31.08.2018

Projektet Korpus för de finländska teckenspråken

Projektet Korpus för de finländska teckenspråken

Målet med projektet Korpus för de finländska teckenspråken som startades på centret för teckenspråk vid Jyväskylä universitet är att dokumentera finskt och finlandssvenskt teckenspråk som används i Finland. I projektet videofilmas hur teckenspråkiga personer på olika håll i Finland producerar teckenspråk. Med korpus menas en samling av skrivet, talat eller tecknat språk i elektronisk form som har redigerats och annoterats och som gör det möjligt att forska i språkets ordförråd, grammatiska strukturer och språkanvändning.

Pilotprojektet med syfte att samla in Korpus för de finländska teckenspråken sattes igång på centret för teckenspråk våren 2013. På våren 2014 startades ett fyraårigt korpusprojekt (2014–2018). Målet med projektet är att samla in samtal och berättelser från 80 personer som använder finskt teckenspråk och 20 personer som använder finlandssvenskt teckenspråk.  Inspelningen sker i en studio vid Jyväskylä universitet.

I samband med insamlingen av korpusmaterialet samlas det in bakgrundsinformation om teckenspråkigsanvändarna (bl.a. ålder, kön, boningsort, utbildning), som gör det möjligt att forska om till exempel teckenförråd eller teckenspråkets grammatiska drag av teckenspråkiga personer som är i olika ålder eller bor på olika håll i Finland. Korpusmaterialet annoteras med programmet ELAN, där anteckningar (annotationer) från materialet kan synkroniseras tidsmässigt med videon. Insamlandet av korpusar hjälper forskningen i finskt och finlandssvenskt teckenspråk och utarbetningen av ordböcker och gagnar undervisningen i dessa språk.

Målet är att arkivera korpusmaterialet i en språkbank som administreras av Fin-Clarin, där materialet kan användas i forsknings- och undervisningssyfte efter tillåtelse från informanterna. I korpusprojektet dokumenteras det och spelas det in finskt och finlandssvenskt teckenspråk för nutida och kommande generationer.

Kontaktinformation:

Projektfirskare Juhana Salonen
juhana.salonen@jyu.fi
040 805 4795 (bara textmeddelanden)

Projektfirskare Antti Kronqvist
antti.r.kronqvist@jyu.fi