23.02.2018

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2015 - 2017

Suomalaisen viittomakielen opiskelija perehtyy kielitieteen perusteisiin, viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomakieliseen yhteisöön, sen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja historiaan sekä viittomakielen omaksumiseen ja kaksikielisyyteen. Keskeistä opinnoissa on myös kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen.  Tärkeitä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hankinnan, hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Opetus- ja suorituskieli vaihtelee. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan.
Opintopolku(suositus opintojen ajoittamisesta kandidaatintutkinnossa)

 • Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija
 • Sivuaineopiskelija

 

Tutkintorakenne

 

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • suomalaisen viittomakielen perusopinnot 30 op
 • suomalaisen viittomakielen aineopinnot 50 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 7 op

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi 3 op (katsotaan suoritetuksi mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • toinen kotimainen kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin kielen perusopintojen perusteella)
 • vieras kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella)
 • maturiteetti 1 op

Kun äidinkielenä tai koulukielenä on suomalainen viittomakieli, kieliopintoihin kuuluu soveltuvia suomen kielen opintoja vähintään 3 op, soveltuvia vieraan kielen tai ruotsin kielen opintoja 3 op sekä maturiteetti.

Kun koulukieli ollut suomi, suositellaan, että suorittaa vieraana kielenä ainakin ruotsin kielen.

Muut opinnot, pakolliset

 • SVKY012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op*
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä 2 op*
 • KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.  Jos opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina , voi opintojen hyväksilukemista hakea AHOT-menettelyn kautta.

 

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Syventävät opinnot 80p

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot 40 op
 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai vapaavalintaisia kursseja

Muut opinnot (pakolliset):

 Huom! KLSY100 Työelämätuntemus katsotaan suoritetuksi, mikäli se on sisältynyt HuK-tutkintoon.

Opintojaksot – pääaineopiskelija

 

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 30 op

Kielitieto ja kielitiede 4 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen

2 op
Viitottujen kielten rakenne 5 op

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen

5 op
Kulttuurienvälinen viestintä ja
viittomakielinen kulttuuri
5 op

SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä

2 op

SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri

3 op
Kielen omaksuminen ja kaksikielisyys 4 op

SVKP142 Kielen omaksuminen

2 op

SVKP144 Kaksi- ja monikielisyys

2 op
Kielellinen tietoisuus ja kielitaito 10 op

SVKP125 Välineitä viittomisen tarkasteluun JA

SVKP123 Äidinkieli

5 op

5 op


TAI

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1 JA

SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2

5 op

5 op
Laitoksen yhteiset suuntautumisopinnot 2 op

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

2 op
Vapaavalintaiset opinnot

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta

2 op*

*Opiskelijan, joka haluaa myöhemmin opinnoissaan perehtyä kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin,
tulee suorittaa myös tämä opintojakso.

 

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot 50 op

 

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot

Tutkijan taidot (50 op)

SVKS106 Maisteriseminaari tai

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari tai

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

5 op

5 op

SVKS117 Viittomakielten tutkimusmenetelmät

5 op

SVKS107 Maisterintutkielma

40 op

Oppiainekohtaiset opinnot (15–30 op)

 

SVKS110 Viittomakielten fonologian tutkimus

5 op

SVKS111 Viittomakielten morfologian tutkimus

5 op

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus

5 op

SVKS113 Viittomakielten semantiikan ja pragmatiikan tutkimus

5 op

SVKS115 Viittomakielten omaksumisen tutkimus

5 op

SVKS118 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa

5 op

SVKS201 Projektikurssi

5 op
Suuntautumisopinnot (0–15 op)

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

 

 

Opintojaksot – sivuaineopiskelija

 

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 26–30 op

Kielitieto ja kielitiede 4 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen

2 op
Viitottujen kielten rakenne 5 op

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen

5 op
Kulttuurienvälinen viestintä ja
viittomakielinen kulttuuri
5 op

SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä

2 op

SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri

3 op
Kielen omaksuminen ja kaksikielisyys 4 op

SVKP142 Kielen omaksuminen

2 op

SVKP144 Kaksi- ja monikielisyys

2 op

Kielellinen tietoisuus ja kielitaito 10 op

SVKP125 Välineitä viittomisen tarkasteluun

SVKP123 Äidinkieli

5 op

5 op


TAI

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1

SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2

5 op

5 op
Laitoksen yhteiset
suuntautumisopinnot
2 op

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

2 op

* Opiskelijan, joka on suorittanut opintojaksot KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen ja KLSP005
Kohti kielenopettajuutta tai KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta johonkin muuhun kieliaineeseen,
perusopintojen laajuus on 26 op.

