02.01.2008

CEFLING dissemination: Reiman & Mustonen (2007)

Reiman, Nina, and Mustonen, Sanna. 2007. CEFLING Project. Poster presented at National meeting for researchers on multilingualism, 3 October 2007, University of Jyväskylä, Finland.

Abstract

CEFLING project addresses fundamental questions in how second language proficiency develops from one level to the next. This project, which is a part of a wide European network of researchers called SLATE, brings together second/foreign language acquisition and language testing experts to investigate common concerns around the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The study addresses the following questions of both theoretical and practical importance:
 
- What combinations of linguistic features characterise learners’ performance at the proficiency levels defined in the Common Framework and its Finnish adaptations?
- To what extent do adult and young learners who engage in the same communicative tasks, at a given level, perform in the same way linguistically? To what extent are the adult-oriented CEFR levels and their Finnish adaptations for young learners equivalent?
- To what extent are the pedagogical tasks found in the teaching materials in the Finnish comprehensive school comparable with the tasks defined in the CEFR and the new curriculum?
- What are the linguistic and communicative features that teachers (or National Certificates raters) pay attention to when assessing learners with the help of the CEFR scales? How do these features relate to the linguistic and communicative analysis of the same performances?
 
The project studies both learners of English and Finnish and will focus on their performance in writing tasks. The data for adults comes from the National Certificates test performance corpus and the data for children is being collected. 
 
***
 
CEFLING-hanke kohdistuu kielenoppimisen tutkimuksen peruskysymykseen: miten kielitaito kehittyy tasolta toiselle. Projekti on osa laajaa eurooppalaista yhteistyöverkostoa nimeltä SLATE, joka yhdistää toisen kielen oppimisen tutkijoita ja kielitaidon arvioinnin tutkijoita. Lähtökohtana on Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Tutkimuksessa käsitellään seuraavia kysymyksiä: 
 
- Mitkä kielellisten piirteiden kimput ovat tyypillisiä eri taitotasoilla? 
- Ovatko aikuisten ja lasten suoritusten kielelliset piirteet eri taitotasoilla samanlaisia, kun viestinnälliset kirjoitustehtävät ovat samanlaisia? 
- Millaisia kirjoitustehtäviä on peruskoulun 3.– 9. luokan oppimateriaaleissa? Missä määrin nämä tehtävät ovat verrattavissa viitekehyksessä ja opetussuunnitelmien perusteissa määriteltyihin kirjoittamistehtäviin?
- Mihin eritasoisten kirjoitussuoritusten kielellisiin ja kommunikatiivisiin piirteisiin opettajat kiinnittävät huomiota, kun he arvioivat niitä ops:n taitotasojen pohjalta? Miten nämä piirteet ovat yhteydessä samojen suoritusten lingvistiseen ja viestinnälliseen analyysiin?
- Mihin eritasoisten kirjoitussuoritusten kielellisiin ja kommunikatiivisiin piirteisiin Yleisten kielitutkintojen koulutetut arvioijat kiinnittävät huomiota, kun he arvioivat niitä viitekehykseen perustuvien YKI-taitotasojen pohjalta? Miten nämä piirteet ovat yhteydessä samojen suoritusten lingvistiseen ja viestinnälliseen analyysiin?
 
Hankkeen aineistona ovat suomenkielisten englannin oppijoiden ja erikielisten suomen oppijoiden kirjoitetut tekstit. Aikuisten aineisto on Yleisten kielitutkintojen suorituksista ja lasten aineistoa kerätään parhaillaan kouluista.