24.11.2016

Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen

Vastuullinen tutkija: FT Heikki Kuutti

Hankkeen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Hankkeen kesto: 2008 - 2010

Hankkeen kuvaus

Hanke sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

1. Journalistisen tiedonhankinnan nykykäytännöt

2. Viranomaisaineisto ja viranomaistiedottaminen

3. Viranomaisten mediayhteistyö

4. Julkisuusperiaate ennakkoratkaisujen valossa

5. Julkisuustesti: viranomaisaineiston luovutuspyynnöt

6. Tietokoneavusteinen journalismi viranomaisaineistojen analysoinnissa

Tutkimushankkeessa selvitetään mahdollisuuksia viranomaisaineistojen käytön laajentamiseksi journalistisessa tiedonhankinnassa ja julkaisemisessa. Hankkeessa kartoitetaan aineistojen sisältöjä ja sijainteja sekä viranomaisten mediayhteistyötä ja aineistojen luovutuskäytäntöjä. Yksittäisten asiakirjojen ohella selvitetään tietojen julkisuutta myös viranomaisten hallinnoimissa rekistereissä sekä mahdollisuutta niiden sisältämien tietojen luovuttamiseksi massana ja sähköisessä muodossa. Tietojen julkisuutta testataan yksittäistapauksina hakemalla luovutuspyyntöihin tulkintoja hallinto-oikeuksista ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää journalistisia käytäntöjä omien tietokantojen rakentamisessa ja sähköisessä muodossa olevan massatiedon atk-pohjaiseksi analysoimisessa. Kehittämistoimia pohjustaa suomalaisen median keskuudessa toteutettu selvitys viranomaisaineistoja koskevan tiedonhankinnan käytännöistä ja ongelmista.

Hankkeen avulla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • millaisia kokemuksia toimituksille on kertynyt viranomaistoimintaan liittyvien tietojen ja aineistojen hankinnassa
  • millaista erimuotoista julkista ja ei-julkista tietoaineistoa viranomaiset hallinnoivat ja millaisia ovat viranomaisten tiedotus- ja tietojen luovutuskäytännöt
  • millaiset mahdollisuudet toimituksilla on hankkia viranomaisaineistosta tietoja yksittäisinä asiakirjoina ja massana sähköisessä muodossa
  • kuinka yleistä tietoaineiston atk-pohjainen tallentaminen ja käsittely on tällä hetkellä suomalaisissa toimituksissa
  • kuinka julkisuuslain edellyttämiä tietojen luovuttamisperiaatteita on tuomioistuinten  tulkintojen pohjalta sovellettava suomalaisessa viranomaistoiminnassa
  • millaisilla käytännön (koulutuksellisilla, tietoteknisillä ja journalistiseen toimintaan liittyvillä) toimenpiteillä journalistista tiedonhankintaa ja tietoaineiston analysointia on mahdollista kehittää suomalaisissa medioissa

Tutkimushankkeen tuotoksia ovat viranomaisaineistojen käyttöä opastava verkkoportaali, viranomaisaineiston hyödynnettävyyttä ja tietojen analysointia käsittelevä oppimateriaali sekä tutkimushankkeen tuloksiin perustuvat journalistisen tiedonhankinnan ja viranomaistiedottamisen journalistiikan ja yhteisöviestinnän kurssit Jyväskylän yliopistossa.

Hankkeen kotisivu: 

http://www.julkisuuslaki.fi