 

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot 37 op

* Opiskelija, joka on jo suorittanut opintojakson KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen  johonkin muuhun kieliaineeseen,
valitsee tilalle opintojakson KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen. Opiskelija, joka on suorittanut
nämä molemmat, valitsee  opintojakson KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa  (5 op) tai 5 op
suomalaisen viittomakielen syventäviä opintoja.

 

 

Opintojaksokuvaukset

 

Perusopinnot

 

Osaamistavoitteet

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomalaisen viittomakielen kielentutkimuksen kenttää ja osaa tarkastella suomalaisen viittomakielen rakennetta peruskäsitteistön/alan terminologian avulla
  • osaa kuvailla ja selittää viittomien ja muiden viitottujen yksiköiden sisäistä rakennetta kielen rakennetutkimuksen eri osa-alueiden näkökulmasta
  • osaa tarkastella omaa tai muiden viittomista kielen eri tasoilla ja antaa palautetta hyödyntäen kielentutkimuksen käsitteistöä
  • ymmärtää keskeisimmät muutokset kuurojen yhteisön sekä suomalaisen viittomakielen historiasta ja osaa suhteuttaa muutokset nykypäivään
  • tuntee kaksi- ja monikielisyyteen ja kielenomaksumiseen liittyvän peruskäsitteistön sekä ymmärtää viittomakielisten kielenomaksumisen eri kehityksen vaiheet
  • ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
  • osaa analysoida videoituja viitottuja tekstejä käyttäen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikoita
  • osaa käyttää kielistudiota ja tuntee videotallenteen laatukriteerit.

Lisäksi

  • äidinkieleltään viittomakieliset tiedostavat paremmin äidinkielensä merkityksen sekä kielellisen identiteettinsä
  • vieraskieliset osaavat kehittää omaa suomalaisen viittomakielen kielitaitoaan ja tietävät keinot tähän.

 

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan kielentutkimuksen ja sen käsitteistön näkökulmasta viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen muotorakenteeseen (fonologiaan, morfologiaan ja syntaksiin), merkitysrakenteeseen (semantiikkaan), diskurssiin ja yleiseen rakenteelliseen variaatioon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä ja luokitella viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomia
  • ymmärtää viitottujen kielten modaliteetin vaikutuksen kielen rakenteisiin
  • osaa kuvailla ja selittää viittomien sisäistä rakennetta fonologisesta, morfologisesta ja semanttisesta näkökulmasta
  • tunnistaa keskeisimmät suomalaisen viittomakielen lausetyypit
  • osaa kertoa lauseiden yleiset järjestymisperiaatteet ja niiden taustalla olevat tärkeimmät syyt
  • tietää viitotun kielen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikat.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (2 op), SVKPxxx Johdatus kielentutkimukseen (2 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

 

SVKP123 Äidinkieli 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija pohtii suomalaista viittomakieltä äidinkielenä ja omaa kielellistä identiteettiään. Opiskelija harjoittelee oman ja muiden viittomisen arviointia lingvistisestä ja viestinnällisestä näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tietoisempi suhtautumisestaan eri kieliin ja viittomakielisyyteen
  • osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • osaa käyttää kielistudiota ja vähintään yhtä viittomakielten videoanalyysiohjelmaa sekä tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vstuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa teoreettista tietämyspohjaa kielentutkimuksesta sekä tutustuttaa viitottujen kielten tutkimuksen luonteeseen ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimusalaan. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut yleiskuvan kielentutkimuksen eri osa-alueista (esim. fonologia, syntaksi ja sosiolingvistiikka)
 • tuntee peruskäsitteitä suomeksi, englanniksi ja suomalaisella viittomakielellä
 • on tutustunut suomalaisen viittomakielen tutkimuksen historiaan ja tämänhetkiseen tilanteeseen sekä tietää suomalaisen viittomakielen tutkimuksen yhteyden muiden viitottujen kielten ja puhuttujen kielten tutkimukseen
 • on tutustunut videoidun viitotun aineiston käyttöön ja harjoitellut videoitujen, viitottujen kurssitehtävien tekemistä
 • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (2 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö:

