17.11.2015

Viittomakielen siirtyminen suvussa kuulevilta vanhemmilta kuuroille ja kuuleville lapsille ja heidän perheisiinsä

Tässä projektissa tutkitaan viittomakielen välittymistä sukupolvelta toiselle ja bimodaalista kaksikielisyyttä, (viittomakielen ja puhutun kielen käyttöä) mikrokosmoksessa eli yhden perheen kolmessa sukupolvessa. Se avaa uuden näkökulman suomalaisen viittomakielen sosiolingvistisessä tutkimuksessa. Tutkimusaihe on uniikki Suomessa ja myös kansainvälisesti. Perheen kuulevat vanhemmat ovat alkaneet opetella viittomakieltä ja käyttää niitä kuurojen lastensa kanssa. Myös kuulevat sisarukset ovat oppineet viittomakieltä ja sitä on käytetty perheen yhteisenä kielenä. Viittomakielen käyttö on levinnyt jo kolmanteen sukupolveen.

Tutkimuksessa käytetään etnografista tutkimusprosessia. Sen avulla haetaan vastauksia ja kuvataan mm. siihen, miten perheen kaksikielisyys on kehittynyt? Mitä vaikutuksia sillä on ollut niin kuurojen kuin kuulevienkin perheen jäsenten elämään ja lähiympäristöön? Miten nämä kielet näyttäytyvät perheenjäsenten elämässä? Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa viittomakielen ja puhutun kielen rinnakkaisesta kehittymisestä ka käytöstä. Se antaa kokemuksellista tietoa niin, että kuurojen lasten kuulevat vanhemmat ja myös perheiden kanssa työskentelevät pystyisivät orientoitumaan siihen, kuinka viittomakieli toimii toisena kielenä kuuron lapsen perheessä. Kuurot vanhemmat saavat kaivattua tietoa viittomakielen (samalla kaksikielisyyden) merkityksestä myös kuuleville lapsille. Yleisemmin tutkimus enentää teoreettista ymmärrystä kaksikielisyyden sosiolingvistisessä tutkimuksessa tuomalla siihen bimodaalisen näkökulman. (Ritva Takkinen mukana tässä.)