17.02.2011

Kielet suomalaisten elämässä


Osion tavoitteena oli saada kokonaiskuva vieraiden kielten asemasta vastaajien elämässä ja siitä, miten englannin kieli suhteutuu tähän kokonaisuuteen.


Vastaajilta kysyttiin, kokevatko he itsensä yksi-, kaksi- vai monikielisiksi. Valtaosa (84 %) heistä koki itsensä yksikieliseksi. Tulos kertonee siitä, että suomalaiset eivät pidä esimerkiksi omaa äidinkielen ja englannin osaamistaan kaksikielisyytenä vaan kaksikielisyys kuuluu vain sellaisille suomalaisille, jotka osaavat englantia lähes syntyperäisen puhujan kaltaisesti.


Survey_monikielisyys

Vastausjakauma kysymykseen ”Koetteko olevanne yksi-, kaksi- tai monikielinen?”

 

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mitä kieliä he käyttävät (englanti, ranska, saksa, venäjä, espanja, italia, ruotsi, suomi tai muu, mikä?) ja missä yhteyksissä he niitä käyttävät (töissä, koulussa tai opinnoissa, kotona, harrastuksissa, ystävien kanssa tai matkoilla). Käytöksi tässä yhteydessä katsottiin vähäinenkin puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen.

Kaiken kaikkiaan englanti oli kielistä yleisemmin käytetty ja ruotsi toiseksi yleisin; saksaa käytettiin kolmanneksi eniten, mutta kuitenkin suhteessa englantiin ja ruotsiin huomattavasti vähemmän. Eniten kieliä käytettiin matkoilla ja toiseksi eniten töissä.

Kuten odottaa saattaa, tulokset heijastavat myös suomalaisten elämäntapojen ja elinympäristön kansainvälistymistä, sillä 64 % vastaajista käytti englantia matkustaessaan ulkomailla ja 40 % työssään. Huomionarvoista kuitenkin on, että vastaajat käyttivät englantia ystävien kanssa hieman enemmän kuin koulussa tai opinnoissa tai harrastuksissa, ja etenkin nuorten (15–24-vuotiaat) kaveripiireissä englannin käyttö on yleistä. Tämä kertoo omaa tarinaansa siitä, miten englanti on nuorille osa heidän arkeaan, sosiaalista elämäänsä ja harrastuksiaan.


Survey_käytön yleisyys

Englannin kielen käyttämisen yleisyys eri tilanteissa.