 

SVKP125 Välineitä viittomisen tarkasteluun 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään suomalaisen viittomakielen rakenteeseen analysoimalla erilaisia viitottuja tekstejä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella muiden ja omaa viittomista kielen eri tasoilla
  • osaa hyödyntää kielentutkimuksen käsitteistöä palautetta antaessaan
  • osaa hyödyntää viittomisestaan saatua palautetta
  • motivoituu kehittämään viittomistaan erityisesti artikulatorisesti ja prosodisesti.

Edeltävät tiedot: SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0-5.

Kirjallisuus:Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

 

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

 

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteisiin ja -teorioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
  • on tietoinen erilaisten kulttuurien piirteistä ja kulttuurien välisistä eroista.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

 

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

 

Vastuuhenkilö: Yliopstonopettaja.

 

 

SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kuurojen historiaan ja kulttuuriin ensisijaisesti suomalaisesta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuurojen yhteisötoimintaa, kulttuuria ja historiaa
  • ymmärtää kuurojen tämänhetkistä toimintaa ja kulttuuria historian valossa.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKP142 Kielen omaksuminen 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kielen ja erityisesti viitotun kielen omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä, kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä viittomakielisten kaksikielisyyteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee varhaisen kielenkehityksen ja kouluikäisen kielen omaksumisen peruspiirteet
  • osaa kuvailla suomalaista viittomakieltä omaksuvan lapsen fonologisen, leksikaalis-semanttisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen piirteet
  • osaa arvioida äidinkielisen ja ei-äidinkielisen ympäristön vaikutusta kielenomaksumiseen
  • osaa kuvata viittomakielisten erilaisia kaksikielisyyden muotoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (3 op), SVKP111/211 Kielentutkimuksen peruskäsitteet (2 op) tai SVKPxxx Johdatus kielentutkimukseen (2 op), SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. 

 

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKP144 Kaksi- ja monikielisyys 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kaksi- ja monikielisyyteen erityisesti kielivähemmistöjen, kielen oppimisen, koulutuksen ja arjen kielenkäytön näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kaksi- ja monikielisyyden ilmenemismuotoja
  • tuntee kaksi- ja monikielisyyden tutkimuksen peruskäsitteistöä
  • osaa määritellä kaksi- ja monikielisyyttä eri näkökulmista
  • osaa soveltaa lukemaansa viittomakieltä käyttäviin yksilöihin ja yhteisöihin.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (2 op), SVKP111/211 Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä (2 op) tai SVKPxxx Johdatus kielentutkimukseen, SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op), SVKP142/SVKP242 Kielen omaksuminen (2 op).

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kertoa omasta erikoisalastaan suomalaisella viittomakielellä
  • on tutustunut viittomakieliseen kerrontaan
  • omaa valmiudet seurata erilaisia viittomakielisiä keskusteluja
  • ymmärtää foneettisesti, rakenteellisesti ja sosiolingvistisesti varioivia tekstejä
  • osaa arvioida ja määrätietoisesti kehittää omaa viittomistaan erityisesti artikulatorisesti ja prosodisesti.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden syksy.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa pitkähkön rakenteellisesti korrektin tekstin (esim. viittomajärjestys, tekstin sidostaminen) suomalaisella viittomakielellä ja varioida sitä erilaisille kohderyhmille
  • pystyy seuraamaan viittomakielistä ryhmäkeskustelua ja osallistumaan siihen aktiivisesti sekä ymmärtää ryhmäkeskustelun säännöt ja konventiot
  • on aktiivinen viittomavarastonsa laajentamisessa ja tietää keinot tähän.

