16.06.2017

Työelämätuntemusopintojaksot 2017-20

KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa (1-15 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
 • osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
 • kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan

Sisältö
Opiskelija työskentelee opintojaan vastaavissa tehtävissä kotimaassa ja kirjoittaa oppimiskokemuksistaan raportin.

Suoritustavat
Työssäoppimisjakso: työskentely ja raportti.

Lisätiedot
Työssäoppimisjaksoon kuuluu oppimistavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työskentely, palautekeskustelu harjoittelupaikassa ja raportin kirjoittaminen. Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n.130 työtuntia) saa 5 op. Työharjoittelua voidaan kirjata maksimissaan 15 op. Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, onko työ palkallista vai palkatonta. Työtehtävien soveltuvuudesta työharjoitteluksi sovitaan etukäteen opintojaksosta vastaavan henkilön kanssa (ks. luettelo). Työharjoittelusta laaditaan aina harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään (ota yhteys Tiina Suomiseen). Palkallisissa harjoitteluissa laaditaan myös työsopimus työnantajan kanssa.

Mahdollinen harjoittelutuki maksetaan harjoittelijan palkkana. Kieli- ja viestintätieteiden laitos myöntää sen vain pääaineopiskelijoilleen. Opettajaksi opiskeleville ei voida myöntää harjoittelutukea, koska työharjoittelu on heille valinnaista. Harjoittelutuen saajien määrä vaihtelee vuosittain laitoksen resurssien mukaan (n. yksi tukikuukausi/opiskelija / vuosi/ oppiaine). Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Lisätietoja harjoittelutuen myöntöperusteista.

Arvosteluasteikko Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet
Arviointi tehdään raportin pohjalta. Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä) palautetaan sähköisenä opintojaksosta vastaavalle henkilölle mielellään viimeistään kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon (KLSY012).

KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla (1-15 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
 • osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
 • kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan

 

Sisältö
Opiskelija työskentelee opintojaan vastaavissa tehtävissä ulkomailla ja kirjoittaa oppimiskokemuksistaan raportin.

Suoritustavat
Työssäoppimisjakso: työskentely ja raportti.

Lisätiedot
Työssäoppimisjaksoon kuuluu oppimistavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työskentely, palautekeskustelu harjoittelupaikassa ja raportin kirjoittaminen. Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n.130 työtuntia) saa 5 op. Työharjoittelua voidaan kirjata maksimissaan 15 op. Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, onko työ palkallista vai palkatonta. Työtehtävien soveltuvuudesta työharjoitteluksi sovitaan etukäteen opintojaksosta vastaavan henkilön kanssa (ks. luettelo). Työharjoittelusta laaditaan aina harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään (ota yhteys Tiina Suomiseen). Palkallisissa harjoitteluissa laaditaan myös työsopimus työnantajan kanssa.

Mahdollinen harjoittelutuki maksetaan harjoittelijan palkkana. Kieli- ja viestintätieteiden laitos voi myöntää sen vain pääaineopiskelijoilleen ja tukea voidaan myöntää työskentelyyn vain suomalaisissa organisaatioissa ulkomailla. Opettajaksi opiskeleville ei myönnetä harjoittelutukea, koska työharjoittelu on heille valinnaista. Harjoittelutuen saajien määrä vaihtelee vuosittain laitoksen resurssien mukaan (n. yksi tukikuukausi/opiskelija / vuosi/ oppiaine). Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Lisätietoja harjoittelutuen myöntöperusteista.

Arvosteluasteikko Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet
Arviointi tehdään raportin pohjalta. Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä) palautetaan sähköisenä opintojaksosta vastaavalle henkilölle mielellään viimeistään kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon (KLSY012).

KLSY102 Työelämäprojekti (1-10 op)

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on omakohtaista kokemusta koulutustasoaan vastaavasta projektityöskentelystä
 • opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa itse kehittelemänsä tai toimeksiantona saadun projektin sille asetettujen tavoitteiden ja aikataulun puitteissa
 • osaa raportoida projektin etenemisestä sen eri vaiheissa ja laatia projektistaan tarkoituksenmukaisen dokumentaation
 • osaa reflektoida projektityötaitojaan ja osaamisensa kehittymistä projektin aikana

Sisältö
Opiskelija a) toteuttaa yksin tai projektitiimin jäsenenä kehittämisprojektin,
b) vastaa jo meneillään olevan projektin hoidosta ja jatkokehittämisestä erikseen sovittavan ajanjakson ajan tai
c) osallistuu projektiluontoiseen työelämäyhteistyöhön.

Suoritustavat   Projektityöskentely.

Arvosteluasteikko Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn.

KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana (1-10 op)

Osaamistavoitteet  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kansallisen tai kansainvälisen tapahtuman järjestämisen taustoja
 • on harjaannuttanut kielitaitoaan sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitojaan.

Sisältö
Opiskelija työskentelee kongressiavustajana Jyväskylän yliopiston järjestämässä kielentutkimuksenalan kongressissa. Kurssilla perehdytään tieteellisen kongressin järjestämisen taustatyöhön ja saadaan työkokemusta tapahtumajärjestelyistä. Kongressiavustajana tehdään asiakaspalvelutyötä esimerkiksi kongressin infotiskillä tai avustetaan esiintyjiä esitysteknisissä asioissa.

Suoritustavat
Työskentely (sisältää ennakkoperehtymisen) ja raportti.

Lisätiedot
Kongressin aikaan intensiivityöskentelyä erilaisissa avustajatehtävissä. Osallistuminen kongressikoulutukseen sekä mahdollisiin kongressia edeltäviin työtehtäviin. Koulutusmateriaaleihin perehtyminen itsenäisesti. Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielen käyttöä, monipuolista kielitaitoa, innostusta asiakaspalvelutyöhön ja mahdollisesti erilaisten esitysohjelmien tuntemusta.

Arvosteluasteikko   Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet
Arviointi ja opintopisteiden saaminen perustuu kurssiraporttiin eli opiskelijan itsearviointiin.