Tutkimus

Suomeksi

Suomalaisen viittomakielen moderni kielitieteellinen tutkimus käynnistyi 1980-luvun alussa. Vajaan kolmenkymmenen vuoden aikana tutkimuksessa on käsitelty kielen fonologista ja morfologista perusrakennetta, kielen omaksumista, historiaa ja muutosta, nimistöä, sekä sosiolingvistiikkaa. Lisäksi vahvasti edustettuna alalla on ollut sanakirjatyö. Kokonaisuutena tutkimuskenttä on jatkuvasti laajentunut, ja tällä hetkellä nouseviin tutkimusalueisiin kuuluvat muun muassa opettamisen ja oppimisen tutkimus, multimodaalisuuden ja vuorovaikutuksen tutkimus, sekä viittomakielten analyysiteknologioiden kehittäminen. Työtä on kuitenkin vielä paljon tekemättä. Esimerkiksi suomalaisen viittomakielen kieliopetuksen kannalta välttämätöntä lauseopillista kokonaiskuvausta ei ole suomalaisesta viittomakielestä toistaiseksi tehty - ensimmäiset lauseopilliset tutkimusartikkelit suomalaisesta viittomakielestä ovat valmistuneet vasta viime aikoina suomalaisen viittomakielen oppiaineessa.

In English:

The modern linguistic research into Finnish Sign Language began in the early 1980s. During the past thirty years, the most common research areas have included phonology and morphology, onomastics, and sociolinguistic aspects of Finnish Sign Language. The lexicon has also been studied, mainly from the perspective of compiling dictionaries. As a whole, the field of Finnish Sign Language research has continuously expanded, and the current emerging research areas include, for instance, research into the teaching and learning of Finnish Sign Language as a second language, multimodality and interaction, and sign language technology. However, there is still a lot of work to be done: for example, Finnish Sign Language still lacks a comprehensive syntactic description - the first syntactic research articles dealing with Finnish Sign Language have been completed only recently at the University of Jyväskylä.