10.12.2014

Työnantajalle suunnattua tietoa työssäoppimisesta

Yliopisto-opiskelijan työssäoppimisen (työharjoittelun) tavoitteet

Opintoihin liittyvän työssäoppimisen tavoitteet ovat sekä koulutuksellisia että yliopistojen ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä. Työnantajat saavat tietoa yliopistokoulutuksesta ja arvokkaan työpanoksen, jonka opiskelija tuo mukanaan. Samalla harjoittelu toimii uusien työntekijöiden rekrytointikanavana. Yliopistot seuraavat työharjoittelun avulla työelämän vaatimuksia ja hyödyntävät harjoittelusta saatua palautetta opetussuunnitelmissaan. Opiskelijat voivat työssäoppimisessa mm. perehtyä oman alansa tehtäväkenttään, soveltaa yliopistokoulutuksessa saamiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja edistää työelämään sijoittumistaan. Työharjoittelu vaikuttaa yleensä positiivisesti opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Yliopistot arvioivat työssäoppimispaikkoja mm. seuraavien kriteerien mukaan:

1. Työtehtävien soveltuvuus opiskelijan koulutukseen ja urasuunnitelmiin

2. Työnantajan osallistuminen palkkakustannuksiin

Harjoittelijan palkkaaminen

Kieliaineissa koulutetaan kielen, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoita. Opinnoissa perehdytään kielen käyttöön erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä sekä teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Opiskelija saavuttaa valmiudet analysoida kielen rakennetta. Vieraiden kielten opinnoissa kehittyvät myös kielen suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot sekä kielialueen kulttuurin tuntemus. Yliopisto-opinnot parantavat myös uuden tiedon tuottamisen, kriittisen ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Opinnoissaan pitkälle edennyt kielten opiskelija (joka ei kouluttaudu opettajaksi) voi etsiä itselleen työssäoppimispaikan yliopiston ulkopuolelta ja anoa laitoksesta palkkatukea. Jos laitos katsoo työtehtävien täyttävän työssäoppimiselle asetetut tavoitteet, opiskelijalle voidaan myöntää harjoittelutukena yhden kuukauden palkka. Työnantajan odotetaan osallistuvan palkkakustannuksiin mielellään kahden kuukauden, mutta vähintään yhden kuukauden osalta. Jos harjoittelu toteutuu, työnantajan yhteyshenkilö, laitoksen johtaja ja harjoittelija allekirjoittavat harjoittelusopimuksen, jossa sovitaan mm. työtehtävistä ja palkkakustannusten jakamisesta. Työnantaja tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen, maksaa harjoittelijan palkan ja laskuttaa harjoittelun päätyttyä laitosta harjoittelusopimuksen mukaisesti. Harjoittelijan palkka on 1.3.2014 lähtien 1200 euroa. Lomarahoineen ja työnantajamaksuineen palkkakustannus on yhteensä 1536 euroa kuukaudessa.  Tämän verran työnantaja voi laskuttaa yliopistoa, mutta se voi halutessaan maksaa opiskelijalle myös isompaa palkkaa. Vuosilomakorvausta ei voi laskuttaa, vaan vuosiloma on pidettävä palvelujakson aikana. Työssäoppimispaikan tarjoaminen opiskelijalle ei ole arvonlisäveron alaista toimintaa. Harjoittelijalla tulee olla työpaikalla nimetty ohjaaja, ja työnantaja antaa harjoittelijalle työtodistuksen.

Harjoittelun yhteyshenkilö kielten laitoksessa:

Amanuenssi Tiina Suominen
Kielten laitos (P)
PL 35
40014  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

puh. 040 805 3227, e-mail: tiina.suominen@jyu.fi

 

Tietoa laskutuksesta:

Jyväskylän yliopisto vastaanottaa ensisijaisesti laskuja vain verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003702458947
Verkkolaskujen välittäjä: OpusCapita Group Oy
Välittäjätunnus: 003710948874

Mikäli Teillä ei vielä ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperilaskut skannauspalveluumme seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän yliopisto
Kielten laitos
PL 7237
01051 LASKUT

Yllä olevaan paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Mahdollista liitemateriaalia skannauspalvelu ei välitä Jyväskylän yliopistolle. 

Jyväskylän yliopiston Y-tunnus: 0245894-7

University of Jyväskylä: VAT-number is FI02458947