17.02.2011

Englanti äidinkielen rinnalla


Englanti äidinkielen rinnalla  osion avulla tutkittiin vastaajien suhtautumista äidinkielen ja englannin sekoittumiseen ja kartoitettiin, miten he itse sekoittavat äidinkieltä ja englantia.


Kysyttäessä vastaajilta heidän suhtautumistaan äidinkieltä ja englantia sekoittavaan kielenkäyttöön (koodinvaihtoon), kävi ilmi, että myönteinen suhtautuminen on kielteistä suhtautumista yleisempää. Yli puolet (57 %) vastaajista suhtautui koodinvaihtoon myönteisesti, kun taas kolmasosa suhtautui siihen kielteisesti.


Survey_koodinvaihto

Suhtautuminen äidinkieltä ja englantia sekoittavaan kielenkäyttöön.

 

Yleisesti ottaen kyselyssä selvisi, että äidinkielen ja englannin sekoittaminen on huomattavasti yleisempää puhutussa kuin kirjoitetussa kielenkäytössä. Niitä henkilöitä, jotka vastasivat sekoittavansa äidinkieltään ja englantia puhuessaan tai kirjoittaessaan pyydettiin erottelemaan, kenen tai keiden kanssa he näin tekevät. Puhuttaessa koodinvaihto oli yleisintä ystävien kanssa (93 %).


Survey_puhekumppanit

Puhekumppanit, joiden kanssa vastaajat sekoittavat äidinkieltä ja englantia.

 

Vastaajilta kysyttiin myös syitä koodinvaihtoon. Sekä puhumisessa että kirjoittamisessa yleisimmin mainittu kielten sekoittamisen syy oli, että se tapahtuu huomaamatta (76 % ja 48 %). Suhteellisen harva vastaaja valitsi vaihtoehdon en tule muuten ymmärretyksi (11 % puhuttaessa ja 5 % kirjoitettaessa).


Survey_koodinvaihdon syyt

Syyt miksi vastaajat sekoittavat äidinkieltä ja englantia puhuessa ja kirjoittaessa.