Edeltävät tiedot: SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1 (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

 

Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa suhteuttaa viittomakielten ja puhuttujen kielten kielitieteellistä tutkimusta ja rakennetta toisiinsa
 • osaa arvioida esitettyjä suomalaisen viittomakielen lingvistisiä näkemyksiä ja kykenee soveltamaan oppimaansa viittomakielisen aineiston analysoinnissa
 • ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden vaikutuksen kuurojen kulttuuriin
 • ymmärtää tutkimuksen tekemisen eri vaiheiden perusperiaatteita
 • hallitsee erilaisia tutkimuskirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman
 • ymmärtää viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja sekä kuurojen yhteisön sisällä tapahtuvaa kielenvaihtelua
 • tuntee suomalaisen viittomakielen erilaisia kielirekisterejä ja tekstilajeja
 • hallitsee erilaisten suomalaisten viittomakielten tekstilajien, kuten akateemisen esitelmän, tuottamisen erilaisissa konteksteissa noudattaen hyvää esiintymistaitoa.

 

 

SVKA112 Morfologia ja syntaksi 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla laajennetaan tietoa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen morfologiasta ja syntaksista perehtymällä lähemmin erityyppisiin viittomiin ja niihin liittyviin ilmiöihin sekä lauseiden rakenteeseen, lausetyyppeihin ja tekstin sidostamiskeinoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suhteuttaa viittomakielten morfologista ja syntaktista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten vastaavaan tutkimukseen ja rakenteeseen
  • osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen morfologisista ja syntaktisista yksiköistä ja ilmiöistä esitettyjä näkemyksiä
  • osaa analysoida ja luokitella viitottua tekstiä ja sen yksiköitä ja ilmiöitä morfologisesta ja syntaktisesta näkökulmasta.

Edeltävät tiedot: SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät teokset Korpista (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Tommi Jantunen.

 

 

SVKA113 Fonetiikka ja fonologia 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan viitotun kielen fonetiikkaan ja laajennetaan tietoa viittomien fonologisen rakenteen analysoimalla viittomia ja viitottua tekstiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suhteuttaa viittomakielten foneettista ja fonologista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten foneettiseen ja fonologiseen tutkimukseen ja rakenteeseen
  • tietää viitotun kielen prosodiikan perusteet ja osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen foneettis-fonologisista yksiköistä esitettyjä näkemyksiä
  • ymmärtää eri kuvausmallien ja transkriptiotapojen perusteet ja tarkoitusperät sekä kykenee ottamaan mallit käyttöön ja soveltamaan niitä viittomakielisen aineiston analysointiin.

Edeltävät tiedot: SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät teokset Korpista (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Tommi Jantunen.

 

SVKA131 Viittomisto ja nimistö 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomistoon rakenteen ja merkityksen näkökulmasta. Tutustutaan viittomanimikäytäntöön eri viittomakielissä ja erityisesti suomalaisessa viittomakielessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää eri viittomatyyppien (esim. kiinteiden sekä muodoltaan ja merkitykseltään vapaampien viittomien) yhtäläisyydet, erot ja keskinäisen suhteen niin rakenteen kuin merkityksen näkökulmasta
  • osaa arvioida kriittisesti olemassa olevia luokitteluja ja luokitella itse viittomia erilaisiin tyyppeihin
  • muistaa viittomanimistöön liittyvät keskeiset rakenteelliset ja kulttuuriset piirteet ja osaa selittää niiden taustat.

Edeltävät tiedot: SVKP121/221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely tai kirjatentti. Lukuvuonna 2015 - 2016 suoritetaan itsenäisenä työskentelynä. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön itsenäisestä tehtävästä sopimiseksi.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: FT Päivi Rainó.

 

 

SVKA141 Viittomakielinen viestintä I 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen käyttöä eri kielenkäyttötilanteissa, harjoitellaan erityylisten viittomakielisten tekstien tuottamista ja esiintymistaitoa mm. osallistumalla keskusteluihin eri aihepiireistä. Vertaillaan viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kontekstin merkityksen suomalaisen viittomakielen viestinnässä
  • osaa eritellä suomalaisen viittomakielen tyylejä
  • tuntee viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja.
  • osaa tuottaa erilaisia tekstejä eri kohderyhmille

