17.02.2011

Englanti suomalaisten elämässä


Osiossa kartoitettiin sitä, millainen merkitys englannin kielellä on vastaajille, missä he sitä kohtaavat ja millaisia asenteita heillä on englantia kohtaan.


Vastaajilta kysyttiin, näkevätkö tai kuulevatko he englantia elinympäristössään. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään missä määrin englanti on läsnä vastaajien elämässä silloinkin, kun he eivät sitä itse aktiivisesti käytä. Eniten englantia kohdattiin kaupunkimaisemassa ja kaupallisissa yhteyksissä. Institutionaaliset paikat, kuten virastot ja kirkot, taas ovat selkeämmin vain suomen- ja ruotsinkielisiä.


Survey_kielen näkeminen 

Englannin kielen näkeminen tai kuuleminen eri paikoissa. Prosenttiosuus kuvaa myönteisten vastausten määrää kokonaisaineistossa.

 

Vastaajien asenteita selvitettiin englannin kielen merkitystä koskevien väittämien avulla. Valtaosa vastaajista suhtautui englantiin varsin neutraalisti ja käytännöllisesti ja oli sitä mieltä, että iäkkäitä lukuun ottamatta kaikkien nuorten ja aikuisten tulee sitä osata.


Survey_kielen merkitys

Englannin kielen merkitystä Suomessa koskeviin väittämiin samanmielisesti suhtautuvien prosenttiosuudet.

 

Kiinnostavaa näissä tuloksissa on esimerkiksi se, että vain alle viidennes vastaajista koki englannin kielen leviämisen uhkaksi kotimaisille kielille (18 %) tai suomalaiselle kulttuurille (17 %). Jopa yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että englannin vaikutus suomen kieleen on positiivinen ja sitä rikastava.


Kyselyssä haluttiin selvittää myös, mitä vastaajat ajattelevat suomalaisten puhumasta englannista. Heiltä kysyttiin mm. miltä heistä tuntuu, kun he kuulevat tunnetun suomalaisen puhuvan englantia televisiossa tai radiossa takellellen, sujuvasti suomalaisella korostuksella tai sujuvasti syntyperäisen englannin puhujan tavoin. Seuraavassa kuviossa näkyy vastaajien suhtautuminen englantia takellellen puhuvaan tunnettuun suomalaiseen henkilöön. Vastauksissa näkyi paljon vaihtelua, mutta eniten puhujaa kohtaan kuitenkin tunnettiin myötätuntoa (28 %).


Survey_takelteleva puhuminen

Suhtautuminen tunnetun suomalaisen takeltelevaan englannin puhumiseen.

 

Koska englannin kielen käyttö suomalaisessa koululaitoksessa on kasvanut viime vuosikymmenten aikana, kyselyssä haluttiin selvittää myös, kuinka vastaajat suhtautuvat siihen, että jotkut suomalaiset lapset käyvät englanninkielistä koulua. Suuri enemmistö suhtautui asiaan myönteisesti: 48 % vastaajista ilmaisi kantansa olevan erittäin myönteinen ja 41 % melko myönteinen.


Survey_englanninkielinen koulunkäynti 

Suhtautuminen englanninkieliseen koulunkäyntiin.

 

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka he suhtautuvat englannin kielen käyttöön yritysten sisäisenä kielenä. Suhtautuminen tähänkin oli melko myönteistä (17 % suhtautui erittäin myönteisesti ja 45 % melko myönteisesti). Suhtautuminen englannin kielen käyttöön yritysmaailmassa oli kuitenkin selvästi kielteisempää kuin suhtautuminen vastaavaan toimintaan koulumaailmassa.


Survey_englanti yritysten kielenä

Suhtautuminen englannin kielen käyttöön suomalaisten yritysten sisäisenä kielenä