Monikielinen Suomi

Monikielinen Suomi on Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen hanke, joka koostuu useista monikielisyyttä tutkivista osahankkeista. Hankkeessa monikielisyys käsitteellistetään uudella tavalla: monikielisyys nähdään kompleksien, etnisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti heterogeenisten yhteiskuntien keskeisenä voimavarana.

Hankkeessa hyödynnetään kansainvälisesti merkittävän sosiolingvistin, kielten laitoksella vuosina 2007–2010 vierailevana professorina toimineen Jan Blommaertin teoreettista ja metodologista asiantuntemusta.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Finland Distinguished Professor, FiDiPro-rahoitusohjelma (2007–2011).

Hankkeessa Suomen sosiolingvististä tilannetta lähestytään kahdesta näkökulmasta:

  • monikielisyys yksilöiden, yhteisöjen ja sosiaalisten instituutioiden ongelmana
  • monikielisyys sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena resurssina