Tiina Räisänen

 

Tiina Räisänen

Junior researcher, MA
Email: tiina.t.raisanen(a)jyu.fi

 

In English (esittely suomeksi alempana):

Professional communicative repertoires and trajectories of socialization into global working life

I am a postgraduate student in the Department of Languages at the University of Jyväskylä and in the Finnish Graduate School in Language Studies (LANGNET, 2009–2013). I have been a member of VARIENG (2006–2011) and the Finland Distinguished Professor project (FiDiPro, 2008–2011) called Multilingualism as a problematic resource at the University of Jyväskylä. I have been working on my doctoral thesis since autumn 2008. I was on maternity and nursing leave from autumn 2011 until the end of year 2012.

My doctoral dissertation is a longitudinal study which explores the construction of professional communicative repertoires of Finnish engineers across their trajectories of socialization from the educational to stay abroad and to global working life contexts.

The data consist of five individual cases which include different types of data: interviews of Finns as engineering students during work practice in Germany in 2003 and as engineers and managers working in international companies in 2008–2010, audio and video recordings of multilingual spoken interaction in the participants' workplace contexts in Finland and abroad (2008–2009, esp. China), email communication, instant messaging, photos and documents.

The theoretical framework builds on sociolinguistics, ethnography and discourse studies and it is informed with interactional sociolinguistics and linguistic anthropological studies. The empirical analysis explores the participants' use of a range of communicative resources when they move in and out of identities which are linked to language, profession, stage of socialization, workplace contexts and ideologies and discourses about language(s).

The study sheds light on the diversity of processes and changes in individuals' repertoires when they socialize into and operate in globalized professional life. It also provides a view on the realities that today's professionals face in terms of increasing multilingualism at work – it shows what constitute their ways of speaking in heterogeneous workplace contexts, what counts as business communication in English for them in different situations and what kind of identities they are able to construct in these contexts.

I will defend my dissertation on 30 November 2013.

 

Suomeksi:

Ammatilliset viestintärepertuaarit ja sosiaalistumispolut globaaliin työelämään

Olen jatko-opiskelija Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa ja kielentutkimuksen tutkijakoulussa (LANGNET, 2009–2013). Olen ollut jäsenenä Suomen Akatemian rahoittamassa VARIENG-tutkimushankkeessa (Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikkö, 2006–2011) ja Finland Distinguished Professor – projektissa Monikielinen Suomi (FiDiPro, 2008–2011) Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjaani olen tehnyt vuodesta 2008 alkaen, syksystä 2011 vuoden 2012 loppuun olin äitiyslomalla ja hoitovapaalla.

Väittelen la 30.11.2013 Jyväskylän yliopistossa.

Väitöskirjani on pitkäaikaistutkimus, jossa tarkastellaan suomalaisten insinöörien ammatillisten viestintärepertuaarien rakentumista heidän sosiaalistumispolkujensa varrella koulutuksen ja ulkomaan työharjoittelun konteksteista globaalin työelämän konteksteihin.

Aineisto koostuu viiden yksilön tapaustutkimuksesta. Tutkittavat haastateltiin insinööriopintojen aikana, ennen heidän ulkomaan työharjoittelua Saksassa ja sen jälkeen, sekä heidän työskennellessään projekti-insinööreinä ja johtotehtävissä kansainvälisissä yrityksissä vuosien 2008–2010 aikana. Lisäksi heidän kasvokkaisviestintäänsä on seurattu ja nauhoitettu työpaikoilla Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Kiinassa. Kenttätyön aikana kerättiin myös teknologiavälitteistä viestintää, valokuvia ja dokumentteja.

Teoreettinen viitekehys rakentuu sosiolingvistiikasta, etnografiasta ja diskurssintutkimuksesta. Haastatteluista tarkastellaan diskursseja englannin kieleen ja kielitaitoon liittyen ja vuorovaikutusaineistosta tutkitaan mm. tutkittavien sosiaalisia rooleja, puhujapositioita ja ihmisten välisten suhteiden ylläpitoa erilaisten viestinnällisten resurssien avulla. Molemmista aineistotyypeistä tutkitaan erilaisten puhetapojen rekisteröintiprosesseja eli sitä, miten tietyt puhetavat arvotetaan ja erotetaan. Näiden analyysien avulla päästään käsiksi siihen, millaisia viestintärepertuaareja rakentuu  sekä lyhyillä että pitkillä aikaväleillä.

Tutkimus tuo tietoa yksilön läpikäymistä prosesseista, muutoksista, onnistumisista ja haasteista, kun he sosiaalistuvat globaaliin työelämään ja työskentelevät siellä ammattilaisina. Se myös valottaa sitä monikielistä todellisuutta, missä tämän päivän työntekijät joutuvat toimimaan ja osoittaa millaisia puhetapoja työssä tarvitaan, millaista liike-elämän viestintä englannin kielellä on ja millaisia identiteettejä näissä konteksteissa on mahdollista rakentaa.

Publications - Julkaisut

Räisänen, Tiina. 2013. Professional communicative repertoires and trajectories of socialization into global working life. Doctoral dissertation, Jyväskylä Studies in Humanities 216, University of Jyväskylä.

Räisänen, Tiina 2012. Processes of enregisterment of business English, participation and power in a multilingual workplace – a case study of linguistic and discursive practices in a Finnish-Chinese company. Sociolinguistic Studies 6 (2), 309-331.

Räisänen, Tiina 2012. Discourses of proficiency and normality – endangering aspects of english in an individual’s biography of language use. In Jan Blommaert, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (eds) Dangerous Multilingualism - Northern Perspectives to Order, Purity and Normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Blommaert, Jan, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (eds) 2012. Dangerous Multilingualism - Northern Perspectives to Order, Purity and Normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Räisänen, Tiina 2011. Tutkimustuloksia työelämän viestintätaidoista insinöörinäkökulmasta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, November-December 2011.

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Räisänen, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki 2011. National Survey on the English Language in Finland: Uses, Meanings and Attitudes. Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol 5. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English.

Virkkula-Räisänen, Tiina 2010. Linguistic Repertoires and Semiotic Resources in Interaction: A Finnish Manager as a Mediator in a Multilingual Meeting. In Leena Louhiala-Salminen & Pamela Rogerson-Revell Language matters: Corporate Language in international business operations. A special issue of Journal of Business Communication 47 (4), 505-531.

Virkkula, Tiina & Tarja Nikula 2010. Identity construction in ELF contexts: a case study of Finnish engineering students working in Germany. International Journal of Applied Linguistics 20 (2), 251-273.

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Virkkula, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki. 2009. Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities 132.

Virkkula, Tiina 2008. Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä [Professionals’ views on English as the shared language in business world]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 382-420.