10.11.2011

OSA 3 | Englanti yhteisenä kielenä

 

Heidi Koskela: "That was smooth and fast" Kannanotot englanninkielisissä urheiluhaastatteluissa

Tarkastelen televisiokatsojille tuttua englannin käytön tilannetta: urheiluhaastattelua, joissa haastattelija on suomenkielinen toimittaja ja haastateltavat eri maista tulevia joko englantia äidinkielenään tai vieraana kielenä puhuvia urheilijoita.  Tarkastelen haastatteluja keskustelunanalyyttisesti ja keskityn erityisesti siihen, kuinka haastattelijat kutsuvat kannanottojen avulla urheilijoiden henkilökohtaisia kokemuksia urheilusuorituksista. Analyysini osoittaa, että osallistujat eivät suhtaudu englannin kielen käyttöön problemaattisena asiana ja että urheiluhaastattelun formaatin hallinta on haastattelun onnistumisen kannalta olennaista.

 

Terhi Paakkinen: Tiedotus ja markkinointi sekoittuvat kuntien englanninkielisillä verkkosivuilla

Julkisyhteisöjen verkkoviestintä kasvaa jatkuvasti, ja palveluja on tarjottava erilaisille yleisöille ja eri kielillä. Tämän johdosta varsinkin englannista on tullut tärkeä myös verkkoviestinnän välineenä. Artikkelissa tarkastellaan sitä, kuinka englantia käytetään kuuden suomalaisen kunnan ja kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi selvitetäänn sitä, miten kunnat ja kaupungit kuvaavat itseään englanniksi sekä millaista imagoa ne luovat kielellisillä valinnoillaan. Tarkastelun kohteena on myös se, kenelle englanninkieliset verkkosivut on suunnattu.

Tutkimus osoittaa, että verkkosivut ovat edelleen varsin heterogeeninen tekstityyppi. Tutkituissa verkkosivuissa on yhteisiä piirteitä, mutta ne myös eroavat toisistaan sisällön ja tyylin suhteen. Vaikka englannin merkitys onkin kasvanut Suomessa, on verkkosivuilta helppo huomata, ettei yhtenäistä tyyliä esittää tietoja englanniksi ole vielä ehtinyt muodostua.

 

Tiina Virkkula: Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä

Artikkelissani tarkastelen suomalaista työelämää ja erityisesti siellä lisääntyvän englannin käytön merkitystä työntekijöiden näkökulmasta. Jatkuvan kansainvälistymisen ja globalisaation myötä työntekijät kohtaavat englantia työssään monin eri tavoin, ja artikkelissa keskityn kuvailemaan työelämän toimijoiden kokemuksia englannin käytöstä ja heidän suhtautumistaan siihen. Kokoan yhteen tuloksia viidestä pro gradu -tutkielmasta, joissa kaikissa on haastattelujen avulla tarkasteltu suomalaisten työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia englannin roolista heidän työssään kansainvälisessä yrityksessä, joko kotimaassa tai ulkomailla, tai ulkomailla suoritetun työharjoittelun aikana. Haastatteluista poimittujen esimerkkien avulla kuvailen miten työelämän toimijat käyttävät englantia, miten he arvioivat omaa kielitaitoaan ja millaisina englannin käyttäjinä he itsensä näkevät, sekä millaisia haasteita ja ongelmia liittyy englannin kasvavaan merkitykseen suomalaisessa työelämässä.