22.11.2018

Yhteisöviestinnän työharjoittelu (YVIS423 Työssä oppiminen, 10 op)

Yhteisöviestinnän työharjoittelu kuuluu kaikilla pääaineen syventäviin opintoihin. Työharjoittelu on täysipäiväistä ohjattua harjoittelua vähintään 2 kk tai osa-aikaista työtä pidemmällä aikavälillä siten, että työmäärä 2 kk kokopäivätyötä tulee täyteen. Usein työssä oppimisen jakso on kuitenkin pidempi: tavallisimmin se on 3 kk ja hyvistä syistä jotkut opiskelijat ovat jatkaneet työpaikassaan niin, että kokonaiskesto on ollut esimerkiksi 4–6 kk. Töissä voi olla pidempään kuin 2 kk esimerkiksi siksi, että työtarjous on erityisen hyvä oman työuran ja oppimisen kannalta. Opintojaksosta saa kuitenkin aina 10 opintopistettä.

Työharjoittelupaikaksi sopivat yhteisöviestinnän tehtävät erilaisissa organisaatioissa. Työharjoittelusta tulee sopia etukäteen projektitutkija Hanna Reinikaisen (hanna.m.reinikainen@student.jyu.fi) kanssa, jotta varmistutaan harjoittelupaikan soveltumisesta yhteisöviestinnän opintoihin. Ellei harjoittelusta ole sovittu etukäteen, opintopisteitä ei saa.

Työharjoittelupaikan hankit itse. Oppiaine ei hanki työharjoittelupaikkoja. Yhteisöviestinnän opiskelijat ovat yleensä saaneet hankituksi varsin hyviä palkallisia työpaikkoja. Vuonna 2018 kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa on haettavana harjoittelutukea 1 kk / oppiaine sellaisiin harjoittelupaikkoihin, joissa työnantaja edellyttää tai toivoo harjoittelutukea laitokselta. Harjoittelutuen hakemisen ohjeet löydät laitoksen verkkosivuilta.

Ne yhteisöviestinnän opiskelijat, jotka on hyväksytty viestinnän johtamisen oppiaineeseen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun, voivat hakea harjoitteluunsa kauppakorkeakoulun myöntämää harjoittelurahoitusta.

Työn ei tarvitse olla nimenomaan työharjoittelua ja nimikkeen harjoittelija, vaan monenlainen työ käy harjoitteluksi. Jos jo olet työssä, on mahdollista harjoitella omassa työssä, mutta silloin sovit Hanna Reinikaisen kanssa, millaisen yhteisöviestintään liittyvän hankkeen teet työssäsi. Tavoitteena on opitun soveltaminen käytännössä. Lisäksi opintojakson tarkoituksena on solmia yhteyksiä työelämään, verkostoitua, arvioida omaa osaamista ja testata uratoiveita.

Työpaikalla pitää olla nimetty ohjaaja harjoittelijalle. Pyydä työpaikkaohjaajaa antamaan lomakkeella arviointi harjoittelujaksosta harjoittelun päätyttyä. Lomake löytyy myös englanninkielisenä. Harjoittelujaksosta on hyvä tehdä harjoittelupaikan kanssa kirjallinen sopimus.

Ammattikorkeakoulututkintoon tehdyllä työharjoittelulla ei voi korvata yhteisöviestinnän työharjoittelua. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittavien ei kannata suorittaa työharjoittelua ennen kuin kandidaatin tutkinto on valmis tai melkein valmis. Suoraan maisteriopintoihin tulevien kannattaa yleensä sijoittaa työharjoittelu suunnilleen yhden vuoden maisteriopintojen jälkeen. Lisää harjoitteluun liittyviä asioita löydät yliopiston työelämäpalveluiden verkkosivuilta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
 • osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
 • tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Opiskelutapa

 • harjoittelusuunnitelma
 • ohjattu harjoittelu
 • harjoitteluraportti.

Työharjoittelun ja siihen liittyvät dokumentit voit tehdä joko suomeksi tai englanniksi.

Suositus ajoituksesta

4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä – 2. vuosi)

Arviointi

Työharjoittelu eli Työssä oppiminen -opintojakso (10 op) arvioidaan arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus koostuu harjoittelusuunnitelmasta, harjoitteluraportista sekä harjoittelupaikan antamasta arvioinnista. Lomake löytyy myös englanninkielisenä.

