20.12.2017

Sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuskäytänteet

Hankkeen vastuullinen tutkija: yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola

Hankkeen tutkijat:

projektitutkija, FM Tomi Laapotti
tohtoriopiskelija, FM Eveliina Pennanen
tohtoriopiskelija, FM Sari Rajamäki

Hanke alkanut: 2012

Hankkeen rahoitus: Työsuojelurahasto, Kunnallisalan kehittämissäätiö, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat: johtoryhmä, johtaminen, ryhmä, sairaala, terveydenhuolto, työhyvinvointi, työryhmä, työyhteisö, viestintä, vuorovaikutus

Hanke on toiminut Työsuojelurahaston rahoittamana vuosina 2013–2014: Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet (TSR 112304)

Hankkeen tutkijat:

projektitutkija, FM Tomi Laapotti
tohtoriopiskelija, FM Eveliina Pennanen
tohtoriopiskelija, FM Sari Rajamäki
projektitutkija, FM Hannele Välipakka

Hankkeen kuvaus

Sairaala on kompleksinen asiantuntijaorganisaatio, joka todentuu ja ilmenee toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa: työn ja organisaation tavoitteita asetetaan ja saavutellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja samalla rakentuu ja rakenteistuu myös työyhteisö. Sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushankkeen (SaVu) tavoitteena on ymmärtää sairaalan työyhteisöjen ja -ryhmien vuorovaikutuskäytänteitä ja niiden suhdetta sairaalaorganisaatioon ja työhyvinvointiin.

Terveydenhuollossa vuorovaikutusta on perinteisesti tarkasteltu hoidonantajan ja asiakkaan vuorovaikutuksessa tai hoitotiimien vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusta syntyy kuitenkin myös tilanteissa, joissa kyse on sairaalaorganisaation sisäisen yhteistyön tavoitteista. SaVu-hanke keskittyykin vuorovaikutukseen, joka ylläpitää työyhteisöjä ja resursoi organisaatiota koordinoinnin, organisoinnin ja kehittämisen keinoin.

SaVu-hankkeen aineisto on kerätty Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä yhdeltä toimialueelta ja yhdeltä vastuualueelta. Aineistona on yhteensä 26 video- tai äänitallennettua kokousta ja 20 teemahaastattelua. Hankkeen osatutkimusten ongelmanasettelu on sekä aineisto- että teorialähtöistä. Analyysitapoina on käytetty laadullista induktiivista sisällön analyysia, teoriasidonnaista sisällön analyysia, vuorovaikutusfunktioiden analyysia, diskurssianalyysia ja verkostoanalyysia.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon ja erityisesti sairaalatyöyhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämisessä ja johtamisessa, mutta niillä on sovellettavuutta laajemminkin: hanke tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan mallintaa aidosti yhteistyötä tukevien vuorovaikutuksen tapoja ja vuorovaikutuksen johtamista työyhteisössä.

Julkaisut

Rajamäki, S., & Mikkola, L. 2017. Työyhteisön vuorovaikutus ja työyhteisöön kuuluminen. Hoitohenkilökunnan käsityksiä. Työelämän tutkimus, 15 (3), 250-265. http://tutka.jyu.fi/tutka/julkaisut/75502

Pennanen, E. & Mikkola, L. 2016. Work coordination as a social interaction process in nursing staff meetings. Nordic Journal of Working Life Studies 6 (2), 23–41. http://www.nordicwl.com/pennanen-mikkola-2016-work-coordination-as-a-social-interaction-process-in-nursing-staff-meetings/

Laapotti, T. & Mikkola, L. (2016). Social Interaction in Management Group Meetings: A Case Study of Finnish Hospital. Journal of Health Organization and Management 30 (4), 613–629. Saatavana: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JHOM-02-2015-0040

Laapotti, T. & Mikkola, L. (2015). Kokousvuorovaikutuksen tehtäväkeskeiset funktiot sairaalajohtoryhmässä. Työelämän Tutkimus 13 (1), 38–55.

Pennanen, E. 2015. Hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työhyvinvoinnille. Prologi – puheviestinnän vuosikirja 2015, 52–74. Saatavana: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48927/prologi2015s5274.pdf?sequence=1

Viitanen, E., Mikkola, L. & Parviainen, H. 2015.Good medical leadership assessed by doctors in training. Healthmed, 9 (5), 190-198. Saatavana: http://healthmed.ba/volume-9-number-5/

Mikkola, L., Pennanen, E., Laapotti, T. & Välipakka, H. 2014. Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia rakentavat vuorovaikutuskäytänteet. Tutkimushankkeen loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=112304#materials

Pennanen, Eveliina & Mikkola, Leena 2013. Vuorovaikutus hallinnollisissa ryhmissä. Hallinnon Tutkimus 32, 229-242.

Esitelmät

Pennanen, E. Administrative Interaction: Multidimensional Processes in Workplace Communication. Poster presented at the 6th European Communication Conference. Prague, Czech. 11.11.2016

Rajamäki, Sari.  Työelämään kiinnittyminen vuorovaikutusilmiönä. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuksen päivillä, 4.11.2016. Tampere.

