05.01.2017

Jatko-opintojen laajuus

Yhteisöviestinnän jatko-opinnoissa voi tähdätä filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkintoon. Lisensiaatin tutkinto voi olla välitavoite matkalla tohtorin tutkintoon. Lisensiaatin tutkinnon laajuus on 120 ja tohtorin 240 opintopistettä. Lisensiaatintutkimuksen (90 op) tai väitöskirjatutkimuksen (210 op) lisäksi vaaditaan 30 opintopisteen verran jatko-opintoja. Opintojen rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutussivuilla.

Jatko-opintojen ohjaus on olennainen osa jatkokoulutusta ja jokaiselle aktiiviselle jatko-opiskelijalle turvataan riittävä määrä ohjausta. Ohjaus kattaa jatko-opiskelu- ja tutkimusprosessin ohjauksen tutkimusaiheen valinnasta tutkimussuunnitelman työstämiseseen ja tutkimuksen toteuttamisesta tutkimuksen viimeistelyyn.

Jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään pääohjaaja. Jatko-opintojen ohjaaja ja opiskelija keskustelevat ohjaussuhteen alkuvaiheessa yhteistyön periaatteista. Jatko-opiskelija ja ohjaaja sopivat väitöskirjatyön tavoitteista, aikatauluista, ohjauksen käytännöistä ja suoritettavista opinnoista sekä muista työn etenemisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Jatko-opiskelijat ilmoittautuvat vuosittain Korpissa läsnäoleviksi.