Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

  • suomalaisen monikielisyystutkimuksen teorian ja käytännön kriittinen uudelleenarviointi hyödyntämällä sosiolingvistiikan, diskurssintutkimuksen, etnografian ja toisen kielen oppimisen uusimpia näkökulmia ja lähestymistapoja
  • monikielisten prosessien ja diskurssientutkimus
  • eri kielten käytön ja kielellisen vaihtelun ja niiden merkityksellistymisen tarkastelu yksilöiden ja ryhmien elämässä
  • kielellisen moninaisuuden ja monikielisyyden tarkastelu suomalaisessa yhteiskunnassa, sosiaalisissa käytänteissä ja prosesseissa sekä mikro- että makronäkökulmasta

Monikielisyyden tutkimusta jäsennetään hankkeessa kolmen toisiaan täydentävän teeman kautta:

  • Monikielisyys resurssina
  • Kielellinen moninaisuus ja sosiaalinen toiminta
  • Kieli-ideologiat, kielipolitiikka ja kielelliset oikeudet