11.09.2015

Terveydenhuollon suomi: suomen kielen taidon kehittäminen ja arviointi terveydenhuollon alalla

Tutkimushankkeessa keskitytään siihen, miten korkeakoulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten kielikoulutusta ja kielitaidon arviointikäytänteitä voidaan kehittää. Päähuomio on EU/ETA-maiden ulkopuolella koulutuksensa saaneiden ja ammattioikeuksia Suomessa hakeneiden henkilöiden ammatillisen kielitaidon kysymyksissä.

Aihe on ajankohtainen, sillä terveydenhuoltoalan työn ja potilasturvallisuuden edellyttämän kielitaidon määrittäminen on paraikaa laajasti esillä eri Euroopan maissa – Suomi mukaan lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriössä julkistetettiin Kielitaidon ja EU/ETA-maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmän muistio 5.2.2014.

Tutkimushankkeessa käydään aluksi läpi lähimpien verrokkimaiden käytänteet terveydenhuoltoalan ammattilaisten kielitaidon arvioinnissa ja kielikoulutuksessa vertaillen niitä Suomen käytänteisiin. Samalla kootaan alan kansainvälisen tutkimuksen keskeiset tulokset ja arvioidaan niiden antia ja sovellettavuutta käytänteiden kehittämistyössä. Hankkeen alkuvaiheessa kootaan yhteen myös tähänastisten kielitaidon tarvekartoitusten anti terveydenhuollon tehtävien osalta sekä tehdään täydentävää tarvekartoitustyötä.

Toisessa vaiheessa analysoidaan, mitä terveydenhuollon ammattilaisten kielitaidosta ja laillistamisprosessiensa kulusta voidaan päätellä heidän yleisten kielitutkintojen (YKI)  testisuoritustensa (YKI-tasoilla 3–4 eli EVK-tasoilla B1–B2) ja taustatietojensa perusteella. Tätä varten osa testisuorituksista valitaan lähempään laadulliseen analyysiin, joka osaltaan toimii myös tulevan arviointikokeilun pohjana.

Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu toteutetaan yleiset kielitutkinnot huomioiden. Kokeilu antaa tietoa mm. siitä, miten näyttöön perustuva ammatillisen kielitaidon arviointi voisi täydentää kuvaa yksilön kielitaidosta ja miten ammatillisen kielitaidon moduuli soveltuisi osaksi terveydenhuollon ammattipätevyyden osoittamista ja koulutus- tai rekrytointiprosesseja. Tämä kehittämistyötä sisältävä osio toteutetaan v. 2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen (2014–2015).

Tutkimushanke jatkaa osaltaan työtä, joka on käynnistynyt Suomi työkielenä. Sosiokognitiivinen näkökulma maahanmuuttajien ammatilliseen kielitaitoon -hankkeessa (2011–2013). Se toteutetaan Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) yhteistyönä.

 

Tutkimusryhmä:

tutkijatohtori FT Marja Seilonen (Kielten laitos, 18 kk)

tutkimuskoordinaattori FT Tiina Lammervo (Solki, yleiset kielitutkinnot, 3 kk)

tutkija FT Marita Härmälä (Solki, yleiset kielitutkinnot, sijaistaa hankkeessa Lammervoa 10/2014-8/2015 )


Tutkimushankkeesta vastaa FT, dosentti Minna Suni.

 

Ohjausryhmä:

professorit Ari Huhta, Tarja Nikula ja Sari Pöyhönen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto