24.07.2018

Kielten opiskelijoiden työelämätuntemusopinnot opetussuunnitelman 2015-2017 mukaan

Jokaisen kieltenopiskelijan opintoihin kuuluu työelämätuntemusopintoja (työharjoittelua tai työelämävalmiuksia muutoin kehittäviä opintoja) vähintään 5 op. 

 • Monialaiset kieliasiantuntijat voivat valita työelämätuntemusta kartuttavia opintoja laitoksen omasta tarjonnasta (5-15 op):  
  • KLSY101 Työssäoppiminen 5 - 15 op (=työharjoittelu oman alan työtehtävissä)    
  • KLSY102 Työelämäprojekti 5-10 op tai KLSY108 Kehittämisprojekti kieliasiantuntijaorganisaatiossa    
  • KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana 1-5 op
  • tai he voivat valita opintoja yliopiston ja humanistisen tiedekunnan työelämätarjottimella olevista kursseista.
 • Aineenopettajaksi opiskelevien työelämätuntemus karttuu pedagogisten aineopintojen osana suoritettavassa harjoittelussa, joten heiltä ei vaadita muita työelämätuntemusopintoja.  Aineenopettajaksi opiskelevat voivat kuitenkin halutessaan sisällyttää tutkintoonsa myös valinnaisen työharjoitteluopintojakson (5 - 10 op) ja valita sen samasta tarjonnasta kuin monialaiset kieliasiantuntijatkin (ks. yllä) tai suorittaa pedagogista lisäharjoittelua koodilla KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville (5-10 op).  
 

KLSY101 Työssäoppiminen 5-15 op

Kohderyhmä: Kieliasiantuntijaksi tähtäävät pääaineopiskelijat, vaihtoehtoinen suoritustapa opintojaksolle KLSY100 Työelämätuntemus (KLSY100=yläkäsite kaikille työelämäopinnoille).

Osaamistavoitteet: Opiskelija
 • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
 • osaa soveltaa pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
 • kykenee arvioimaan osaamistaa ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan
Edeltävät tiedot: Aineopinnot pääpiirteissään suoritettuna, mielellään myös jo syventäviä opintoja
 
Opiskelutapa: Tavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työtehtävien suorittaminen (opintojen aikana) ja raportin kirjoittaminen. Työharjoittelusta laaditaan harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään ennen harjoittelun alkamista (ota yhteys Tiina Suomiseen tämän laatimiseksi). Lisäksi laaditaan työsopimus työnantajan kanssa, ainakin jos kyseessä on palkallinen harjoittelu. Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n.130 työtuntia) saa 5 op. Työharjoittelusta voidaan kirjata maksimissaan 15 op.
 
Opintojakson  arviointi:  Hyväksytty/hylätty (raportin pohjalta). Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä)  palautetaan sähköisenä opintojaksosta vastaavalle henkilölle mielellään viimeistään kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon (KLSY012).
 
Suositus ajoituksesta: Maisteriopintojen vaiheessa
 
Lisätietoja: Työssäoppiminen-opintojakson voi suorittaa myös kahdessa osassa. Opintorekisteriin merkintä tulee vasta, kun koko opintojakso on suoritettu ja raportti arvioitu.On suositeltavaa pitää työtehtävistä oppimispäiväkirjaa ja/tai tallentaa eri versioita työstetyistä teksteistä (esim. kielentarkastus- tai editointitehtävät) ja/tai itse suunnitelluista tai muokatuista aineistoista (esim. oppimateriaalit, harjoitteet). Näitä tulisi laittaa raporttiin liitteeksi.Opintopisteitä työssäoppimisesta annetaan seuraavasti: 1 kk:n päätoiminen harjoittelu (väh. 130 työtuntia) 5 op, 2 kk:n harjoittelu 10 op, 3 kk:n tai sitä pitempi harjoittelu 15 op. Viikkotyöaika on noin 36 tuntia. Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, onko työ palkallista vai palkatonta.Työtehtävien soveltuvuudesta sovitaan etukäteen opintojaksosta vastaavan henkilön kanssa (ks luettelo alla), ja siitä tehdään Korpin järjestelmässä harjoittelusopimus, jonka opiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja laitoksen edustaja allekirjoittavat. Harjoittelusopimuksen laatimisen aloittaa laitoksen vastuuhenkilö (eli ota yhteyttä spostilla: tiina.suominen(at)jyu.fi).Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Kieli- ja viestintätieteiden laitos voi myöntää sen pääaineopiskelijoilleen ja pääsääntöisesti vain monialainen kieliasiantuntija -vaihtoehdon opiskelijalle. Harjoittelutuki maksetaan harjoittelijan palkkana ja sen suuruus on 1.9.2015 lähtien 1300 euroa/kk. Harjoittelutuen saajien määrä vaihtelee vuosittain laitoksen resurssien mukaan.
 
