06.02.2017

Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning

 

Uusi kirja!
Palojärvi, A., Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (toim.) (2016). Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielinen pedagogiikka päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kirja on ladattavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6625-6

Lue lisää kirjasta tästä ja tästä.

 Ny bok!
Palojärvi, A., Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (red.) (2016). På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Boken kan laddas ner här: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6665-2

Läs mer om boken här och här.

 

 Forskningen har blivit prisbelönad!  Tutkimuksemme on palkittu! Grattis ja onnea Karita Mård-Miettinen!

Åbo Akademis pris till forskningsledare Karita Mård-Miettinen

Åbo Akademi -palkinto tutkimusjohtaja Karita Mård-Miettiselle

 

Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning

Kaksikielinen pedagogiikka suomenkielisessä päiväkotiryhmässä

Bilingual Pedagogy in a Finnish-medium Pre-school Classroom

Publikationer/Julkaisut/Publications

Media/Mediassa/Media appearances

Konferenspresentationer/Esitelmät/Conference presentations

 

Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning

Forskningsprojektet följer en ny verksamhet på en finsk ort där en pedagog tillämpar tvåspråkig (finska-svenska) pedagogik med finskspråkiga daghemsbarn i åldern 1-6.

Data insamlades in under en tvåårsperiod (2012-2014) genom fältanteckningar, videoinspelningar av interaktion mellan barn och pedagog (ca 6 timmar), djupintervjuer med den tvåspråkiga pedagogen (totalt ca 5 timmar), familjeintervjuer (4 familjer, totalt ca 4 timmar) och familjeenkäter (9 familjer). Analysen av data fokuserar främst pedagog- och familjeperspektiv och söker svar bland annat på följande frågor: Hur används de två språken av pedagogen och av barnen? Hur fungerar och utvecklas den tvåspråkiga pedagogiken över tid? Hur upplevs verksamheten av familjerna och hur syns den i familjernas vardag? Svenska kulturfonden har stött projektet åren 2013-2016.

Projektet leds av professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet & universitetslektor, FD Karita Mård-Miettinen, Vasa universitet

 

Kaksikielinen pedagogiikka suomenkielisessä päiväkotiryhmässä

Hankkeessa seurataan suomenkielisellä paikkakunnalla käynnistettyä uutta toimintaa, jossa päiväkodin kasvattaja käyttää kaksikielistä (suomi-ruotsi) pedagogiikkaa ohjatessaan suomenkielisiä 1-6-vuotiaita lapsia.

Aineistoa on kerätty kahden vuoden ajan (2012-2014) havainnoimalla toimintaa ja tekemällä kenttämuistiinpanoja, videoimalla lasten ja kasvattajan vuorovaikutusta (n. 6 tuntia), haastattelemalla kasvattajaa säännöllisesti (yhteensä n. 5 tuntia), haastattelemalla perheitä (4 perhettä, yhteensä n. 4 tuntia) ja pyytämällä perheitä täyttämään kyselylomake (9 perhettä). Aineiston analyysi painottuu kasvattaja- ja perhenäkökulmaan ja siinä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten kasvattaja ja lapset käyttävät kieliään päiväkodin vuorovaikutuksessa? Miten kaksikielistä pedagogiikkaa toteutetaan ja kuinka se kehittyy tutkimuskauden aikana? Miten perheet kokevat kaksikielisen toiminnan ja miten siihen osallistuminen näkyy perheiden arjessa? Svenska kulturfonden on tukenut hanketta vuosina 2013-2016.

Hanketta johtavat professori Åsa Palviainen, Jyväskylän yliopisto & yliopistonlehtori, FT Karita Mård-Miettinen, Vaasan yliopisto

 

Bilingual Pedagogy in a Finnish-medium Pre-school Classroom

The research project monitors the implementation of a novel type of bilingual pedagogy (concurrent use of both the minority language Swedish and the majority language Finnish), in a Finnish-medium pre-school classroom in a Finnish-speaking part of Finland. The children are between 1-6 years of age.

The data collection was taking place during a period of 2 years (2012-2014) and consisted of field observations, video-recordings of child-teacher interactions (approx. 6 hours), stimulated recall/semi-structured type of interviews with the teacher (approx. 5 hours), interviews with four families (4 h) and a family survey (9 families). The analysis of data focuses on primarily the teacher and family perspectives and aims at responding to how the two languages are used by the teacher and by the children; how the bilingual pedagogy works out and develops over time; how the activities are experienced by and affect the families. The project was supported by The Swedish Cultural Foundation in Finland during 2013-2016.

The project is lead by professor Åsa Palviainen, University of Jyväskylä and PhD Karita Mård-Miettinen, University of Vaasa.

