03.01.2008

CEFLING dissemination: Seilonen (2007)

Seilonen, Marja. 2007. Passiivi ja nollapersoona suomenoppijoiden kirjoitelmissa. Paper presented at AFinLA Conference, Kuovola, Finland, 9-10 November 2007.

Abstract

Tutkimuskohteenani on finiittiverbinä olevan passiivin ja nollapersoonan käyttö eri-ikäisten ja kielitaidon tasoltaan erilaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa. Tarkastelen sitä, mitä kyseisiä rakenteita koskevia valintoja kirjoittajat tekevät ja mikä mahdollisesti valintoihin vaikuttaa, kuinka näiden rakenteiden käyttö muuttuu kielitaidon karttuessa ja mitä tämä kehitys merkitsee teksteissä vuorovaikutuksen kannalta. Tutkimus liittyy JY:n kielten laitoksen Cefling-hankkeeseen (http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/cefling), jossa aineistona ovat YKI-testin eri tasojen kirjoittamisen osakokeen vastaustekstit ja peruskoululaisten kirjoitelmat.

He siivoavat pihan tarvittaessa nopeastikin. -  Piha siivotaan tarvittaessa nopeastikin. - Pihan siivoaa tarvittaessa nopeastikin. Passiivi ja nollapersoona kuvaavat asioita yleisellä tasolla. Ne ovat henkilötekijäisiä ilmauksia, jotka eivät tuo tekijää ilmi, vaikka se voidaankin usein päätellä kontekstista; passiivilauseessa tekijä jää taka-alalle ja lause kuvaa tapahtumia vähemmän yksityiskohtaisesti kuin aktiivilause; nollapersoona taas jättää tekijän avoimeksi, mahdollistaa siis tekijäksi kenet tahansa (ISK1254 - 1256, 1284). Passiivi ja nollapersoona eroavat toisistaan siinä, että edellinen esittää asian pikemminkin joukon, jälkimmäinen yksilön kannalta (Mt. 129). Passiivin ja nollapersoonan käytössä kuvastuu kielitaidon kehitys hyvin, sillä kielen opiskelussa keskitytään aluksi pitkälti persoonakeskeisiin, henkilöön ja häntä ympäröivää elämää käsitteleviin konkreettisiin asioihin, jolloin verbin aktiivimuotojen harjoittelu ja käyttö on runsasta. Passiivin ja nollapersoonan varioiva käyttö puolestaan liittynee ylemmän abstraktiotason teksteihin.

ISK = Hakulinen Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen
& Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. SKS. Helsinki