11.09.2015

Tuki ja tarjoumat

Toisen kielen oppiminen sosiaalisena osallistumisena

Suomen akatemian rahoittama tutkijatohtorin projekti (2011-2013)

Tutkimuksessa tarkastellaan suomea toisena kielenä oppivien maahanmuuttajien toimintaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisesti keskitytään siihen, miten osallistuminen sosiaalisten yhteisöjen toimintaan edistää kielenoppimista.

Tutkimus toteutetaan dialogisessa ja sosiokulttuurisessa viitekehyksessä. Se merkitsee, että kieli nähdään varioivana, tilanteisena ja dynaamisena ilmiönä, ja kielenoppiminen taas prosessina, jossa keskeistä ovat tuki ja tarjoumat (scaffolding, affordances). Tutkimuksessa tarkastellaan siis sitä, millaista tukea ja millaisia  oppimisen mahdollisuuksia toisen kielen oppijoille tarjoutuu eri yhteisöjen toimintaan osallistumisen myötä.

Kuvaa osallistumisen ja oppimisen suhteesta rakennetaan analysoimalla mm. kielenoppijoiden vuorovaikutustilanteita ja narratiiveja sekä heidän kanssaan samoissa yhteisöissä toimivien henkilöiden haastatteluja. Tutkimusote on pääosin etnografinen, mutta aiheesta tehdään myös kokoavaa meta-analyysia aiempien tutkimusten pohjalta.

Suomi toisena kielenä -alan teoreettinen ja menetelmällinen kehittämistyö ovat tutkimuksessa keskeisellä sijalla. Samalla edistetään alalla jo meneillään olevaa funktionaaliseen pedagogiikkaan perustuvaa kielikoulutuksen uudistamista, jossa haetaan mm. mielekkäitä tapoja ohjata kielenoppijoita hyödyntämään koulutuksen ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Toisaalta yksi tarkasteltavista oppimisympäristöistä on myös koulumaailma; sen osalta tutkimusta tehdään yhteistyössä FM Sirkku Latomaan kanssa.

Teoreettisesti ja menetelmällisesti tutkimus jatkaa Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja opettamiseen -hankkeessa (2008-2010) aloitettua työtä. Ks. myös Suomi työkielenä -hanke.

Tutkimuksesta vastaa tutkijatohtori Minna Suni.