Työharjoittelusuunnitelma

Harjoittelusuunnitelma jätetään Hanna Reinikaiselle viimeistään kahden viikon kuluttua harjoittelujakson alkamisesta. Huolehdi siitä, että jätät suunnitelman ajoissa. Ellet ole tehnyt aluksi suunnitelmaa, ei työskentelyjaksoasi voida hyväksyä opintosuoritukseksi. Suunnitelma on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta harjoittelupaikkaan. Suunnitelma on suunnilleen parisivuinen.

Harjoittelusuunnitelman sisältö

Faktat ja sovitut asiat

 • harjoittelupaikka ja -aika
 • organisaation tai työpaikan kuvaus
 • kuka on ohjaajana työpaikalla
 • työtehtävät, toimenkuva, tavoitteet

Asiantuntijuus harjoittelun alkaessa

 • oman asiantuntijuuden ja osaamisen kuvaus (harjoittelun työtehtävien perspektiivistä ja työtehtävien eri osa-alueilta)

Mitä haluan ja aion oppia harjoitteluni aikana?

 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta
 • opiskeluni suuntaamisesta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani

Miten aion arvioida oppimistani ja saada siitä palautetta?

 • työpaikkaohjaajan, johtajan, tiiminvetäjän tms. rooli
 • kumppaniarviointi (työtoverit)
 • päiväkirja, muistiinpanot

Muuta

 • ajatuksia työtä aloitettaessa
 • odotuksia, toiveita tms.

Sähköinen työharjoittelujärjestelmä

Jyväskylän yliopistossa tiedot työharjoitteluista tallennetaan työharjoittelujärjestelmään. Ennen työssä oppimisen jakson aloittamista käy täyttämässä järjestelmään tiedot omasta harjoittelustasi. Alla ovat ohjeet tätä varten.

 1. Kirjaudu järjestelmään omilla JY-tunnuksillasi osoitteessa https://webapps.jyu.fi/thsl/.
 2. Klikkaa Luo uusi työharjoittelulomake -painiketta
 3. Valitse pudotusvalikosta oikea työharjoittelukurssi (YVIS423) ja klikkaa Täytä kurssin oletustiedot lomakkeelle -painiketta.
 4. Täytä lomakkeelle seuraavat kohdat. Kaikki muut lomakkeella olevat kohdat voit jättää tyhjiksi.

  Työharjoittelijan tiedot (tulevat järjestelmästä automaattisesti)
  Työharjoittelupaikka
  Työharjoittelun ohjaaja (eli työharjoittelusi ohjaaja työpaikalla)
  Työharjoittelun ajankohta
  Kuvaus työharjoittelutehtävistä

 5. Paina Tallenna-painiketta oikeasta yläreunasta.

Työharjoitteluraportti

Työharjoittelusta kirjoitetaan raportti, joka jätetään Hanna Reinikaiselle viimeistään kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Raportti on usein 8–12 sivua. Työharjoittelun aikana kannattaa pitää jonkinlaista päiväkirjaa, jotta raportin kirjoittaminen aikanaan on helpompaa. Raportti on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta harjoittelupaikkaan.

Raportille on eduksi, jos pohdit oppimaasi suhteuttaen sitä yhteen (tai useampaan) seuraavista teoksista:
- Carroll, C. E. (toim.): The handbook of communication and corporate reputation
- Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice
- Wilcox, D. L. & Cameron, G. T., Public relations: strategies and tactics.

Harjoitteluraportin sisältö

Yhteys harjoittelusuunnitelmaan: miten se toteutui?

Mitä uutta työtehtäviin tuli, mitä jäi puuttumaan?

Mitä opin?

 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani

Mitä minun pitäisi vielä oppia?

 • tilannekatsaus: mitä osaan nyt, mitä toivottavasti tulevaisuudessa?
 • pitäisikö opintoja suunnata jotenkin?
 • gradupohdiskelua

Mikä minusta tulee isona – ja miten?

 • asiantuntijuus
 • erikoistuminen
 • vaihtoehdot

Pohdintaa harjoittelupaikasta

 • harjoittelupaikan arviointi
 • soveltuminen viestinnän alan harjoitteluun
 • mikä tuki ja mikä häiritsi oppimistani?

Raporttiin tulee liittää myös työssä tuotettuja dokumentteja eli juttuja, tiedotteita, organisaatiolehtiä tms.