19.01.2015

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatintutkinto (HuK)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op (sis. vähintään yhden perusopintokokonaisuuden)

 • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

 

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintä- sekä työelämäopinnot 8–11 op

 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

 

Yleisopinnot 8 - 11 op

 

SVKY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Äidinkieli viittomakieli

Suomen kieli

3 op

Vieras kieli (voi olla myös ruotsin kieli*)

3 op

SVKY096 Kypsyysnäyte

1 op

Äidinkieli suomen kieli

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli suorittaa suomen kielen perusopinnot)

3 op

Toinen kotimainen kieli (kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

Vieras kieli (tulee automaattisesti osoitetuksi suomalaisen viittomakielen perusopinnoilla)

3 op

SVKY096 Kypsyysnäyte

1 op

* Kun koulukieli ollut suomi, suositellaan, että suorittaa vieraana kielenä ainakin ruotsin kielen.

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 30 op

 

 

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot 50 op

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineopintoja siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

Maisterin tutkinto (FM)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

 

Muut opinnot 40 op

 • maisterin portfolio 5 op

 • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita

 • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio.

Maisterintutkinnon pakolliset muut opinnot 5 op

Muut opinnot

KLSY012 Maisterin portfolio

5 op

 

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot 80 op

Tutkijan taidot (50 op)

SVKS106 Maisteriseminaari tai KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät

5 op

SVKS101 Pro gradu -tutkielma

40 op

Oppiainekohtaiset opinnot

(15–30 op)

 

SVKS110 Viittomakielten fonologian tutkimus

5 op

SVKS111 Viittomakielten morfologian tutkimus

5 op

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus

5 op

SVKS113 Viittomakielten semantiikan ja pragmatiikan tutkimus

5 op

SVKS115 Viittomakielten omaksumisen tutkimus

5 op

SVKS118 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa

5 op

Suuntautumisopinnot (0–15 op)

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: itseopiskelu

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

Muut työelämävalmiudet (0 - 5 op)

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op