15.12.2016

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta perustietoa historian tiedonalan teksteistä ja tekstikäytänteistä sekä siitä, kuinka tekstien kanssa toimitaan koulukontekstissa. Hankkeella on myös selkeää yhteiskunnallista relevanssia ja sovellusmahdollisuuksia, sillä sen tuottaman tiedon avulla voidaan tukea 2000-luvun taitojen (21st century skills), muun muassa kriittisen lukutaidon ja ajattelun, kehittymistä jokaisen osallistuvan kansalaisen avaintaitoina. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää usean oppiaineen opetuksen kehittämisessä, oppimateriaalien laadinnassa, arviointikäytänteiden uudistamisessa, ylioppilastutkinnon sähköisen kokeen suunnittelussa sekä opettajien koulutuksessa.

Hankkeessa historian tekstitaitoja lähestytään monilukutaitojen kehyksessä, joka heijastaa nykyisiä tekstitaitovaatimuksia sekä laajaa tekstikäsitystä mutta on tutkimuskentässä vielä uusi. Niin kansainväliset kuin kansallisetkin lukutaito- ja kirjoittamistutkimukset ovat lähestyneet lukemista ja kirjoittamista perinteisesti kirjoitettujen tekstien tarkkana, sujuvana ja ymmärtävänä lukemisena sekä niiden kirjoittamisena. Lisäksi tutkimus on yleensä rajoittunut joko lukemiseen tai kirjoittamiseen, kun taas tässä hankkeessa fokuksessa ovat tekstitaidot (literacy) kaikessa monimuotoisuudessaan. Ylipäänsä kirjoittaminen on ollut tutkimuksessa lukutaitoon verrattuna laiminlyöty tekstitaitojen osa-alue, joten sen sisällyttäminen tutkimushankkeeseen on perusteltua.  

Hankkeella on myös teoriankehittelyyn liittyviä tavoitteita. Tiedonalakohtaiset tekstitaidot käsitetään usein tutkimuksessa vastakkaisiksi tiedonala- tai oppiainerajat ylittävien tekstitaitojen kanssa. Ensin mainitut korostavat kullekin tiedonalalle ominaisia, muista eroavia tekstejä ja tekstitaitoja, kun taas jälkimmäiset keskittyvät yleisiin, kaikilla sisältöalueilla hyödynnettäviin tekstitaitoihin. Kansainvälisesti tutkimusta on tehty enemmän ja pidempään tiedonalarajat ylittävistä tekstitaidoista. Nämä kaksi lähestymistapaa eivät kuitenkaan ole teoreettisesti niin erilaisia kuin usein annetaan ymmärtää vaan painottavat eri asioita. Yhtenä tutkimushankkeen teoreettisena tavoitteena onkin sovittaa yhteen nämä lähestymistavat sekä määritellä tiedonalakohtaiset tekstitaidot uudelleen laajentamalla ja monitieteistämällä niiden alaa ja tekstikäsitystä.