Topling - Inlärningsgångar i andraspråket

Allmän information

Projektet Inlärningsgångar i andraspråket (Topling) är ett forskningsprojekt vid Institutionen för språk och Centrum för tillämpad språkvetenskap vid Jyväskylä universitet. Projektet finansieras av Finlands Akademi (2010-2013) och Jyväskylä universitet. Projektet bygger på data och resultat från ett tidigare projekt Cefling.

Huvudsyftet med projektet är att undersöka inlärning av skriftliga färdigheter i finska, engelska och svenska som andraspråk i det finska utbildningssystemet, genom att jämföra tvärsnittsdata med longitudinella data. Även vuxna inlärare studeras.

Tvärsnittsdata – 1194 texter på finska som andraspråk och 3154 texter på engelska som andraspråk, där skrivuppgifterna varit av olika typer – finns sedan tidigare insamlat och texterna är nivåbedömda och kodade för analys. Liknande data finns även för svenska som andraspråk. De longitudinella data, vilka även inkluderar språkanvändning utanför skolmiljön, kommer att samlas in under detta projekt.

 

Teoretiska utgångspunkter

Det viktigaste teoretiska syftet är att undersöka möjligheterna att kombinera tre olika approacher till andraspråksinlärning i en och samma modell, DEMfad, vilken utvecklades i projektet Cefling. De tre approacherna är den lingvistiska (utveckling av grammatiska strukturer och ordförråd), den färdighetsbaserade (t.ex. Gemensamma europeiska referensramen för språk) samt den som baseras på performans (där de viktigaste begreppen är flyt, korrekthet (eng. accuracy) och komplexitet).

Betoningen ligger på att utveckla begreppen distribution och komplexitet eftersom de är centrala för modellen men samtidigt inte lika väldefinierade som andra begrepp såsom frekvens och korrekthet.

Färdighetsnivåerna fastställs av minst tre oberoende och för ändamålet tränade bedömare och den språkliga utvecklingen (t.ex. en särskild grammatisk företeelse eller ordförrådsanvändning) liksom utvecklingen av flyt, korrekthet och komplexitet analyseras med hjälp av DEMfad-modellen.

 

Metodologiskt syfte

Det metodologiska fokuset ligger i att kombinera tvärsnittsdata (på gruppnivå) med longitudinella data (på individnivå) för att undersöka i vilken mån inlärningsgångar sammanfaller eller avviker.

Detta projekt är unikt såtillvida att de flesta tidigare studier antingen bygger på tvärsnittsdata eller är longitudinella. I projektet kommer olika substudier att genomföras där man följer skrivutvecklingen hos mindre grupper av individer som representerar olika CEFR-nivåer. Deras individuella utveckling kommer att jämföras med de inlärningsgångar som påvisats genom tvärsnittsstudierna.

 

Resultat och implikationer

Det vetenskapliga resultatet av projektet kommer att bli en modell som kan användas för att följa andraspråksutveckling över olika färdighetsnivåer och i olika språk. Resultaten kan också appliceras till andra färdigheter än skrivande, såsom läsning och muntlig produktion. Jämförelsen mellan individ- och grupputveckling kommer också att generera ny information. Då konstruktionsgrammatik används som utgångspunkt för att definiera grammatiska strukturer, kommer projektet också att bidra till kunskap om hur detta kan appliceras inom andraspråksinlärningen. Resultaten kommer också att ge en systematisk och detaljerad beskrivning av naturen hos och variationen i skrivfärdigheter hos andraspråksanvändare i finska skolor. Dessa kunskaper kommer att direkt kunna tillämpas inom språkpedagogik samt för läroplansplanering, inlärnings- och undervisningsmaterial och lärarutbildning.

 

Mera information

Professor Maisa Martin
maisa.martin(at)jyu.fi

Forskningsassistent Pirjo Lehtonen
pirjo.t.h.lehtonen(at)jyu.fi