintymistaitoa mm. osallistumalla keskusteluihin eri aihepiireistä. Vertaillaan viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kontekstin merkityksen suomalaisen viittomakielen viestinnässä

 • osaa eritellä suomalaisen viittomakielen tyylejä

 • tuntee viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja.

Opiskelutapa: Harjoituskurssi, harjoitustehtävät ja ohjeistettu kieliharjoittelu (1 op) sekä kirjallisuutta.

Arviointi: Harjoitustehtävät, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKA142 Viittomakielinen viestintä II  5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään suomalaisen viittomakielen sosiaaliseen ja tyylilliseen variaatioon ja pragmaattisiin tekijöihin. Syvennetään tuntemusta tekstilajeista ja kielirekistereistä. Vertaillaan suomalaista viittomakieltä muihin viittomakieliin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa suomalaisen viittomakielen variaation

 • osaa tuottaa erilaisia tekstejä eri kohderyhmille (esim. viittoa tieteellistä tekstiä)

 • hahmottaa viittomakielten välisiä viestinnällisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Edeltävät tiedot: SVKA141 Viittomakielinen viestintä I (5 op).

Opiskelutapa: Harjoituskurssi, harjoitustehtävät ja ohjeistettu kieliharjoittelu (1 op) sekä kirjallisuutta.

Arviointi: Harjoitustehtävät, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Kolmas lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3    5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa keskustella suomalaisesta viittomakielestä ja omasta erikoisalastaan

 • osaa käydä keskusteluja äidinkielisessä ryhmässä

 • pystyy tuottamaan viittomakielisen tiivistelmän omasta opinnäytetyöstään

 • pystyy seuraamaan omaan alaansa liittyvää viittomakielistä luentoa.

Edeltävät tiedot: SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2 (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, itsenäiset harjoitustehtävät ja ohjeistettu kieliharjoittelu sekä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoitustehtävät ja kielitaito, hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKA256 Suomalainen viittomakieli 4    5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on harjaantunut varioimaan omaa tuottamistaan ja ymmärtämistä erilaisissa

viittomakielisissä konteksteissa kulttuurisesti korrektilla tavalla tilannetajua osoittaen

 • on syventänyt taitojaan osallistua aktiivisesti viittomakielisiin ryhmäkeskusteluihin

 • osaa tunnistaa ja nimetä viitottujen esittävien tekstilajien (sakraali, narratiivi, runous) tunnusomaisia piirteitä sekä tuottaa viittomakielisen (viitotun) analyysin esittävien tekstilajien erityispiirteistä

 • ymmärtää yhteisön eri kielenkäyttäjäryhmien kielenvaihtelua

 • ymmärtää kansainvälisellä viittomisella käytyjä lyhyitä keskusteluja

 • osaa tuottaa omaan alaansa liittyen viittomakielisen luennon, esityksen tai vastaavan

 • hallitsee akateemisen viittomisen pääperiaatteet

 • osaa vertailla suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

Edeltävät tiedot: SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3 (5 op).

Opiskelutapa: Harjoitukset ja kirjallisuutta.

Arviointi: Harjoitukset ja kielitaito, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Danny De Weerdt.

 

SVKA145/SVKA245 Kuurojen kulttuuri ja viittomakielinen kirjallisuus 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan kuurojen kulttuuriin (esim. henkilöhistoriaan sekä arvoihin ja niiden muutokseen) ja viittomakieliseen kirjallisuuteen. Pohditaan viittomakielisen kirjallisuuden syntyä ja tehtävää kuurojen kulttuurin ilmentäjänä ja perinteiden välittäjänä.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää syvemmin kuurojen kulttuurin ominaispiirteet

 • ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden merkityksen kuurojen kulttuurille ja yhteisölle

 • ymmärtää erilaisia näkökulmia viittomakieliseen kirjallisuuteen.

Edeltävät opinnot: Suomalaisen viittomakielen perusopinnot

Opiskelutapa: Luento, viittomakielisen kulttuurin analysointiharjoituksia, kirjallisuutta ja kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: Analyysitehtävät ja kirjallinen työ / kirjallinen työ, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

 

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan tieteellisen ajattelun perusteisiin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin: aiheenvalintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat

 • tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä

 • tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät

 • osaa hakea lisätietoa tutkimus- ja menetelmäoppaista.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot ja suurin osa kieliaineen aineopinnoista.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: 3. lukuvuosi.

