11.09.2015

Verkostolaiset

Monitieteisessä verkostossamme on jäseniä Jyväskylän yliopiston eri laitoksista ja yksiköistä: viestintätieteiden ja kielten laitoksesta, opettajankoulutuslaitoksesta, soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta ja kielikeskuksesta.

Perustietojen ohessa verkostolaisemme kertovat seuraavassa listauksessa, mikä on heidän näkökulmansa kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen käsitteeseen ja/tai mitä käsitteitä he itse käyttävät työssään.

(Huom! Listaa päivitetään!)


Eija Aalto (eija.aalto(at)jyu.fi)

Lehtori, suomen kielen, kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä -pedagogiikka, opettajankoulutuslaitos

"Näkökulmani kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen käsitteeseen liittyy sekä äidinkielen taitoihin että toisen kielen taitoihin (S2) ja eritoten niiden väliseen rajapintaan, joka on hyvin ajankohtainen määrittelyn ja jäsentämisen kohde: mitä monikielinen ja -kulttuurinen konteksti (koulu, yhteiskunta) merkitsee taitojen määrittelylle ja niiden opetukselle ja arvioinnille."

 

Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva(at)jyu.fi), hankkeen vetäjä, kotisivu

Professori, soveltava kielitiede, kielten laitos

"Perinteisesti kielitaito on nähty tietyn kielen "kieliopin" ja "sanaston" osaamisena. Entäpä jos kielen oppimisessa onkin kyse erilaisten, tilanteisten kielenkäyttötapojen omaksumisesta? Entäpä, jollei olekaan olemassa yhtä "kieltä", vaan kirjava joukko erilaisia kielellisiä tai semioottisia resursseja, joita ihmiset tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan ottavat käyttöönsä? Tällaisia kysymyksiä mietiskelen - ja etsin niihin vastauksia."

 

Mia Halonen (mia.m.halonen(at)jyu.fi)

Tutkija /dosentti, soveltavan kielentutkimuksen keskus

 

Mari Hankala (mari.hankala(at)jyu.fi)

Lehtori, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, opettajankoulutuslaitos

 

Ari Huhta (ari.huhta(at)jyu.fi), kotisivu

Tutkija / kielitaidon arviointia koskeva sovellus- ja kehitystyö, soveltavan kielentutkimuksen keskus

 

Marita Härmälä (marita.harmala(at)jyu.fi)

Yliopistotutkija, kielikoulutuspolitiikan verkosto, soveltavan kielentutkimuksen keskus

"Tarkastelen kielitaitoa ja vuorovaikutusosaamista ennen kaikkea ammatillisen kielitaidon ja kielitaidon arvioinnin näkökulmasta. Miten työntekijän kielitaitoa voidaan arvioida tosielämän vuorovaikutustilanteissa ja tosielämän kriteerein? Entä missä kulkee raja ns. yleiskielitaidon ja ammatillisen kielitaidon välillä? Vai onko kyse vain kielitaidon eri ulottuvuuksista kulloisenkin tilanteen spesifien vaatimusten mukaan?"

 

Mikko Jäkälä (mikko.jakala(at)jyu.fi)

Kehittämispäällikkö, kielikeskus

 

Paula Kalaja (paula.kalaja(at)jyu.fi), kotisivu

Englannin professori (kielen oppiminen ja opettaminen), kielten laitos

 

Anna Kyppö (anna.kyppo(at)jyu.fi), kotisivu

Lehtori, englannin ja slovakin kieli, kielikeskus

 

Merja Kauppinen (merja.kauppinen(at)jyu.fi)

Lehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, opettajankoulutuslaitos

"Lähestyn kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen käsitteitä tekstitaitoajattelun ja literacy-pedagogiikan näkökulmista. Tarkastelen formaalia opetusta ja koulutusta tekstiympäristöajattelun avulla, johon sisältyvät mm. tekstilajien käyttö, laatiminen ja muokkaaminen. Olen mm. tarkastellut sitä, miten äidinkielen perusopetuksen opetussuunnitelmat avaavat tekstitaitoja."

 

Emma Kostiainen (emma.kostiainen(at)jyu.fi)

Lehtori, puheviestintä, opettajankoulutuslaitos

 

Anne Laajalahti (anne.laajalahti(at)jyu.fi)

Tohtorikoulutettava, puheviestintä, viestintätieteiden laitos

"Käytän tutkimuksessani vuorovaikutusosaamisen käsitettä. Tarkastelen vuorovaikutusosaamista tutkijoiden työssä. Olen kiinnostunut tutkijoiden kokemuksista liittyen vuorovaikutusosaamiseen ja sen kehittymiseen työssään. Keskeisiä käsitteitäni ovat vuorovaikutusosaamisen lisäksi vuorovaikutusosaamisen kehittyminen ja työssä oppiminen."

 

Niina Lilja (niina.s.lilja(at)jyu.fi), kotisivu

Tutkijatohtori, suomen kieli, kielten laitos

"Lähestyn työssäni kielitaitoa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kielen oppimista analysoin vuorovaikutukseen osallistumisessa tapahtuvina muutoksina."

