Tutkimusalueet

Huippuyksikön tutkimusalueet


Tutkimustavoitteet


Alla on esitelty tutkimuksemme eri painopisteitä lyhyesti. Tarkempaa tietoa englanninkielisiltä sivuiltamme.

Monikieliset luokkahuonekulttuurit ja oppimisen käytänteet

Lähes jokainen suomalainen koululainen opiskelee englannin kieltä vieraana kielenä jossain opintojensa vaiheessa. Tämän lisäksi englannin kieltä voidaan käyttää opetuskielenä myös joko joissakin tai kaikissa oppiaineissa koko perusasteella. Nykyään englantia kohdataan kuitenkin myös muualla kuin koulussa: erityisesti nuoret käyttävät englantia monin eri tavoin päivittäisissä toiminnoissaan ja harrastuksissaan.

Englannin oppiminen ei siis rajoitu vain luokkahuoneiden sisälle, vaan oppimista tapahtuu paljon erilaisissa arjen informaaleissa toimintaympäristöissä, huomaamatta. Tutkimme:

 • miten englantia käytetään ja opitaan erilaisissa luokkahuonetoiminnoissa ja arjen toimintaympäristöissä
 • millainen on englannin työnjako suomen kielen kanssa
 • miten sen asema opetuksen kohteena ja välineenä ilmenee diskurssikäytänteissä eri luokkahuonekonteksteissa.

 

Media ja englanti

Englanti kuuluu ja näkyy suomalaisessa mediassa. Se on usein viestinnän kieli television haastattelu- ja keskusteluohjelmissa; radiossa ja uudessa mediassa se vaihtelee ja sekoittuu suomen kanssa. Englanti on mukana suomalaisessa arjessa myös musiikin, elokuvien ja elektronisten pelien kautta. Tarkastelimme muun muassa:

 • millaisia institutionaalisia tehtäviä englannilla on
 • miten sen avulla luodaan julkista diskurssia
 • miten sitä käytetään uudenlaiseen kulttuurintuotantoon tietoverkoissa.

 

Nuoret ja englanti

Englannin kielen käyttö on pitkään ollut ominaista nuorisokielelle. Nuorten käyttämä englanti on monesti koettu uhkana suomen kielen ja kulttuurin "puhtaudelle" ja autonomialle.

Kuitenkin on olemassa vain vähän tutkimusta siitä, mihin tarkoituksiin nuoret englantia käyttävät ja millaisia merkityksiä se saa heidän elämässään. Siksi emme lähestykään nuorison englannin kielen käyttöä uhkana - vaan yhtenä resurssina, jolla he luovat merkityksellistä ja funktionaalista diskurssia. Tutkimme:

 • englannin roolia ja merkityksiä suomalaisnuorten arjessa
 • nuoria englanninkielisten tekstien käyttäjinä.

 

Englanti kulttuurien ja identiteettien ilmentäjänä

Monissa erityiskulttuureissa ja harrastuksissa englanti on tärkeä terminologian lähde. Usein englannilla on syvällisempikin merkitys: sen käyttö suomen sijasta, rinnalla ja siihen sekoittuen on tapa ilmaista identiteettejä, yhteistä kulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Tutkimme englannin käyttöä ja sen tehtäviä ja merkityksiä erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä, esimerkiksi lautailu-, jalkapallo- ja faniyhteisöissä, joissa englannin kielellä on oma roolinsa asiantuntijuuden ja ryhmäjäsenyyden neuvottelussa. Tarkastelimme esimerkiksi:

 • englannin kieltä yksilö- ja ryhmäidentiteettien rakentumisessa
 • millaisia kielellisiä ja tyylillisiä valintoja esimerkiksi fanifiktion kirjoittajat tekevät
 • missä määrin englantia käytetään asiantuntijuuden ja kulttuurisen sisäpiiritietämyksen ilmaisuun.

 

Englanti työelämässä

Englanti on suomalaisessa työelämässä yleisimmin käytetty vieras kieli ja sitä käytetään lingua francana eli ei-syntyperäisten puhujien yhteisenä kielenä. Englantia käytetään moniin tarkoituksiin: sähköpostiviestinnässä, neuvotteluissa jne.

Työelämä kansainvälistyy ja eri aloilla työntekijät joutuvat itse hoitamaan työtehtäviänsä englannin kielellä ilman kieliasiantuntijoiden apua. Tutkimme globalisoituvan työelämän kielellistä ja viestinnällistä todellisuutta tarkastellen esimerkiksi:

 • millaisissa tilanteissa ja miten englantia käytetään kansainvälisissä yrityksissä
 • millaisia tehtäviä englannilla on työelämässä
 • millaisia identiteettejä englannilla rakennetaan työelämässä.