 

SVKA175/SVKA275 Kandidaattiseminaari 3 op

Osaamistavoitteet: Kandidaattiseminaarin käytyään opiskelija

 • osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja laatia lyhyen tutkimussuunnitelman

 • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä

 • osaa esitellä tutkielmansa seminaarissa

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua

 • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Suoritetut perusopinnot ja suuri osa aineopinnoista.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, 0–5.

Ajoitus: 3. lukuvuosi seuraavasti: 1. periodissa laitoksen yhteinen kurssi KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet, 2. periodissa seminaarityöskentelyä, 3. periodissa itsenäistä työtä, 4. periodissa kandidaatintutkielmien käsittely.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

SVKA174/SVKA274 Kandidaatintutkielma   7 op

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimuksen

  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta

  • laatia suppean tutkimussuunnitelman

  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen

  • kerätä ja valita aineiston

  • käsitellä ja analysoida aineistoa soveltuvilla menetelmillä

 • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tutkielma, 0–5.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

SVKA180 Vapaavalintaiset opinnot   5 op

Opiskelija suorittaa jakson Vapaavalintaiset opinnot HOPSinsa mukaisesti 5 op:n kurssilla, joka valitaan joko suomalaisen viittomakielen oppiaineen tai kielten laitoksen järjestämästä, osaksi vuosittain vaihtuvasta kurssitarjonnasta.

 

SVKA181 Diskurssintutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään erityisesti viittomakielisen diskurssin tarkasteluun multimodaalisesta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa diskurssistutkimuksen peruskäsitteitä viittomakielisiin teksteihin ja viittomakielisen vuorovaikutuksen tarkasteluun

 • tuntee diskurssintutkimuksen eri suuntauksia ja pohtii niitä erityisesti viittomakielen näkökulmasta.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen.

Opiskelutapa: Itsenäisesti luettava kirjallisuus, pari- ja pienryhmätyöskentely, luennot ja kokoava kurssityö.

Arviointi: Kurssityö, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen/kolmas lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

SVKA182 Sosiolingvistiikka 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan tutkimusalueeseen ja viitotuissa kielissä esiintyvään variaatioon ja kielikontakteihin perustuviin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee sosiolingvistiikan tutkimusalueet

 • tietää pääpiirteittäin viittomakielten sosiolingvistisestä tutkimuksesta ja tutkimustarpeista erityisesti suomalaisen viittomakielisen yhteisön näkökulmista

 • omaa käsityksen viittomakielisen yhteisön monikielisyydestä, kielellisistä repertuaareista ja suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimuksesta.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen perusopinnot.

Opiskelutapa: Luennot ja kirjallisuutta tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: Kirjallinen työ tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Toinen/kolmas lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

 

Syventävät opinnot

 

SVKS101 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön suomalaisen viittomakielen rakenteen, käytön tai kirjallisuuden alalta ja raportoi sen (laajuus 50–70 sivua). Tutkielmaan laaditaan viittomakielinen yhteenveto. Tutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

 • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin

 • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita

 • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta ja suhteuttaa oman tutkimuksensa siihen

 • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset

 • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen

 • laatia tutkimussuunnitelman

 • kerätä ja valita aineistoa sekä analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä

 • kirjoittaa tutkielman

 • esitellä tutkimustaan suullisesti.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot, SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät (5 op), ne syventävien opintojen kurssit, joiden alaan tutkielma sijoittuu.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – välttävä.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS106 Maisteriseminaari 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportoimiseen alkaen tutkimussuunnitelmasta ja jatkaen työn kirjoittamista sekä osallistumalla ryhmätyöskentelyyn ja kahteen konferenssityyppiseen graduseminaariin, joissa ensimmäisessä esitellään tutkimussuunnitelma ja toisessa esitellään tutkielman edistymistä/tuloksia. Kurssin jälkeen opiskelija

 • tuntee tutkimuksenteon prosesseja ja osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä

 • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä

 • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja itsenäisesti etsiä tutkimuksen kannalta adekvaattia kirjallisuutta ja käyttää sitä teoreettisen viitekehyksen luomiseen, tutkimuskysymysten tarkentamiseen ja analyysimenetelmien valintaan

 • laatia tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa

 • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua

 • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot, SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät (5 op).

Opiskelutapa: Ohjattu seminaarityöskentely, itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen ja tiedonhankinta, aktiivinen tutkielman edistäminen ja osallistuminen kahteen kongressityyppiseen graduseminaariin esitelmineen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS110 Viittomakielten fonologian tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään tietoa viitottujen kielten fonologisesta tutkimuksesta ja rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti eri teoreettisiin näkökulmiin ja kuvausmalleihin. Näkökulmia ja malleja suhteutetaan erityisesti opiskelijan omaan tutkielmaan ja sen aineistoon. Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa esitellä viittomakielten fonologisen tutkimuksen keskeiset teemat

 • kykenee keskustelemaan teemoista yleistäen

 • osaa arvioida kriittisesti teemoja

 • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä.

Edeltävät tiedot: SVKA113/213 Fonetiikka ja fonologia (3 op).

Opiskelutapa: Kirjallisuutta ja kirjallinen työ, tai kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Tommi Jantunen.

 

SVKS111 Viittomakielten morfologian tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään tietoa viitottujen kielten morfologisesta tutkimuksesta ja rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti eri teoreettisiin näkökulmiin. Näkökulmia suhteutetaan erityisesti opiskelijan omaan tutkielmaan ja sen aineistoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa esittää viittomakielten morfologisen tutkimuksen keskeiset teemat

 • kykenee keskustelemaan teemoista yleistäen

 • osaa arvioida kriittisesti teemoja

 • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä.

Edeltävät tiedot: SVKA112/212 Morfologia ja syntaksi (5 op).

Opiskelutapa: Luento, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/lopputentti, tai kirjallisuutta ja kirjallinen työ/ kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään tietoa viitottujen kielten syntaktisesta tutkimuksesta ja rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti eri teoreettisiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa summata viittomakielten syntaktisen tutkimuksen keskeiset teemat

 • kykenee keskustelemaan teemoista yleistäen

 • osaa arvioida kriittisesti teemoja

 • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä.

Edeltävät tiedot: SVKA112/212 Morfologia ja syntaksi (5 op).

Opiskelutapa: Kirjallisuutta ja kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Tommi Jantunen.

 

SVKS113 Viittomakielten semantiikan ja pragmatiikan tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Syvennetään tietoa kielen merkityspohjaisesta analyysista ja kuvauksesta, siitä, kuinka kieli ilmentää ajattelua ja inhimillisiä käsitejärjestelmiä ja millä tavoin merkityksiä rakennetaan ja tulkitaan. Perehdytään syvällisemmin suomalaisen viittomakielen käyttöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä

 • tuntee merkityskeskeisen lingvistisen analyysin ja osaa soveltaa sen välineistöä viittomakieliseen aineistoon

 • ymmärtää kielen suhteessa laajempiin järjestelmiin ja periaatteisiin.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Kirjallisuutta ja kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: Kirjallinen työ tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS115 Viittomakielten omaksumisen tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Syvennetään tietoa sekä puhutun että viitotun kielen omaksumisesta ja omaksumisen tutkimuksesta tutustumalla eri teoreettisiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielen omaksumisen mekanismit sekä keskeiset tutkimussuunnat ja –mene-telmät

 • tuntee viittomakielen omaksumisen tutkimukseen liittyvät erityispiirteet ja osaa soveltaa menetelmiä suomalaisen viittomakielen omaksumisen tutkimukseen.

Edeltävät tiedot: SVKP142/SVKP242 Kielen omaksuminen (2 op) ja SVKP143/SVKP243 Kaksikielisyys (3 op), Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Luento, kielen analysointiharjoituksia, kirjallisuutta ja kirjallinen työ/ kirjatentti tai kirjatentti.

Arviointi: Harjoitukset ja kirjallinen työ/kirjatentti tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS117 Viittomakielten tutkimusmenetelmät 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan tieteenfilosofiaan sekä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiin. Perehdytään kielentutkimuksen menetelmiin erityisesti viitotun kielen näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen pääpiirteet ja erot

 • osaa arvioida kielten, erityisesti viitottujen kielten tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä

 • osaa vertailla erilaisia lähestymistapoja ja soveltaa menetelmätietoa omaan tutkielmaansa.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Kirjallisuus, praktikumtyyppinen ryhmäopetus, tutkimusartikkeleiden analysointi ja kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: Harjoitustehtävät ja kirjallinen työ/lopputentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.

 

SVKS118 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija tutustuu syvemmin yhteen sosiolingvistiikan tai diskurssintutkimuksen alaan ja kykenee soveltamaan sitä tutkielman viitekehykseksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella viittomakieltä sosiaalisessa kontekstissa joko sosiolingvistiikan tai diskurssintutkimuksen lähtökohdista

 • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa huomioiden erityisesti viittomakielisen yhteisön monikieliset ja -kanavaiset resurssit.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot, SVKA180.

Opiskelutapa: Luennot ja kirjallisuutta tai itsenäinen työskentely luku- ja aineistomateriaalin kanssa.

Arviointi: Kokoava loppuraportti, kirjallinen työ tai kirjatentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Elina Tapio.