 

Publikationer/Julkaisut/Publications (latest first)

Palviainen, Å., Protassova, E, Mård-Miettinen, K. & Schwartz, M. (2016). Two languages in the air: a cross-cultural comparison of preschool teachers’ reflections on their flexible bilingual practices, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19:6, pp 614-630, DOI: 10.1080/13670050.2016.1184615

Mård-Miettinen, K., Palojärvi, A. & Palviainen, Å. (2015). Kaksikielisen pedagogiikan toteuttaminen päiväkodissa. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2015, n:o 8, pp. 130-150. Retrievable: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/53776 

Mård-Miettinen, K. & Palviainen, Å. (2015) Familjeperspektiv på tvåspråkig verksamhet på en finsk daghemsavdelning [Family perspectives on bilingual activities in a Finnish-medium preschool classroom]. In M. Forsskåhl, M. Kivilehto, J. Koivisto & P. Metsä (Eds.) Svenskan i Finland 15. Tampere: Tampere University Press. Pp. 219-243. Retrievable from: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98070/svenskan_i_Finland_2015.pdf?sequence=1  

Palviainen, Å & Mård-Miettinen, K. (2015) Creating a bilingual pre-school classroom: the multilayered discourses of a bilingual teacher, Language and Education, 29:5,381-399, DOI: 10.1080/09500782.2015.1009092

Mård-Miettinen, K., Palviainen, Å. & Palojärvi, A. (2015) Kaksikielisen pedagogiikan toteuttaminen päiväkodissa. [Realization of a bilingual pedagogy in a preschool.] AFinLA-e, 8. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/53776 

Palojärvi, A. (2015). Opettajaparityöskentely päiväkodin kaksikielisessä opetuksessa. [Teacher collaboration in bilingual pedagogy at preschool. ] Master’s thesis. Department of Early Childhood Education, University of Jyväskylä. Retreivable from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46447

Mård-Miettinen, K. & Palviainen, Å. (2014). ”Pedagogik på två språk”. En beskrivning av användningen av svenska och finska hos en tvåspråkig pedagog på en finsk daghemsavdelning. In J. K. Lindström, S. Henricson, A. Huhtala, P. Kukkonen, H.  Lehti-Eklund & C. Lindholm (Eds.). Svenskans Beskrivning 33. Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen,  pp. 321–332. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144498

Lahtinen, A. (2013). Kaksikielisen pedagogiikan kehittäminen päiväkodissa. [Developing a bilingual pedagogy at preschool.] Unpublished Bachelor’s Dissertation. Department of Early Childhood Education, University of Jyväskylä.

 

Media/Mediassa/Media appearances (latest first)

YLE Radio Vega Österbotten 6.9.2016: Karita Mård-Miettinen om tvåspråkig pedagogik

YLE radio 1.6.2016: Nyhetsinslag om tvåspråkig pedagogik (börjar vid/alkaa 25:07)

Österbottens tidning 26.5.2016 (även Hufvudstadsbladet och Vasabladet) Finskspråkiga dagisbarn lärde sig lätt svenska 

Svt Uutiset 14.9.2015: Päiväkoti, jossa suomi ja ruotsi luontevasti sekoittuvat

Sisuradio 14.9.2015: Jyväskyläläispäiväkodin kaksikielistä toimintaa esitellään Ruotsissa

Hufvudstadsbladet 18.2.2015: Här går finska och svenska hand i hand 

 

Konferenspresentationer/Esitelmät/Conference presentations (latest first)

Åsa Palviainen, Karita Mård-Miettinen & Palojärvi Anu. Bilingual Team Teaching in a Finnish ECEC Classroom.The VII Conference on Childhood Studies. Turku, 6-8 June, 2016.

Susan Helldén-Paavola & Åsa Palviainen. Pedagogik på två språk i teori och praktik. Seminarium om nationella minoriteter i förskolan. Arrangörer: Kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun. 10 september 2015.

Anu Palojärvi, Karita Mård-Miettinen & Åsa Palviainen. Kaksikielisen pedagogiikan toteuttaminen päiväkodissa. AFinLA syyssymposium 2014, Jyväskylän yliopisto, 15 marraskuuta 2014.

Karita Mård-Miettinen & Åsa Palviainen. Challenges in implementing a new pedagogical approach in a bilingual preschool in Finland. Sociolinguistics Symposium 20, University of Jyväskylä, 16 June 2014.

Karita Mård-Miettinen & Åsa Palviainen. Språkbruk i en tvåspråkig daghemspedagogik. Svenskans beskrivning 33, Helsingfors universitet, 17 maj 2013.

Karita Mård-Miettinen & Åsa Palviainen. Tack, mjölk och varsågod! Finska familjers upplevelser av språkdusch på svenska på en finsk daghemsavdelning. Svenskan i Finland 15, Tammerfors universitet, 20 maj 2014.

Åsa Palviainen, Karita Mård-Miettinen & Anu Lahtinen. ”Alltså ja tror på de där att toistoja toistoja”. En tvåspråkig pedagogs tankar om tvåspråkiga strategier i förskolan. Nordand 11, Stockholms universitet, 14 juni 2013.

Åsa Palviainen & Karita Mård-Miettinen. Translanguaging as bilingual pedagogy in a Finnish preschool. Language and Super-diversity: Explorations and Interrogations, University of Jyväskylä, 5 June 2013.