Suomi työkielenä

Suomi työkielenä -tutkimushankkeessa selvitetään sitä, miten maahanmuuttajat oppivat työelämässä tarvittavaa suomen kieltä ja millainen ammatillinen kielitaito eri tilanteissa koetaan riittäväksi. Päähuomio on ulkomailta muuttaneiden terveydenhoitoalan työntekijöiden ammatillisen kielitaidon kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä. Aihetta tarkastellaan myös yritysmaailmassa sekä koulutuksen ja tutkimuksen saralla toimivien maahanmuuttajien osalta.

Tutkimuskohteina ovat mm. ammattialakohtaiset kielitaitotarpeet, maahanmuuttajien ammatillisen kielitaidon kehitys ja sitä tukeva koulutus sekä monikulttuuristen ja monikielisten työyhteisöjen vuorovaikutus- ja ohjauskäytänteet. Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttajaa ympäröivän työyhteisön rooliin kielenoppimisessa. Myös maahanmuuttoa koskevia kieli- ja koulutuspoliittisia ratkaisuja ja ajankohtaisia kielikoulutuksen kehittämishankkeita (mm. AIKIS) tarkastellaan.

Teoreettisesti hanke sijoittuu sosiokognitiiviseen viiitekehykseen, jossa yhdistyvät dialogiset ja sosiokulttuuriset näkökulmat. Tutkimukset toteutetaan pääosin etnografisella otteella ja kvalitatiivisia tapaustutkimuksia suosien. Hanke jatkaa työtä, joka on käynnistynyt Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja oppimiseen -hankkeen osatutkimuksena (2008-2010; ks. myös Tuki ja tarjoumat -tutkimus.)

Emil Aaltosen Säätiö on myöntänyt hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen (2011-2013).

Tutkimushankkeesta vastaa FT, dos. Minna Suni.