04.12.2017

Julkaisuja - Publications

 

Dufva, Hannele, Aro, Mari, Suni, Minna & Salo, Olli-Pekka 2011. Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. Teoksessa Esa Lehtinen, Sirkku Aaltonen, Merja Koskela, Elina Nevasaari & Mariann Skog-Södersved (toim.) AFinLA-e 3, 22-34. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4454/4261

Dufva, Hannele, Suni, Minna, Aro, Mari & Salo, Olli-Pekka 2011. Languages as objects of learning: Language learning as a case of multilingualism. Apples, 5 (1), 109-124. Saatavilla verkossa: http://apples.jyu.fi/article_files/v5-8_Dufva_et_al_final.pdf

Dufva, Hannele, Aro, Mari & Suni Minna 2014. Language learning as appropriation: how linguistic resources are recycled and regenerated. Teoksessa Lintunen, P., M. S. Peltola & M.-L. Varila (toim.)  AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2014 / n:o 6. 20–31. Saatavilla verkossa:  http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/46278/12361

Härkönen, Anne 2011. Suomen kielen sosiaalinen oppiminen työyhteisössä: IT-alan työperusteiset maahanmuuttajat suomalaisessa työyhteisössä. Julkaisematon suomen kielen pro gradu -tutkielma. Saatavilla verkossa:  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37093

Jäppinen, Tuula 2011. Suomen kielen taidon riittävyys yritysten aikapaineisissa puhetilanteissa esimiesten ja työharjoittelijoiden kuvaamana. Puhe ja kieli 31(4), 193-214. Saatavilla verkossa: http://ojhttp://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4754/4471

Jäppinen, Tuula 2011. Korkeakouluopinnot englanniksi: Miten sujuu työnteko Suomessa? Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti Sutina 1/2011.

Jäppinen, Tuula 2010. Ammatillinen suomi toisena kielenä -viitekehys liiketalouden tradenomien koulutusalalle. Kotimaisten kielten opetuksen kehittämishanke KOTI. Saatavilla verkossa: http://www.kotikimara.fi.

Jäppinen, Tuula 2010. Suomi (S2) korkeakoulutettujen työssä – Millainen kielitaito riittää? Mikel Garant & Mirja Kinnunen (toim.), AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2. Jyväskylä: AFinLA. 4-16. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/viewFile/3872/3654.

Jäppinen, Tuula & Komppa, Johanna 2009. Suomea toisena kielenä ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Katriina Rapatti, Anni Rantahalme & Sanna Voipio-Huovinen (toim.), Suomen kielen opetuksia. Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 15 vuotta. Helsinki: Suomi toisena kielenä opettajat ry. 61–63.

Kinnunen, Emmilotta 2017. Kielelliset haasteet ja käytänteet monikielistyvässä neuvolatyössä. Maisterintutkielma. Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53628.

Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2011. Multilingualism in Finnish schools: Principles and practices. ESUKA-JEFUL 2011, 2-2, 111-136. Saatavilla verkossa: http://jeful.ut.ee/public/files/Latomaa%20and%20Suni%20111-136.pdf

Lehtonen, Tuija 2013. Tuen muodot ja oppimisen mahdollisuudet suomen kielen verkkokurssilla. Lähivertailuja - Lähivõrdlusi 23, 163–186. Saatavilla verkossa: http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.07/234.

Lehtonen, Tuija 2004. Soveltaa voi yhdessäkin – suomi vieraana kielenä -oppijoiden oppimiskokemuksista yhteisöllisellä verkkokurssilla. Teoksessa Pirkko Muikku-Werner & Hilkka Stotesbury (toim.), Minä ja kielitiede - soveltajan arki. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja 62. Jyväskylä: AFinLA. 255-273. Saatavilla verkossa: http://elektra.helsinki.fi.ezproxy.jyu.fi/se/a/0781-0318/2004/soveltaa.pdf.

Lehtonen, Tuija & Tuomainen, Sirpa 2003: CSCL - A tool to motivate foreign language learners: The Finnish application. ReCall: An International journal on technologies and language learning 15(1), 51–67.

Partanen, Maiju 2013. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja työyhteisön tuki puhdistuspalvelualalla: afrikkalaisten maahanmuuttajien käsityksiä ja kokemuksia. Teoksessa Tiina Keisanen, Elise Kärkkäinen, Mirja Rauniomaa, Pauliina Siitonen & Maarit Siromaa. Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71, 55–76. Jyväskylä: AFinLA, 55–76.

