15.12.2017

Työelämätuntemus 2017-2020

Työ­har­joit­te­luopintojaksot

Monialaisten kieliasiantuntijoiden maisteriopintoihin ja suomalaisen viittomakielen maisteriopintoihin kuuluu vähintään 5 op pakollisia työelämätuntemusopintoja.

Työelämätuntemuksen voi suorittaa seuraavina kielten opintojaksoina. Tarkempia tietoja löytyy opintojaksokuvauksista.

  • KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa 1-15 op (=työharjoittelu oman alan työtehtävissä)
  • KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla 1-15 op (=työharjoittelu oman alan työtehtävissä)
  • KLSY102 Työelämäprojekti 1-10 op
  • KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana 1-10 op

Työelämätuntemusopinnoiksi käyvät myös yliopiston (sisältää mm. monialaisen työelämäprojektin) tai HYTK-tiedekunnan työelämätarjottimella tarjottavat opinnot. Lue lisää tavoista suorittaa työelämätuntemus lukuvuonna 2017-18.

Pieneen osaan työharjoitteluista (KLSY1000 ja KLSY2000) voidaan myöntää laitoksen harjoittelutukea (yksi harjoittelutukikuukausi / pääoppiaine). Harjoittelutuen saajien valinnassa noudatettavat kriteerit kielissä. 

Kielten aineenopettajan ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkinto-ohjelmissa opiskelevat suorittavat työharjoittelua osana pedagogisia opintojaan; muunlaiset työelämätuntemusopinnot on heille valinnaisia.

Suositus kielitieteiden tarjoamien työelämätuntemusopintojen maksimiksi on 15 op.

Jos työelämätuntemus on suoritettu jo kandidaatintutkintovaiheessa, sitä ei tarvitse suorittaa uudestaan maisterintutkinnossa (mutta pisteitä ei lasketa osaksi maisterintutkinnon pisteitä).

Voit kerätä tarvittavat tyäelämätuntemusopintojen 5 opintopistettä myös pienemmistä osista. Opinnot huomioidaan niiden alkuperäisillä koodeilla, joten koodeja ei tarvitse muuttaa.

Opetussuunnitelmien siirtymäaikana (1.8.2017-31.7.2020) noudatetaan mahdollisuuksien mukaan uudempaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman 2015-17 mukaiset työharjoittelukuvaukset löytyvät kuitenkin vielä täältä

Kie­li­tie­tei­den työhar­joit­te­lun yh­teys­hen­ki­löt 

  • Tiina Suominen (kaikki työharjoittelut seuraavissa aineissa: romaaninen filologia, ruotsin kieli, englannin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomalainen viittomakieli sekä venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi laitoksen tukemat paikat suomen kielen oppiaineessa)
  • Sari Sulkunen ja Vesa Jarva (lukuvuosi 2017-18) (suomen kieli: paikat, joihin ei myönnetä laitoksen harjoittelutukea)

Har­joit­te­lu­paik­ka­si­vus­to­ja

 Muita hyödyllisiä linkkejä