Mikkola, Leena, Pennanen, Eveliina, Laapotti ,Tomi, Välipakka, Hannele, Rajamäki, Sari. The wickedness of social interaction in the hospital workplace. Paper presented at  The Eighth Nordic Working Life Conference 2.11.2016 Tampere, Finland.

Laapotti, Tomi. Johtoryhmäkokousten rooli osana sairaalaorganisaatiota. Esitelmä pidetty Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä, 8.10.2016. Tampere.

Pennanen, Eveliina. Johtajuuden rakentuminen sairaalan työyhteisökokouksissa. Esitelmä pidetty Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä, 7.10.2016. Tampere.

Rajamäki, Sari & Mikkola, Leena. Kuulumisen tunne ja työyhteisön vuorovaikutus. Esitelmä pidetty Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä, 7.10.2016. Tampere.

Laapotti, Tomi. Problem talk in hospital management group meetings. Paper presented at The 11th Annual INGRoup Conference. 16.7.2016. Helsinki, Finland.

Laapotti, Tomi. Network Analysis as a Supportive Tool for Qualitative Research on Groups and Teams. Paper presented at The 11th Annual INGRoup Conference. 16.7.2016. Helsinki, Finland.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena. Hospital Management Group Meetings - A Case Study. Poster presented at The 10th Annual INGRoup Conference. 23.7.2015, Pittsburgh, PA, USA.

Pennanen, Eveliina. Hoitohenkilöstön käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuksessa. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä, 27.11.2014, Vaasa.

Laapotti, Tomi. Vuorovaikutuksen rakentuminen eri organisaatiotasojen sairaalajohtoryhmien kokouksissa. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä, 28.11.2014, Vaasa.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena. Social Interaction Structures in Hospital Management Group Meetings. Paper presented at the 5th ECC ECREA Conference, 15.11.2014, Lissabon, Portugal.

Pennanen, Eveliina & Mikkola, Leena. Constructing Well-being in Workplace Communication: Nursing Staff’s Perceptions of Interpersonal Interaction Processes and Practices. Paper presented at the 5th ECC ECREA Conference, 15.11.2014, Lissabon, Portugal.

Välipakka, Hannele. Constructing occupational groups in the workplace. Paper presented at the 5th ECC ECREA Conference, 15.11.2014, Lissabon, Portugal.

Laapotti, Tomi: Vuorovaikutuksen rakenteet sairaalajohtoryhmän kokouksissa. Esitelmä pidetty Puheviestinnän päivillä. 5.9.2014, Jyvaskylä.

Mikkola, Leena: Kahvikuppi ratkaisee: Käsityksiä työyhteisön rajapinnoista. Esitelmä pidetty Puheviestiinnän päivillä. 5.9.2014, Jyväskylä.

Pennanen, Eveliina. Työn koordinointi sairaalan osastopalavereiden vuorovaikutuksessa. Esitelmä pidetty Puheviestinnän päivillä. 5.9.2014, Jyväskylä.

Välipakka, Hannele: Identifikaatio vuorovaikutusilmiönä työyhteisön ryhmissä. Esitelmä pidetty Puheviestinnän päivillä. 6.9.2014, Jyväskylä.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena. Message Functions in Hospital Management Group Meetings. Poster presented at The 9th Annual INGRoup Conference.  18.7.2014. Raleigh, NC, USA. (Best Poster Award)

Pennanen Eveliina & Mikkola Leena: Constructing the Meaningfulness of Work in Hospital Personnel Meetings. Paper presented at The 7th Nordic Working Life Conference 11.6.2014. Göteborg, Sweden.

Laapotti, Tomi & Mikkola, Leena: Vuorovaikutus sairaalajohtoryhmän sisäisillä rajapinnoilla. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä. 28.-29.11.2013, Rovaniemi.

Pennanen Eveliina & Mikkola Leena. Sairaalan osastokokouksen vuorovaikutuksessa rakentuva työhyvinvointi. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä, 28.-29.11.2013, Rovaniemi.

Välipakka, Hannele & Mikkola Leena. Jäsenyyden rakentuminen sairaalatyöyhteisön ryhmissä. Esitelmä pidetty Hallinnon tutkimuksen päivillä 28.-29.11.2013, Rovaniemi.

Laapotti, Tomi: Vuorovaikutuksen rakentuminen sairaalajohtoryhmässä. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä. 7.-8.10.2013, Tampere.

Mikkola, Leena: Vuorovaikutus hoitajajohtajan voimavarana. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä. 7.-8.11.2013, Tampere.

Pennanen, Eveliina: Hyvinvointiin kytkeytyvä vuorovaikutus sairaalan osastokokouksissa. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä. 7.-8.11.2013, Tampere.

Välipakka, Hannele: Moninaisuuden haasteet esimiestyössä. Esitelmä pidetty Työelämän tutkimuspäivillä 7.-8.11.2013, Tampere.

Pennanen, Eveliina & Mikkola, Leena. Social interaction in administrative groups: A review. Paper presented at The 7th Annual INGRoup Conference.  12.-14.7.2012. Chicago, Ill, USA.