 

Minna-Riitta Luukka (minna-riitta.luukka(at)jyu.fi), kotisivu

Professori, suomen kieli, kielten laitos

 

Noora Mäenpää (noora.maenpaa(at)jyu.fi)

Tohtorikoulutettava, soveltava kielitiede, kielten laitos

"Ajattelen, että kielitaitoa opitaan vuorovaikutuksessa, kieltä käyttämällä. Minua kiinnostaa, millainen vuorovaikutus estää ja vastaavasti edistää kielitaidon kehittymistä."

 

Katja Mäntylä (katja.mantyla(at)jyu.fi), kotisivu

Lehtori, englannin kieli, kielten laitos

"Keskeiset käsitteet omassa työssäni ovat kielitaitoon ja sen arviointiin läheisesti liittyviä käsitteitä: sujuvuus, viestin perillemeno ja ymmärrettävyys, tilanteen huomioiminen ja tarkkuus. Kielitaito on kielellä toimimista, ja tätä funktionaalista lähestymistapaa yritän ylläpitää niin arvioijana, tutkijana kuin tulevien kielenopettajien kanssa toimiessani."

 

Tarja Nikula (tarja.nikula(at)jyu.fi)

Professori ja laitoksen johtaja, soveltavan kielentutkimuksen keskus

"Näkökulmani kielitaitoon on muuttunut ja elänyt vuosien saatossa. Olen tutkimuksissani kuitenkin aina tavalla tai toisella pitänyt kiinni siitä, että kielitaito tulee nähdä muunakin kuin kielisysteemin hallintana: se on perusolemukseltaan sosiaalista, interpersoonaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa."

 

Arja Piirainen-Marsh (arja.piirainen-marsh(at)jyu.fi), kotisivu

Professori, englannin kieli, kielten laitos

"Olen vuorovaikutuksen tutkija. Sovellan tutkimuksessani keskustelunanalyysin ja multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen käsitteitä ja metodeja. Kielitaidon näen kykynä ottaa käyttöön erilaisia kielellisiä ja viestinnällisiä (myös monikielisiä) resursseja tilanteen vaatimalla ja siinä toimivalla tavalla. Vuorovaikutusosaaminen kattaa kaikki ne käytänteet joiden avulla vuorovaikutusta ylläpidetään ja merkityksiä tuotetaan sosiaalisessa kanssakäymisessä."

 

Auli Poutanen (auli.poutanen(at)jyu.fi)

Lehtori, ranskan kieli, kielikeskus

"Opetukseni keskiössä on taitoajattelu. Näen kielitaidon osana kulttuuritaitoa, kykynä viestiä vakuuttavasti sekä työelämässä, opiskelijana että omassa tiedeyhteisössä."

 

Maritta Stoor-Lehtonen (maritta.stoor-lehtonen(at)jyu.fi)

Lehtori, puheviestintä, kielikeskus

 

Minna Suni (minna.suni(at)jyu.fi), kotisivu

Tutkijatohtori, kielten laitos

”Lähestyn verkoston teemoja omassa tutkimustyössäni etenkin maahanmuuttajien ammatillisen kielitaidon/kieli- ja viestintätaidon/osaamisen kannalta.”

 

Riikka Ullakonoja (riikka.ullakonoja(at)jyu.fi), kotisivu

Tutkijatohtori, soveltavan kielentutkimuksen keskus, DIALUKI

"Lähestyn kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen käsitteitä suullisen kielitaidon ja fonetiikan (erityisesti prosodian) kannalta. Lisäksi olen kiinnostunut kielitaidon testaamisesta."

 

Peppi Taalas (peppi.taalas(at)jyu.fi), kotisivu

Johtaja, kielikeskus

"Minulle kielitaito (viestintätaito) on tilanteista, vuorovaikutuksessa syntyvää kommunikaatiota, ja siksi määritelmänä ja taitona hyvinkin "fluid". Kielitaitoa (viestintätaitoa) on tekstilajien hallinta, sosiaalisten ja kulttuuristen tilanteiden taju, viestinnällinen tavoitteellisuus, oman toiminnan monitorointi oman taidon kehittämiseksi sekä tietty ymmärrys kielestä järjestelmänä."

 

Elina Tergujeff (elina.tergujeff(at)jyu.fi), kotisivu

Suunnittelija (Kielikampus), Kielten laitos / Soveltavan kielentutkimuksen keskus

 

Tarja Valkonen (tarja.valkonen(at)jyu.fi), kotisivu

Lehtori, Viestintätieteiden laitos, puheviestintä

"Puheviestinnän tutkijana ja kouluttajana määrittelen vuorovaikutusosaamisen seuraavasti: Vuorovaikutusosaaminen on moniulotteinen osaamisrakenne, joka sisältää tiedon ja ymmärryksen vuorovaikutuksen ominaisluonteesta, kyvyn suunnitella, kontrolloida ja arvioida viestintäkäyttäytymisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä motivaation ja taidot toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintätehtävissä, -tilanteissa ja vuorovaikutussuhteissa."