07.04.2010

Opintojen seuranta ja koonti

Jokainen opiskelija on itse vastuussa opintojensa etenemisestä. Opiskelija tulee seurata, että suoritetut kurssit ja tentit kirjautuvat oikein opintorekisteriin.

Kun opiskelija on suorittanut jonkin opintokokonaisuuden (esim. yhteisöviestinnän perusopinnot), kokonaisuus täytyy koota ja sille täytyy laskea arvosana. Ohjeet opintojen kokoamisesta löytyvät laitoksen verkkosivuilta.

Kokonaisuuksien koonti on tärkeää, sillä kandidaatin tai maisterin tutkintoa ei voida myöntää, ennen kuin kaikille suoritetuille opintokokonaisuuksille on suoritettu koonti ja laskettu arvosana. Mikäli opinnoissasi on jotain epäselvää, käänny yhteisöviestinnän tohtorikoulutettavan puoleen.

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt 30.8.2005, että tiedekunnan aine- ja syventävien opintojen suorittaminen edellyttää, että edeltävästä kokonaisuudesta on saatu vähintään uuden tutkintojärjestelmän mukainen arvosana hyvä (H). Arvosana vastaa vanhan tutkintojärjestelmän mukaista arvosanaa hyvät tiedot (HT).  Jos olet saamassa perus- tai aineopinnoistasi heikomman arvosanan kuin H tai HT, ota yhteyttä yhteisöviestinnän tohtorikoulutettavaan. Näin voidaan sopia arvosanojen korottamisesta ja jatkaa opintojen suorittamisessa eteenpäin.