RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue - KIRJATENTTI 2 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/monialaisen-kieliasiantuntijan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8119
Suoritustavat
Kirjatentti tai kertauskuulustelu.
Arviointi: Asteikko 0-5.
Tavoite
Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen esim. tekstilingvistiikan tai diskurssianalyysin sovelluksiin.
Oppimateriaalit

Ajankohtaista
Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoon B.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen