Englanti Suomessa

Englanti Suomessa


VARIENG on ollut Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen yhteinen englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimuksen kansallinen huippuyksikkö, jota rahoitettiin Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa 2006–2011.

Tutkimusryhmässämme englannin kieltä tarkasteltiin monitieteisestä näkökulmasta. Kieltä lähestyttiin ensisijaisesti sosiaalisena ja diskursiivisena ilmiönä: näemme kielen merkityksellisinä valintoina, jotka määrittyvät tilannekohtaisesti, rakentavat sosiaalista toimintaa ja todellisuutta sekä luovat identiteettejä ja suhteita.

Englannin asema on viime vuosikymmenien aikana muuttunut vieraasta kielestä viestinnän välineeksi, jolla on alati kasvava asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksissamme tarkastelimme englannin käyttöä empiirisesti erilaisilla kielen leviämisen kannalta keskeisillä yhteiskunnan osa-alueilla, muun muassa arkielämän, koulutuksen, viestinnän ja työelämän konteksteissa.


Tutkimusintressejämme:

  • Missä ja milloin englantia käytetään nyky-Suomessa?
  • Millaisia englannin kielen muotoja ja rakenteita käytetään?
  • Miten englannin käyttö vaihtelee yhteiskunnan eri osa-alueilla, kielenkäyttötilanteissa ja tekstilajeissa?
  • Millaisia ovat englannin ja suomen väliset kontaktit?
  • Millaisia tilannesidonnaisia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tehtäviä englannilla on?
  • Mitä mieltä suomalaiset ovat englannista?
  • Millaisia ideologisia merkityksiä englanti saa eri käyttöyhteyksissään?


Tarkempaa tietoa Jyväskylän yksiköstä englanninkielisillä sivuilla.