Opiskelutapa: Kontaktiopetus

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen tai toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKA142 Viittomakielinen viestintä II 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään suomalaisen viittomakielen sosiaaliseen ja tyylilliseen variaatioon ja pragmaattisiin tekijöihin. Syvennetään tuntemusta tekstilajeista ja kielirekistereistä. Vertaillaan suomalaista viittomakieltä muihin viittomakieliin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa suomalaisen viittomakielen variaation
  • osaa tuottaa erilaisia tekstejä eri kohderyhmille (esim. viittoa tieteellistä tekstiä)
  • hahmottaa viittomakielten välisiä viestinnällisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Edeltävät tiedot: SVKA141 Viittomakielinen viestintä I (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKA145 Kuurojen kulttuuri ja viittomakielinen kirjallisuus 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan kuurojen kulttuuriin (esim. henkilöhistoriaan sekä arvoihin ja niiden muutokseen) ja viittomakieliseen kirjallisuuteen. Pohditaan viittomakielisen kirjallisuuden syntyä ja tehtävää kuurojen kulttuurin ilmentäjänä ja perinteiden välittäjänä.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää syvemmin kuurojen kulttuurin ominaispiirteet
  • ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden merkityksen kuurojen kulttuurille ja yhteisölle
  • ymmärtää erilaisia näkökulmia viittomakieliseen kirjallisuuteen.

Edeltävät opinnot: SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä (2 op),SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri (3 op)

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKA175 Kandidaattiseminaari 3 op

Osaamistavoitteet: Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija

  • osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja laatia lyhyen tutkimussuunnitelman
  • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä
  • osaa esitellä tutkielmansa seminaarissa
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
  • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä
  • osaa soveltaa tiedonhankinnan perusteita lähdelukemistoa etsiessään.

Edeltävät tiedot: Suoritetut perusopinnot ja suuri osa aineopinnoista.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Ajoitus: 3. lukuvuosi seuraavasti: 1. periodissa laitoksen yhteinen kurssi KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet ja oppiaineen yhteisiä tapaamisia, 2. periodissa seminaarityöskentelyä, 3. periodissa itsenäistä työtä, 4. periodissa kandidaatintutkielmien käsittely.

Vastuuhenkilö:

 

 

SVKA174 Kandidaatintutkielma 7 op

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

  • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimuksen
  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
  • laatia suppean tutkimussuunnitelman
  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
  • kerätä ja valita aineiston
  • käsitellä ja analysoida aineistoa soveltuvilla menetelmillä
  • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Vastuuhenkilö:

 

SVKA180 Vapaavalintaiset opinnot 5 op

Opiskelija suorittaa jakson Vapaavalintaiset opinnot HOPSinsa mukaisesti 5 op:n kurssilla, joka valitaan joko suomalaisen viittomakielen oppiaineen tai kielten laitoksen järjestämästä, osaksi vuosittain vaihtuvasta kurssitarjonnasta.

 

 

 

SVKA181 Diskurssintutkimus 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään kielellisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja pohditaan kielenkäytön yhteyksiä laajempiin sosiaalisiin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa diskurssistutkimuksen peruskäsitteitä viittomakielisiin teksteihin ja viittomakielisen vuorovaikutuksen tarkasteluun
  • osaa tarkastella viittomakielistä vuorovaikutusta sekä multimodaalisesta että monikielisestä näkökulmasta
  • tuntee diskurssintutkimuksen eri suuntauksia ja pohtii niitä erityisesti viittomakielen näkökulmasta.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen/kolmas lukuvuosi.

Opintojaksoa ei voi suorittaa lukuvuonna 2016 - 2017.

 

 

SVKA182 Sosiolingvistiikka 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan tutkimusalueeseen, erityisesti viitotuissa kielissä esiintyvään variaatioon ja monikielisyyteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiolingvistiikan tutkimusalueet
  • tietää pääpiirteittäin viittomakielten sosiolingvistisestä tutkimuksesta ja tutkimustarpeista
  • omaa käsityksen viittomakielisten yhteisöjen  monikielisyydestä ja kielellisistä repertuaareista.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen perusopinnot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskustella suomalaisesta viittomakielestä ja omasta erikoisalastaan
  • osaa käydä keskusteluja äidinkielisessä ryhmässä
  • pystyy tuottamaan viittomakielisen tiivistelmän omasta opinnäytetyöstään
  • pystyy seuraamaan omaan alaansa liittyvää viittomakielistä luentoa.