Partanen, Maiju 2013. Kieli tulee kielen päälle: kansainvälisten opiskelijoiden käsityksiä suomen kielen oppimisesta. Teoksessa Maria Eronen & Marinella Rodi-Risberg (toim.), Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Pespektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7.–8.2.2013. VAKKI publications 2. Vaasa, 257–268. Saatavilla verkossa: http://www.vakki.net/publications/2013/VAKKI2013_Partanen.pdf

Partanen, Maiju 2012. Matkalla sairaalaan: maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206271974.

Pöyhönen S., Tarnanen M., Vehviläinen, E.-M. & Virtanen, A. 2011. Erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus asiantuntijapuheessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 3. Jyväskylä: AFinLA. 130-141. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4469

Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Vehviläinen, E-M., Virtanen, A. & Pihlaja, L. 2010. Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Helsinki: Suomen Kulttuurirahasto. Saatavilla verkossa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/ajankohtaista/osallisenasuomessa/osallisenasuomessa.pdf

Suni, Minna 2011. Esipuhe. Suomi toisena kielenä työelämässä. Puhe ja kieli 31(4), 137-138. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4749/4467

Suni, Minna 2011. Maahanmuuttajakin tarvitsee ammatillista kielitaitoa. Kieli, koulutus , yhteiskunta 17. Saatavilla verkossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40292/maahanmuuttajakin-tarvitsee-tyoelaman-kieli-ja-viestintataitoja.pdf?sequence=1

Suni, Minna 2011. Missä ja miten maahanmuuttajat kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2, 8-22. Saatavilla verkossa: http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_2_2011_suni.pdf

Suni, Minna 2011. Sosiokognitiivinen näkökulma kieleen ja sen oppimiseen. Sutina - Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti 3, 24-28.

Suni, Minna (toim.) 2011. Suomi toisena kielenä työelämässä. Teemanumero. Puhe ja kieli 31 (4). Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/issue/view/724

Suni, Minna 2010. Työssä opittua. Työntekijän näkökulma ammatilliseen kielitaitoonsa.  Mikel Garant & Mirja Kinnunen (toim.), AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2. Jyväskylä: AFinLA. 45-58. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/viewFile/3875/3657.

Suni, Minna 2009. Kenen kielitaito riittää työelämässä? Kieliviesti 3. 9-11.

Suni, Minna 2009. Työperusteinen maahanmuutto ja kielikoulutus. Teoksessa Katriina Rapatti, Anni Rantahalme & Sanna Voipio-Huovinen (toim.), Suomen kielen opetuksia. Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 15 vuotta. Helsinki: Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 45-49.

Tarnanen, Mirja & Suni, Minna 2005. Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito. Teoksessa Seppo Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus. 9-22.

Tourunen, Anniina 2016. Jelmu-suomea: suomen kielen käyttö ja oppiminen vapaaehtoistyössä. Maisterintutkielma. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52400

Tuomainen, Sirpa & Aija Virtanen 2014. Skype-suomea: kielten raja-aitoja kaatamassa. Teoksessa Yrjö Lauranto & Marjut Vehkanen (toim.) Päättymätön projetki. Kakkoskieli 7. 54 - 59.

Virtanen, Aija 2017. Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoitteluissa. Jyväskylä studies in humanities 311. University of Jyväskylä: Jyväskylä. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7021-5 

Virtanen, Aija 2017. The multivoicedness of written documentation: An international nursing student documenting in a second language. European Journal of Applied Linguistics. 5(1):115-140. DOI: https://doi.org/10.1515/eujal-2015-0015

Virtanen, Aija 2013. Minä sairaanhoitajana: tulevaisuuden minuudet motivaatiota muokkaamassa. Lähivertailuja - Lähivõrdlusi 23, 403-427. Saatavilla verkossa: http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.16/243

Virtanen, Aija 2011. Käsityksiä kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehittymisestä. Mediakeskusteluiden ja asiantuntijan haastattelun analyysia. Puhe ja kieli 31(4), 153-172. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4751/4469

Virtanen, Aija 2011. Kielitaitoa vai ei? Käsityksiä filippiiniläisten hoitajien ammatillisesta kielitaidosta. Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti Sutina 1/2011.

Virtanen, Aija & Minna Suni 2011. Hyvää hoitoa ja huonoa suomea: Verkkokeskustelijoiden käsitykset filippiiniläishoitajien ammatillisesta kielitaidosta. Kieli ja Etiikka. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän (VAKKI) julkaisut 38. Vaasa: VAKKI. 371-382. Saatavilla verkossa: http://www.vakki.net/publications/2011/VAKKI2011_Virtanen&Suni.pdf.

Virtanen, Aija 2010. Onko filippiiniläisillä hoitajilla suomen kieli hallussa? Käsityksiä ammatillisesta kielitaidosta ja sen riittävyydestä hoivatyössä. Julkaisematon suomen kielen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006152064

ks. myös Tuki ja tarjoumat: julkaisuja