19.12.2017

Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä - Interpersonal Communication Competence in Virtual Teams (InViTe)

In English

Hankkeen vastuullinen johtaja: professori Maarit Valo

Hankkeen tutkijat:

tutkijatohtori, FT Margarethe Olbertz-Siitonen
tohtoriopiskelija, FM Mitra Raappana
tohtoriopiskelija, FM Tessa Horila
yliopistonopettaja, FT Malgorzata Lahti
yliopistonlehtori, FT Marko Siitonen
yliopistonlehtori, FT Tarja Valkonen
tohtoriopiskelija, FM Kaisa Laitinen

Hankkeen rahoittaja: 2011–2014 Suomen Akatemia, 2015– mm. Työsuojelurahasto

Avainsanat: vuorovaikutus, vuorovaikutusosaaminen, tiimi, tiimin tuloksellisuus, tiimin tehokkuus, virtuaalitiimi, ryhmä, työryhmä, ryhmäviestintä, puheviestintä, tietokonevälitteinen vuorovaikutus, teknologiavälitteinen vuorovaikutus, työelämä

Hankkeessa tutkitaan vuorovaikutusosaamista työelämän virtuaalitiimeissä. Virtuaalitiimien jäsenet viestivät keskenään teknologian avulla. Tiimin jäsenet tapaavat yleensä myös kasvokkain, mutta esimerkiksi pikaviestimet, sähköposti, puhelinneuvottelu ja videoyhteys mahdollistavat vuorovaikutuksen tiimin jäsenten kesken silloinkin, kun jäsenet työskentelevät eri paikkakunnilla tai eri puolilla maailmaa.

Teknologiset innovaatiot ja tietointensiivinen tiimityö ovat työelämässä lisääntyneet. Ne vaativat vahvaa vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutustaitojen merkitys on työelämän kasvokkaistilanteissa tunnustettu, mutta teknologiaa hyödyntävän vuorovaikutuksen osaamisvaatimuksia ei vielä tunneta. Kuitenkin teknologiavälitteisyys on nykyään jo varsin tavanomaista tiimien jokapäiväisessä työssä.

Virtuaalitiimin (hajautetun tiimin) jäsenet ovat usein hajallaan eri maissa ja/tai eri kulttuureissa. Kulttuurienvälisten tai monikulttuuristen tiimien yhteinen kieli on yleensä englanti.

Tutkimushankkeessa analysoidaan, millaista vuorovaikutusosaamista virtuaalitiimi tarvitsee keskinäisessä yhteydenpidossaan ja mikä merkitys viestintätaidoilla on virtuaalitiimien tuloksellisuudessa. Hankkeessa havainnoidaan virtuaalitiimien jäsenten autenttista yhteydenpitoa, joka tapahtuu erityyppisten viestintävälineiden avulla. Lisäksi selvitetään virtuaalitiimien jäsenten ja johtajien arvioita tiimiosaamisesta ja sen merkityksestä tulosten saavuttamisessa.

Tarkasteltavina ovat mm. seuraavat kysymykset:

  • Millaista on virtuaalitiimien jäsenen keskinäinen vuorovaikutus, kun yhteydenpito tapahtuu viestintäteknologian avulla?
  • Mitä viestintäteknologian käyttö merkitsee tiimien työskentelyssä?
  • Miten virtuaalitiimien jäsenet saavuttavat keskinäisen ymmärryksen silloin, kun jäsenet ovat eri mieltä asioista?
  • Miten virtuaalitiimin vetäjät osallistuvat tiimien vuorovaikutukseen ja mikä on heidän roolinsa tiimien työskentelyssä?
  • Mitä työskentely useasta maasta ja/tai kulttuurista käsin merkitsee virtuaalitiimin työskentelyssä? Mitä on virtuaalitiimien kulttuurienvälisyys tai monikulttuurisuus?
  • Millaista vuorovaikutusosaamista virtuaalitiimeissä tarvitaan? Mikä merkitys vuorovaikutusosaamisella on tiimin tuloksellisuudessa?

Sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin työyhteisöt tarvitsevat tietoa virtuaalitiimeistä henkilöstön kehittämisen ja tiimikoulutuksen tarpeisiin. Tutkimushankkeella on myös teorian kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus on alkanut viestintäteknologian kehittyessä 1980-luvulla, ja se on viime vuosina ollut vilkasta. Mitä tiedetään teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä ihmisten kanssakäymisessä? Millaisista tieteenteoreettisista lähtökohdista ja millaisin menetelmin tieteellinen tieto on muodostettu? Miten se haastaa kasvokkaisvuorovaikutuksen teorian?

Hankkeessa valmistuneita artikkeleita, esitelmiä ja opinnäytteitä

Hankkeen tutkijoiden haastattelu valtion työelämän kehittämislehdessä: Tuloksellista työtä virtuaalitiimissä. Uusi Kaiku 1/2015 (s. 34 - 35).