11.12.2018

Työnantajalle suunnattua tietoa työharjoittelusta

Yliopisto-opiskelijan työharjoittelun tavoitteet

Opintoihin liittyvän työssäoppimisen tavoitteet ovat sekä koulutuksellisia että yliopistojen ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä. Työnantajat saavat tietoa yliopistokoulutuksesta ja arvokkaan työpanoksen, jonka opiskelija tuo mukanaan. Samalla harjoittelu toimii uusien työntekijöiden rekrytointikanavana. Yliopistot seuraavat työharjoittelun avulla työelämän vaatimuksia ja hyödyntävät harjoittelusta saatua palautetta opetussuunnitelmissaan. Opiskelijat voivat työharjoittelussa perehtyä oman alansa tehtäväkenttään, soveltaa yliopistokoulutuksessa saamiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja edistää työelämään sijoittumistaan. Työharjoittelu vaikuttaa yleensä positiivisesti opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Yliopistot arvioivat työssäoppimispaikkoja mm. seuraavien kriteerien mukaan:

1. Työtehtävien soveltuvuus opiskelijan koulutukseen ja urasuunnitelmiin

2. Työnantajan osallistuminen palkkakustannuksiin

Harjoittelijan palkkaaminen

Kieliaineissa koulutetaan kielen, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoita. Opinnoissa perehdytään kielen käyttöön erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä sekä teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Opiskelija saavuttaa valmiudet analysoida kielen rakennetta. Vieraiden kielten opinnoissa kehittyvät myös kielen suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot sekä kielialueen kulttuurin tuntemus. Yliopisto-opinnot parantavat myös uuden tiedon tuottamisen, kriittisen ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Opinnoissaan pitkälle edennyt kielten opiskelija (joka ei kouluttaudu opettajaksi) voi etsiä itselleen työharjoittelupaikan yliopiston ulkopuolelta ja anoa laitoksesta palkkatukea. Jos laitos katsoo työtehtävien täyttävän työharjoittelun tavoitteet, opiskelijalle voidaan myöntää harjoittelutukena yhden kuukauden palkka. Työnantajan odotetaan osallistuvan kustannuksiin mielellään kahden kuukauden palkkasummalla, mutta vähintään aina yhtä suurella osuudella kuin laitoskin. Jos harjoittelu toteutuu, työnantajan edustaja, laitoksen johtaja ja harjoittelija allekirjoittavat harjoittelusopimuksen, jossa sovitaan mm. työtehtävistä ja palkkakustannusten jakamisesta. Työnantaja tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen, maksaa harjoittelijan palkan ja laskuttaa harjoittelun päätyttyä laitosta harjoittelusopimuksen mukaisesti. Harjoittelijan palkan on täytettävä vähintään palkansaajan työssäoloehto (1189 e / kk v. 2018). Palkan lisäksi työnantaja voi laskuttaa yhden kuukauden palkkaa vastaavat sivukulut lomarahoineen ja työnantajamaksuineen. Vuosilomakorvausta ei voi laskuttaa, vaan mahdollinen vuosiloma on pidettävä palvelujakson aikana. Työssäoppimispaikan tarjoaminen opiskelijalle ei ole arvonlisäveron alaista toimintaa. Harjoittelijalla tulee olla työpaikalla nimetty ohjaaja, ja työnantaja antaa harjoittelijalle työtodistuksen.

Harjoittelun yhteyshenkilö kielten laitoksessa:

Koulutusuunnittelija Tiina Suominen
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
PL 35
40014  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

puh. 040 805 3227, e-mail: tiina.m.suominen@jyu.fi

LASKUTUSOSOITTEET

Jyväskylän yliopisto vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja. Linkki laskutustietoihin.

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003702458947
Verkkolaskujen välittäjä: OpusCapita Group Oy
Välittäjätunnus: 003710948874

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperilaskun skannauspalveluumme osoitteeseen:

Laskutusosoitteisiin liittyvät kysymykset osoitetaan YOP-talous(a)jyu.fi

Jyväskylän yliopiston Y-tunnus: 0245894-7

Laskun käsittelyn nopeuttamiseksi laskulla tulee näkyä myös yliopiston ao. tiedekunta/laitos

INVOICING ADDRESSES


The University of Jyväskylä primarily accepts only electronic invoices.

Electronic invoicing address / EDI code: 003702458947
Operator: OpusCapita Group Ltd.
Operator code: 003710948874

If you do not have an opportunity to submit electronic invoices, please send your paper invoice to our scanning service to the following address:

University of Jyväskylä
Name of Department (Department of language and communication studies)
P.O.Box 7237
01051 LASKUT

The addresses above are only for invoices.

For any questions about invoicing, please use the address YOP-talous(a)jyu.fi.

University of Jyväskylä: VAT-number is FI02458947