Edeltävät tiedot: SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2 (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

SVKA256 Suomalainen viittomakieli 4 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on harjaantunut varioimaan omaa tuottamistaan ja ymmärtämistä erilaisissa

viittomakielisissä konteksteissa kulttuurisesti korrektilla tavalla tilannetajua osoittaen

  • on syventänyt taitojaan osallistua aktiivisesti viittomakielisiin ryhmäkeskusteluihin
  • osaa tunnistaa ja nimetä viitottujen esittävien tekstilajien (sakraali, narratiivi, runous) tunnusomaisia piirteitä sekä tuottaa viittomakielisen (viitotun) analyysin esittävien tekstilajien erityispiirteistä
  • ymmärtää yhteisön eri kielenkäyttäjäryhmien kielenvaihtelua
  • ymmärtää kansainvälisellä viittomisella käytyjä lyhyitä keskusteluja
  • osaa tuottaa omaan alaansa liittyen viittomakielisen luennon, esityksen tai vastaavan
  • hallitsee akateemisen viittomisen pääperiaatteet
  • osaa vertailla suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

Edeltävät tiedot: SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3 (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus:Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Toinen lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja.

 

 

Syventävät opinnot

 

Osaamistavoitteet

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee suomalaisen viittomakielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
 • hallitsee itsenäisen tieteellisen tutkimustyön tekemisen ja siihen kuuluvat perusperiaatteet
 • tuntee tutkimusmenetelmien pääpiirteet ja erot ja osaa soveltaa sopivaa menetelmää omassa tutkielmassaan
 • osaa tuottaa viittomakielisen akateemisen tekstin
 • osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja kykenee toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa
 • osaa ja ymmärtää ylläpitää suomalaisen viittomakielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalansa tiedonhaun periaatteet.

 

SVKS104 Maisterintutkielma 40 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön suomalaisen viittomakielen rakenteen, käytön tai viittomakielisen kirjallisuuden alalta ja raportoi sen (laajuus 50–70 sivua). Tutkielmaan laaditaan viittomakielinen yhteenveto. Tutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin valitsemaansa tutkimusaiheeseen ja siihen soveltuviin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
  • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta ja suhteuttaa oman tutkimuksensa siihen
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
  • laatia tutkimussuunnitelman
  • kerätä ja valita aineistoa sekä analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
  • kirjoittaa tutkielman
  • esitellä tutkimustaan suullisesti.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot, SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät (5 op), ne syventävien opintojen kurssit, joiden alaan tutkielma sijoittuu.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – välttävä – hylätty .

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

 

 

SVKS106 Maisteriseminaari 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportoimiseen alkaen tutkimussuunnitelmasta ja jatkaen työn kirjoittamista sekä osallistumalla ryhmätyöskentelyyn ja kahteen konferenssityyppiseen graduseminaariin, joissa ensimmäisessä esitellään tutkimussuunnitelma ja toisessa esitellään tutkielman edistymistä/tuloksia. Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tutkimuksenteon prosesseja ja osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä
  • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
  • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja itsenäisesti etsiä tutkimuksen kannalta adekvaattia kirjallisuutta ja käyttää sitä teoreettisen viitekehyksen luomiseen, tutkimuskysymysten tarkentamiseen ja analyysimenetelmien valintaan
  • laatia tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa
  • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
  • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot, SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 0–5.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vatuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS110 Viittomakielten fonologian tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään tietoa viitottujen kielten fonologisesta tutkimuksesta ja rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti eri teoreettisiin näkökulmiin ja kuvausmalleihin. Näkökulmia ja malleja suhteutetaan erityisesti opiskelijan omaan tutkielmaan ja sen aineistoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa esitellä viittomakielten fonologisen tutkimuksen keskeiset teemat
  • kykenee keskustelemaan teemoista yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti teemoja
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä.

Edeltävät tiedot: SVKA113/213 Fonetiikka ja fonologia (3 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät teokset Korpista opintojakson SVKS1010 yhteydestä (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Tommi Jantunen.

 

SVKS111 Viittomakielten morfologian tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään tietoa viitottujen kielten morfologisesta tutkimuksesta ja rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti eri teoreettisiin näkökulmiin. Näkökulmia suhteutetaan erityisesti opiskelijan omaan tutkielmaan ja sen aineistoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa esittää viittomakielten morfologisen tutkimuksen keskeiset teemat
  • kykenee keskustelemaan teemoista yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti teemoja
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä.

Edeltävät tiedot: SVKA112/212 Morfologia ja syntaksi (5 op).

