17.02.2011

Englannin kielen tulevaisuus Suomessa


Englannin kielen tulevaisuus Suomessa  osiolla haluttiin selvittää suomalaisten arvioita siitä, millainen englannin kielen asema ja merkitys voisi olla Suomessa tulevaisuudessa, ketkä sitä tulevat tarvitsemaan ja millaisilla osa-alueilla sitä tullaan käyttämään.


Vastaajilta kysyttiin heidän suhtautumistaan siihen, kuinka todennäköisesti englanti on yksi Suomen virallisista kielistä 20 vuoden kuluttua. Kaikkiaan yli puolet (55 %) vastaajista piti tätä joko erittäin tai melko epätodennäköisenä.


Survey_viralliset kielet

Vastaajien arvio englannista yhtenä Suomen virallisista kielistä 20 vuoden kuluttua.

 

Vastaajia pyydettiin myös ilmoittamaan näkemyksensä kahdeksaan eri väittämään, jotka koskivat englannin asemaa Suomessa 20 vuoden kuluttua. Enemmistö vastaajista (90 %) uskoi englannin kielen merkityksen kasvavan 20 vuoden aikana. Myös lähes puolet (47 %) uskoi, että tulevaisuudessa kaikkien on osattava englantia.


Survey_englannin asema

Englannin kielen asemaa Suomessa 20 vuoden kuluttua koskevien väittämien kanssa samaa mieltä olleiden prosenttiosuudet kokonaisaineistossa.

 

Niiden vastaajien, jotka uskoivat suomalaisten jäävän 20 vuoden kuluttua joistakin asioista ulkopuolelle, jos he eivät osaa englantia, pyydettiin tarkentamaan, mitä nuo asiat ovat. Eniten (86 %) vastauksia sai vaihtoehto kansainvälisestä kanssakäymisestä. Lähes puolet (44 %) vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että ajantasaista tietoa on saatavilla äidinkielellä myös tulevaisuudessa.


Survey_ulkopuolelle jäänti

Asiat, joista suomalaiset jäävät ulkopuolelle, jos he eivät osaa englantia 20 vuoden kuluttua. Myönteisten vastausten prosenttiosuudet kokonaisaineistosta.