17.02.2011

Englannin kielen käyttö


Englannin kielen käyttöä koskevassa osiossa kartoitettiin sitä, miten ja millaisissa tilanteissa suomalaiset käyttävät englantia vapaa-aikanaan ja työssään.


Vastaajilta kysyttiin missä ympäristöissä he käyttävät englantia eniten. Selkeästi eniten englantia käytettiin vapaa-ajalla (52 %). Noin 9 % vastaajista ilmoitti, ettei käytä englantia ollenkaan.


Survey_missä käytetään

Missä englantia käytetään eniten.

 

Kyselyssä selvitettiin myös, mistä syistä suomalaiset päätyvät käyttämään englantia. Yleisesti ottaen vastaajien syyt käyttää englantia vaihtelivat paljon. Keskimäärin he mainitsivat neljä eri syytä viikoittaiseen englannin kielen käyttöön. Kuten työelämässäkin (ks. alla), tiedonhaku oli taas useimmin valittu vaihtoehto (39 %).


Survey_käytön syyt

Eri syistä tapahtuvan englannin viikoittaisen käytön prosenttiosuudet kokonaisaineistossa.

 

Kyselyssä selvitettiin tarkemmin myös sitä, minkälaisissa tilanteissa suomalaiset kuulevat, näkevät, lukevat tai kirjoittavat englantia vapaa-ajallaan. Yleisintä oli englanninkielisen puheen kuuntelu tekstitetyissä elokuvissa tai tv-ohjelmissa, sillä 88 % vastaajista ilmoitti tekevänsä tätä vähintään viikoittain.

Seuraavaan kuvioon on koottu muutamia tilanteita, joissa vastaajat ilmoittivat käyttävänsä englannin kieltä. Prosenttiosuudet sisältävät vastaajat, jotka ilmoittivat käyttävänsä englannin kieltä kyseisessä kontekstissa vähintään kuukausittain. Kiinnostava tulos on esimerkiksi se, että yli puolet vastaajista ilmoitti verkkosivujen lukemisen olevan tyypillinen tilanne, jossa he tarvitsevat englantia; samoin sähköpostien kirjoittaminen nousee esiin – neljännes vastaajista tekee sitä vähintään kerran kuukaudessa.


Survey_käyttö vapaa-ajalla

Englannin kielen käyttö vapaa-ajalla. Prosenttiosuudet käytölle eri tilanteissa vähintään kuukausittain.

 

Työssäkäyviltä vastaajilta kysyttiin, missä tilanteissa he käyttävät englantia työtehtävissään. Kaikista työssäkäyvistä vastaajista 46 % ilmoitti ylipäänsä käyttävänsä englantia työssään vähintään joka viikko. Useimmin englannin kieltä käytettiin tiedonhakuun (34 %).


Survey_käyttö työssä

Vähintään joka viikko työssään englannin kieltä käyttävien prosenttiosuudet työssäkäyvistä vastaajista.