Työssäoppimisen suorittamiseen soveltuvat esim..
 
1) itse hankitut työtehtävät, joihin laitos myöntää harjoittelutuen (yleensä monialaisille kieliasiantuntijoille suunnattuja yliopiston ulkopuolisia paikkoja, harjoittelutuki rajallinen ja vaihtelee vuosittain laitoksen rahatilanteen mukaan)
 
2) itse hankitut työtehtävät, jotka täyttävät työssäoppiminen kriteerit, mutta joihin laitos ei myönnä harjoittelutukea (esim.työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville tai muu työskentely sellaisissa tehtävissä, jotka vastaavat opiskelualaa, ks. alla )  
 
3) laitoksen yleiseen hakuun julistamat työtehtävät (yleensä yliopiston sisäisiä työssäoppimispaikkoja, esim. kv-palveluissa),
 
4) ulkomailla tapahtuva työharjoittelu (voi olla laitoksen tai jonkin muun tahon tukemaa).Haettavissa olevia harjoittelupaikkoja löytyy esim. seuraavista osoitteista: Työssäoppimiseen soveltuvia työtehtäviä ja -paikkoja voivat olla esimerkiksi
 • työskentely laitoksen tutkimusprojektissa tai jossakin alan tutkimuslaitoksessa (esim. Kotus, SOLKI)
 • kielenhuolto-, tekstinhuolto-, tarkastus- tai sisällöntuottamistehtävät, esim. valtionhallinnossa, yrityksissä, organisaatioissa tai yksityishenkilöille
 • eri kielten taitoa vaativat työtehtävät esim. yliopiston tai valtion hallinnossa, yrityksissä tai järjestöissä, joilla on kansainvälistä toimintaa
 • toimitustehtävät kustantamoissa
 • kieliasiantuntijana tai -kouluttajana toimiminen
 • työskentely mediassa esim. lehtijuttujen kirjoittaminen sanomalehtiin tai nettisivustoille
 • jonkin opintojen ulkopuolisen artikkelin kirjoittaminen tai avustaminen kirjan lukujen laatimisessa
Muita työssäoppimiseen soveltuvia työtehtäviä ovat: tutkimusten tai selvitysten teko, tiedon haku, analysointi ja raportointi, kirjallisen materiaalin tuottaminen, tiedottaminen, www-sivujen sisällön tuottaminen, tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, koulutuksen suunnittelu, kansainvälisten suhteiden hoitaminen.


KLSY102 Työelämäprojekti  5 - 10 op 
(myös KLSY108 Kehittämisprojekti kieliasiantuntijaorganisaatiossa)

Kohderyhmä: Kieliasiantuntijaksi tähtäävät pääaineopiskelijat, vaihtoehtoinen suoritustapa opintojaksolle KLSY100 Työelämätuntemus.

Osaamistavoitteet ja sisältö: Opiskelija osallistuu työelämään suuntautuvan opiskeluprojektin toteuttamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee työelämän tarpeita ja odotuksia
 • tuntee koulutustaan vastaavia tehtäviä ja osaa kuvata niissä vaadittavaa osaamista
 • osaa arvioida kehittymistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan ja täydentää omaa osaamistaan
 • tunnistaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla
 • osaa hyödyntää oppimaansa oman osaamisensa markkinoinnissa.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot pääpiirteissään suoritettuna, mielellään myös jo syventäviä opintoja

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja projektityöskentelyä. Raportointitavasta sovitaan kurssin alkaessa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopintojen vaiheessa.


KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana  1 - 5 op

Sisältö: Opiskelija työskentelee kongressiavustajana Jyväskylän yliopiston järjestämässä kielentutkimuksen alan kongressissa. Kurssilla perehdytään tieteellisen kongressin järjestämisen taustatyöhön ja saadaan työkokemusta tapahtumajärjestelyistä. Kongressiavustajana tehdään asiakaspalvelutyötä esimerkiksi kongressin infotiskillä tai avustetaan esiintyjiä esitysteknisissä asioissa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • ymmärtää kansainvälisen tapahtuman järjestämisen taustoja
 • on harjaannuttanut kielitaitoaan sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitojaan.
Opiskelutavat: Kongressin aikaan intensiivityöskentelyä erilaisissa avustajatehtävissä. Osallistuminen kongressikoulutukseen sekä mahdollisiin kongressia edeltäviin työtehtäviin.  Koulutusmateriaaleihin perehtyminen itsenäisesti. Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielen käyttöä, monipuolista kielitaitoa, innostusta asiakaspalvelutyöhön ja mahdollisesti erilaisten esitysohjelmien tuntemusta.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arviointi ja opintopisteiden saaminen perustuu kurssiraporttiin (itsearviointi).