Opiskelutapa: Kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät teokset Korpista (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

 

 

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään tietoa viitottujen kielten syntaktisesta tutkimuksesta ja rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti eri teoreettisiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa summata viittomakielten syntaktisen tutkimuksen keskeiset teemat
  • kykenee keskustelemaan teemoista yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti teemoja
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä.

Edeltävät tiedot: SVKA112/212 Morfologia ja syntaksi (5 op).

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa. Katso tentittävät teokset Korpista (1.8.2017 alkaen).

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Tommi Jantunen.

 

 

 

SVKS113 Viittomakielten semantiikan ja pragmatiikan tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Syvennetään tietoa kielen merkityspohjaisesta analyysista ja kuvauksesta, siitä, kuinka kieli ilmentää ajattelua ja inhimillisiä käsitejärjestelmiä ja millä tavoin merkityksiä rakennetaan ja tulkitaan. Perehdytään syvällisemmin suomalaisen viittomakielen käyttöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä
  • tuntee merkityskeskeisen lingvistisen analyysin ja osaa soveltaa sen välineistöä viittomakieliseen aineistoon
  • ymmärtää kielen suhteessa laajempiin järjestelmiin ja periaatteisiin.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS115 Viittomakielten omaksumisen tutkimus 5 op

Osaamistavoitteet: Syvennetään tietoa sekä puhutun että viitotun kielen omaksumisesta ja omaksumisen tutkimuksesta tutustumalla eri teoreettisiin näkökulmiin ja eri tutkimusmenetelmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielen omaksumisen mekanismit sekä keskeiset tutkimussuunnat ja –mene-telmät
  • tuntee viittomakielen omaksumisen tutkimukseen liittyvät erityispiirteet ja osaa soveltaa menetelmiä suomalaisen viittomakielen omaksumisen tutkimukseen.

Edeltävät tiedot: SVKP142/SVKP242 Kielen omaksuminen (2 op) ja SVKP144/SVKP244 Kaksi- ja monikielisyys (3 op), Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS117 Viittomakielten tutkimusmenetelmät 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan tieteenfilosofiaan sekä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiin sekä tutkimusetiikkaan. Perehdytään kielentutkimuksen menetelmiin erityisesti viitotun kielen näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen pääpiirteet ja erot
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet
  • osaa arvioida kielten, erityisesti viitottujen kielten tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä
  • osaa vertailla erilaisia lähestymistapoja ja soveltaa menetelmätietoa omaan tutkielmaansa.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

 

 

SVKS118 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija tutustuu syvemmin yhteen sosiolingvistiikan tai diskurssintutkimuksen alaan ja kykenee soveltamaan sitä tutkielman viitekehykseksi. Kurssilla tarkastellaan erityisesti kielenkäytön ja laajempien sosiaalisten ilmiöiden (esimerkiksi kielipolitiikan ja kieli-ideologioiden) välisiä yhteyksiä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella viittomakieltä sosiaalisessa kontekstissa joko sosiolingvistiikan tai diskurssintutkimuksen lähtökohdista
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa huomioiden erityisesti viittomakielisten yhteisöjen monikieliset ja -kanavaiset resurssit.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot ja SVKA180 tai vastaavat opinnot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, kirjatentti tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.

 

SVKS201 Projektikurssi 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan viittomakielen korpuksen luomiseen teoriassa ja käytännössä. Kurssin jälkeen opiskelija

 • tuntee viittomakielen korpuksen luontiin liittyvät vaiheet
 • tietää, millaista materiaalia minkäkinlaiseen korpukseen pitäisi kerätä (määrä, aihealueet, millainen elisitaatiomateriaali/tehtävät, henkilöiden määrä, asuinalueet)
 • tietää, miten luodaan suotuisa kuvaustilanne aineiston keruuta varten
 • osaa kuvata materiaalia studio-olosuhteissa
 • tietää, miten kuvattu materiaali käsitellään annotointia varten
 • osaa annotoida ELAN-ohjelmalla
 • osaa tehdä pieniä hakuja annotoiduista anineistoista
 • osaa tehdä pienen analyysin kerätystä ja annotoidusta aineistosta ja raportoida sen.

Edeltävät tiedot: Suomalaisen viittomakielen aineopinnot.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, harjoitustehtävät ja kirjallinen työ.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Ritva Takkinen.