01.12.2017

Yhteisöviestinnän näyteportfolion ohjeet

Opintojakso: Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi (YVIS424, 3 op) TAI Asiantuntemuksen arviointi (YVIS422, 1 op)

Vastuuopettaja: Laura Asunta

Tavoite: Opiskelija
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita oman osaamisensa ja sen kehittymisen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.

Opiskelutapa: Näyteportfolio.

Ajoitus: Portfoliota kootaan opintojen aikana, ja se jätetään tarkastettavaksi opintojen päätösvaiheessa. (Suositus ajoituksesta: 5. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi.)

Ohjaus: Laura Asunta ohjaa tarvittaessa portfolion laatimista.

Muoto: Portfolio voi olla muodoltaan paperimuotoinen näytekansio tai digitaalinen dokumentti esimerkiksi verkossa tai CD-/DVD-levyllä. Sen voi koota esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa käytössä olevaan digitaaliseen portfolioympäristöön. Portfolio voi sisältää kirjoitetun aineiston lisäksi ääni-, kuva- tai videomateriaalia.

Arviointi: Portfolio arvioidaan asteikolla 1–5. Portfolion tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan edustava ja viimeistelty.

Suorituskieli: suomi tai englanti

Merkitys: Opintojen aikana: Portfolio tukee opintojen jäsentämistä ja arviointia. Siihen tallentuvat merkitykselliset oppimiskokemukset. Portfolio on dokumentti omasta asiantuntemuksesta ja sen rakentumisesta. Se on siis aina ”tekijänsä näköinen”.

Työelämään lähdettäessä: Näyteportfolion avulla voit esitellä ja markkinoida työnantajille omia vahvuuksiasi ja omaa viestintäosaamistasi. Portfolio muuntuu ja täydentyy todennäköisesti vielä opintojesi päätyttyä.

Sisältö:

Opintosuorituksena näyteportfoliosisältää seuraavat kokonaisuudet:

  • Lyhyt itsearvio, jossa kuvaat ja arvioit analyyttisesti, millaista osaamista sinulla on, millaisena näet oman asiantuntemuksesi sekä mitkä ovat tavoitteesi ja keinosi oman asiantuntemuksesi kartuttamiseksi maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämä voi olla esimerkiksi portfolion kansi, jossa samalla kerrot, mitä muuta portfolio sisältää. Halutessasi voit myös tehdä pelkän kansilehden ja sitten sisällysluettelon ja lisätä sitten muut dokumentit.

  • Curriculum vitae (CV) tai tiivis ansioluettelo

  • Työnäytteitä viestintään liittyvistä työtehtävistäsi (esim. 3–5) ja/tai yhteisöviestinnän opintoihin sisältyneitä, kenties tiivistettyjä opintosuorituksia (esim. 3–5), jotka kuvaavat mahdollisimman monipuolisesti ja edustavasti osaamistasi. Näytteet voivat olla esimerkiksi seuraavia: esseekirjoitelma, työseloste, referaatti, arviointi, oppimispäiväkirja, käsitekartta, projektityö tai jokin viestintätuote (teksti-, kuva-, ääni-, video- tai jokin muu dokumentti). Perustele portfoliossasi, miksi valitsit juuri nämä näytteet osaamisestasi.
  • Vastaavia näytteitä (ehkä 1–2) sellaisista sivuaineopinnoista tai muun alan työtehtävistä, jotka tukevat ammatillista osaamistasi

  • Tiedot tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvästä osaamisesta

  • Tiedot kielitaidosta ja kansainvälisestä osaamisesta

  • Tiivistelmä pro gradu -tutkielmastasi

  • Tiivistelmä työharjoittelun sisällöstä

  • Hahmotelma urasuunnitelmistasi

  • Harkintasi mukaan voit myös esitellä harrastuksiasi, kiinnostuksiasi ja elämänkatsomustasi, mutta älä anna näille asioille vahvaa painoa, koska portfolio on suunnattu tulevalle työnantajallesi.