15.12.2016

Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa historian kielestä, teksteistä, tiedon esittämisen tavoista ja tekstikäytänteistä sekä tarkastella lukiolaisten kykyä ja tapoja tulkita ja rakentaa historiallista tietoa suomalaisen koulutuksen kontekstissa. Historia on erityisen kiinnostava tiedonala tekstin- ja tekstitaitojen tutkimuksen kannalta, sillä se on jopa muita tiedonaloja enemmän sidoksissa kieleen. Historiantutkimus ja historiallinen tieto perustuvat pitkälti erilaisten, usein tekstuaalisten lähdeaineistojen analysointiin, kriittiseen arviointiin ja vertailuun. Historia on korostetun tekstikeskeinen tiedonala, sillä käsitys menneestä rakentuu ja sitä rakennetaan kielen ja tekstien avulla.

Koulu on yksi niistä konteksteista, jossa historiallisen ajattelun, tiedon tuottamisen ja sen esittämisen tapoja on mahdollista oppia – ja jossa niitä voidaan opettaa. Keskitymme nimenomaan lukioikäisten käyttämiin ja tuottamiin teksteihin, sillä heillä on jo hallussaan hyvät perusvalmiudet omaksua ja hallita usein kompleksistakin historiallista tietoa ja asettaa se osaksi tiedonalan kokonaisuuksia. Lukiolaisten tekstitaitovalmiudet korostuvat myös heidän myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä: Esimerkiksi yliopisto-opinnoissa tarvittavat tiedonhankinnan ja kriittisen ajattelun taidot ovat yliopisto-opinnot aloittavilla odotuksia ja opiskelun tarpeita heikompia. Lisäksi tekstitaitojen tutkimus erityisesti suomalaisessa kontekstissa on tähän asti keskittynyt pääosin nuorempien oppilaiden taitoihin ja valmiuksiin.

Tutkimushankkeessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten historiallista tietoa kielen ja tekstien avulla rakennetaan? Mikä on tyypillistä historiallisen tiedon esittämisen ja tuottamisen tavoille – teksteille, kielelle ja muille esittämistavoille eli semioottisille systeemeille?
  • Millaisiin teksteihin ja tekstikäytänteisiin suomalaisnuoret historian opiskelun aikana sosiaalistuvat?  Miten tekstejä käytetään, tulkitaan ja tuotetaan koulussa sekä perinteisissä että teknologisesti tuetuissa ympäristöissä?
  • Millaiset valmiudet lukiolaisilla on tulkita kriittisesti historiallista lähdeaineistoa?
  • Mitä haasteita tekstien käyttämiseen, tulkintaan ja tuottamiseen liittyy opettajien ja oppilaiden näkemysten ja kokemusten perusteella?  
  • Miten historian tekstitaitojen ja ajattelutaitojen oppimista tuetaan ja miten niitä arvioidaan?

 Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.