15.02.2017

Öppna seminariet i svenska 16.2.2017 (Elisabeth Zetterholm)

Torsdagen den 16 februari kl 16-18 i Ag C132
Docent Elisabeth Zetterholm, Stockholms universitet
När flerspråkigheten blir hörbar – bakgrundsspråkens inflytande vid tredjespråksinlärning
 
Elisabeth kommer att tala om följande:
 
Flerspråkighet blir allt vanligare och det utgör en viktig del av den språkdidaktiska forskningen. Många som lär sig ett nytt språk kan oftast redan ett eller flera främmande språk. Det som traditionellt betraktas som ett andraspråk (L2) är då oftast det som brukar benämnas ett tredjespråk (L3). En central fråga är huruvida förstaspråket (L1) eller L2 kommer att påverka inlärningen av L3 i form av transfer. När det gäller fonologi och uttal resulterar det ofta i en brytning där inlärarens L1 kan urskiljas. Transfer inom L3-inlärning har i den svenska forskningen framför allt studerats vad gäller lexikon och syntax, och inte i någon större utsträckning vad gäller fonologi och fonetik. Vid seminariet kommer några tidigare mindre studier och dess resultat att presenteras och diskuteras.
 
Elisabeth Zetterholm är docent och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hennes forskningsinriktning är andraspråksinlärning med fokus på inlärning av svenskans fonologi och hon har ett stort intresse för uttalsinlärning och uttalsundervisning. Hon har även studerat flerspråkiga barns litteracitetsutveckling. För närvarande samlar hon in material för att fördjupa kunskaperna inom L3-inlärning.