Enkätens teman


Enkätens teman är deltagarnas språkliga bakgrund, engelska i finländarnas liv, studier och kunskaper i engelska, användning av engelskan, språkmöten mellan engelskan och modersmålet samt hypoteser om engelskans framtid i Finland.


Bakgrundsfakta kartlägger deltagarnas språkliga bakgrund, språkutbildning och användning av engelska och andra främmande språk. Dessutom insamlas information om deltagarnas utlandsvistelser och om vilka språk deltagarna möter i sina omgivningar.


Engelska språket i Ert liv kartlägger hur och var deltagarna möter engelska. Vi intresserar oss för deltagarnas uppfattningar om engelskans ställning i Finland och för hurdana erfarenheter och attityder de har gällande engelskan och dithörande fenomen.


Studier i engelska och kunskaper i språket skärskådar deltagarnas evaluering av sina språkkunskaper och -färdigheter.


Användning av det engelska språket utreder deltagarnas vanor att läsa, lyssna, tala och skriva engelska både i arbetet och på fritiden. I denna del av enkäten ställs påståenden som gäller användningen av engelska. Med hjälp av dessa påståenden utreds deltagarnas attityder till engelskan oavsett om de kan engelska eller inte. 


Engelskan vid sidan om modersmålet samlar information om hur deltagarna förhåller sig till att språken – engelska och modersmålet – blandas i olika språkbrukssituationer. Vi är också intresserade av om deltagarna blandar engelska med modersmålet och varför. 


Engelska språkets framtid i Finland utreder deltagarnas synsätt på en fiktion av engelskans ställning i Finland om 20 år. Deltagarna uppmuntras att evaluera bl.a. engelskans ställning i Finland och vilka språk finländare i olika yrken torde kunna i framtiden.