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoiksi opiskelevat voivat suorittaa työssäoppimisopintojakson itsenäisessä opetustyössä.

 

KLSY107  Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5 - 10  op

Osaamistavoitteet: Opettajaksi opiskelevien työssäoppimisen tarkoituksena on syventää sekä kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehdon kursseilla että opetusharjoittelussa saatuja tietoja ja taitoja ja soveltaa oppimaansa itsenäisessä kielikoulutukseen liittyvässä työssä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti jonkin ennalta sovitun koulutuskokonaisuuden ja pohtii omaa toimintaansa.Työssäoppimisjakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
 • osaa soveltaa pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
 • kykenee arvioimaan osaamistan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan.
Edeltävät tiedot: Opettajan pedagogiset aineopinnot.
 
Opiskelutapa: Opiskelijan tulee hyväksyttää työssäoppimispaikka ja -suunnitelma etukäteen (Hannele Dufvan tai Sari Sulkusen luona). Harjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirja ja työharjoitteluraportti ohjeiden mukaan.
 
Arviointi: Hyväksytty - hylätty. Opintopisteistä sovitaan etukäteen työtehtävien mukaan.
 
Kohderyhmä: Aineenopettajaksi suuntaavat opiskelijat
 
Lisätietoja:On suositeltavaa pitää työtehtävistä oppimispäiväkirjaa ja/tai tallentaa eri versioita työstetyistä teksteistä (esim. kielentarkastus- tai editointitehtävät) ja/tai itse suunnitelluista tai muokatuista aineistoista (esim. oppimateriaalit, harjoitteet). Näitä tulisi laittaa raporttiin liitteeksi.Työssäoppiminen-opintojakson voi suorittaa myös kahdessa osassa. Opintorekisteriin merkintä tulee vasta, kun koko opintojakso on suoritettu ja raportti arvioitu.Opintopisteistä sovitaan etukäteen työtehtävien mukaan. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko työ palkallista vai palkatonta.

 

Työssäoppimispaikkojen hakeminen

Laitoksen tukemien työssäoppimispaikkojen haku on yleensä alkuvuodesta, mutta harjoittelu voi sijoittua koko kalenterivuodelle. Laitos tukee vuosittain noin 10 opiskelijansa harjoittelua. Opiskelijan on mahdollista hankkia itsenäisesti työssäoppimispaikka yliopiston ulkopuolelta ja hyväksyttää se laitoksessa. Mikäli harjoittelun voidaan katsoa tukevan opiskelijan ammattisuuntautumista ja tarjoavan mahdollisuuden soveltaa kielten opinnoissa ja/tai sivuaineopinnoissa hankittua tietoa käytännön työtehtävissä, opiskelijalle voidaan myöntää harjoittelutuki. Pääsääntöisesti vaaditaan, että työpaikka osallistuu palkkakustannuksiin vähintään yhden kuukauden osalta. Harjoittelupaikka voi olla myös ulkomailla, mutta mielellään suomalaisessa organisaatiossa. Harjoittelupaikkoista tiedotetaan oppiaineiden sähköpostilistoilla ja osittain myös oppiaineitten verkkosivuilla.

 

Kielitieteiden harjoittelun / työssäoppimisen yhteyshenkilöt 

Työssäoppiminen monialaisille kieliasiantuntijoille:

 • Tiina Suominen (kaikki työssäoppimispaikat seuraavissa aineissa: romaaninen filologia, ruotsin kieli, englannin kieli, saksan kieli ja kulttuuri sekä venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi laitoksen tukemat paikat seuraavissa oppiaineissa: suomen kieli ja suomalainen viittomakieli)
 • Sari Sulkunen / Vesa Jarva (lv 2017-18) (suomen kieli: paikat, joihin ei myönnetä laitoksen harjoittelutukea)

Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville:

Aina kun työssäoppimisesta (työharjoittelusta) annetaan opintopisteitä, siitä laaditaan myös harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään (rehtorin linjaus). Sopimuksen laatimiseksi ota yhteyttä amanuenssi Tiina Suomiseen, sitten kun olet sopinut harjoittelusta laitoksen yhteyshenkilön kanssa.