02.01.2008

CEFLING dissemination: Mäntylä (2007)

Mäntylä, Katja. 2007. No se nyt on vaan fraasi. Paper presented at AFinLA Conference, Kuovola, Finland, 9-10 November 2007.

Abstract

Sanaston ja sanaosaamisen merkitys kielenopetuksessa ja -tutkimuksessa on korostunut viime vuosina.  Erilaisilla sanastokeskittymillä (formulaic sequences) puolestaan on merkittävä rooli kielenkäytössä ja kielenoppimisessa. Sanastokeskittymien tutkimus on verrattain uusi alue, mutta tutkimusta on tehty sekä vieraan kielen oppimisen, psykolingvistiikan että kielitieteen näkökulmasta yleensä.  Tiedämme jonkin verran sanastoryppäiden toimintaperiaatteista ja käyttäytymisestä, vaikka variaatiota esiintyykin paljon.

Tässä esitelmässä keskityn oppijakielen sanastokeskittymiin. Tarkastelen sanastokeskittymien suhdetta englantia vieraana kielenä opiskelevien kirjoittamistaitoihin. Aineistona on suomalaisten yläkouluoppilaiden (luokat 7-9) kirjoitelmia, joiden sanastokeskittymiä analysoin kvalitatiivisesti: millaisia keskittymiä kirjoitelmista löytyy ja miten idiomaattisia ne ovat. Analyysin kautta tulee esiin myös sanastokeskittymien tutkimuksen haasteellisuus: alue on laaja ja varsin vaikeasti määriteltävä. Sanastokeskittymien variaatio asettaa omia rajoituksiaan analyysille. Esitelmässäni tarkastelen lisäksi sanastokeskittymien ja niiden idiomaattisuuden suhdetta kirjoittamistaitoihin yleensä.