13.12.2018

Tutkimusaineistoja

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on kerätty paljon tutkimusaineistoja erilaisista, niin aidoista kuin kokeellisista kielenkäyttö- ja viestintätilanteista. Niissä yhdistyvät erilaiset multisemioottiset resurssit (kirjoitettu, puhuttu ja viitottu kieli, eleet, kehon käyttö, kosketus, kuvat, kaaviot, artefaktit ja tila). Tutkimusaineistoja on kerätty laitoksen jokaisessa oppiaineessa ja useissa laitoksen tutkimusprojekteissa viimeisten vuosikymmenien aikana.

 

Alla olevassa taulukossa on listattuna osa laitoksen tutkimusaineistoista. Päivitämme listausta sitä mukaan, kun aineistojen kokonaisvaltainen kartoitus- ja kuvaustyö etenee.

 

Tutkimusaineisto

Yhteyshenkilö

Lisätietoa

Kuvaus

CEFLING-aineisto

Ari Huhta

EVK- ja OPS-arvioituja 7.-9. luokkalaisten tekstejä (S2: 527 kpl; englanti: 573 kpl). Vertailuaineisto natiiveilta (suomi, noin 250 tekstiä). YKI-korpuksen uudelleen arvioituja tekstejä (S2, 669 kpl). CHILDES-koodaus. 2007-2009.

Kielenoppimisen ja -kehittymisen sekä kielitaidon arvioinnin poikittaistutkimustutkimus, erityisesti kirjoittamisen tutkimus.

CLIL-luokkahuoneaineisto

(Content-and-Language-Intergrated-Learning)

Leila Kääntä

Englanninkielisen aineenopetuksen aineisto, sis. n. 56 t videoituja oppitunteja vuosilta 2003, 2010 ja 2016

Luokkahuonevuorovaikutuksen ja kielenkäytön tutkimus

EFL-luokkahuoneaineisto

(English-as-a-Foreing-Language)

Leila Kääntä

Englanti vieraana kielenä aineisto, sis n. 29 t videoituja oppitunteja vuosilta 1996, 2003 ja 2016

Luokkahuonevuorovaikutuksen ja kielenkäytön tutkimus

Fan Fiction-aineisto

Sirpa Leppänen

sis. 700 suomeksi ja englanniksi kirjoitettua fanifiktiotekstiä

Kielenkäytön tutkimus

Studentsvenska 79-80 corpus

Fin-Clarin

n. 800 ruotsinkielen ylioppilasainetta

(150 000 sanaa + syntaktinen koodaus)

Ruotsinkielen rakenteiden osaaminen ja oppiminen

FinStud86 corpus

Fin-Clarin

sis. 210 suomenkielen ylioppilasainetta
(100 000 + os. syntaktinen koodaus, v. 1986)

Äidinkielen rakenteiden vaikutus ruotsin osaamiseen

INTAS aineisto

Riikka Ullakonoja

sis. n. 30 äänitettä hollannin, suomen, ja venäjän kielisistä keskusteluista ja ääneenlukemistehtävistä, 2001-2004

Puhutun kielen foneettisten ominaisuuksien tutkimus

IRC-aineisto

Sirpa Leppänen

sis. n. 110 t IRC-galleriassa käytyä keskusteluaineistoa

Kielenkäytön tutkimus

Jyväskylän keskiranskan korpus

Terho Joutsen

saatavilla CsC:n kautta

sis. 14 tekstiä, mm. novelleja ja näytelmiä

Sanaston- ja kieliopintutkimus

Kuurojen vanhempien kuulevien lasten kaksimodaalisen kaksikielisyyden kehitys

Laura Kanto

Aineisto on kerätty vuosina 2002-2011 seuraten pitkittäis-poikittaistutimusasetelmalla yhteensä 14 lapsen kaksimodaalisen kaksikielisyyden kehitystä puolistrukturoidussa leikkitilanteessa. Aineiston koko 30 tuntia.

Kuurojen vanhempien kuulevien lasten suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen samanaikaista kehitystä iässä 1;0-5;6 vuotta  tarkasteleva annotoitu aineisto.

Lasten eleiden käyttö ja vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus

Laura Kanto

Poikittaisaineisto on kerätty vuonna 2018 yhteensä 25:ltä lapselta vanhemman ja lapsen välisessä vapaassa leikkitilanteessa. Aineiston koko on 12 tuntia.

Suomen kieltä omaksuvien kuulevien lasten eleiden käyttöä ja vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta iässä 1;0-3;0 tarkasteleva poikittisaineisto. Aineisto toimii myös verrokkiaineistona kuurojen vanhempien kuulevien lasten kaksimodaalista kaksikielisyyttä tarkastelevan aineiston kanssa.

Monikielisyys ja periferia -projektin saamelaisaineisto

Sari Pietikäinen

Printti- ja uusmedia-aineistoa saamelaisista ja saamelaisuudesta Suomessa 2012–2014

Diskurssintutkimus

Monikielisyys ja periferia -projektin turismiaineisto

Sari Pietikäinen

Uusmedia-aineistoa (Ylä-)Lapin turismipaikoista 2012–2013

Diskurssintutkimus

Monikielisyys ja periferia -projektin aineisto saamelaisaiheisesta TV-sarjasta (huumori)

Sari Pietikäinen

Printti- ja uusmedia-aineistoa humoristisesta Märät säpikkäät-TV-sarjasta 2012–2013

Diskurssintutkimus

Pohjoinen monikielisyys -projektin kielimaisema-aineisto (linguistic landscape)

Sari Pietikäinen

Kylien vähemmistö-kielimaisemaa kuvaavaa etnografista aineistoa (mm. valokuvia, kenttämuistiinpanoja) Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosista 2007–2009

Diskurssintutkimus

Pohjoinen monikielisyys -projektin aineisto ruotsin kielestä Suomessa

Sari Pietikäinen

Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbladetin artikkelit, jotka käsittelevät ruotsin kielen asemaa Suomen kouluissa 2010

Diskurssintutkimus

ProGram-aineisto, lumiukko- ja sammakkotarinat

Tommi Jantunen

Videoaineisto on  Suomen viittomakielten korpukseen kuuluvaa materiaalia, joka on kerätty vuonna 2013 yhteensä 6 viittojalta.

Tietokonenäködataa sisältävä suomalaisen viittomakielen annotoitu videokorpus. Korpus on julkaistu Kielipankissa Creative Commons 4.0 BY NC SA kansainvälinen -lisenssillä, ks. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-1001100113005.

Ranskalainen puhutun kielen aineisto

Terho Joutsen

sis. 20 tuntia puhuttua nykyranskaa, esim. keskusteluja ja haastatteluja

Kielenkäytön tutkimus

Suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi

Laura Kanto

Poikittaisaineiston keruu on aloitettu vuonna 2018 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tavoitteena on kerätä erilaisia arviointityökaluja käyttäen aineisto yhteensä 100:lta suomalaista viittomakieltä äidinkielenään käyttävältä lapselta.

Poikittaisaineiston koostuu viittomakieltä omaksuvien lasten eri arviointimenetelmien avulla tuotetusta viittomakielen kehityksen piirteiden kuvauksesta ikävälillä 4;0-15;0 vuotta.

Suomalaisen viittomakielen MoCap-korpus

Tommi Jantunen

Videoaineisto on kerätty vuonna 2017 yhteensä 6 viittojalta.

Liikekaappaus- ja silmänliikedataa sisältävä suomalaisen viittomakielen annotoitu videokorpus

Suomen viittomakielten korpus

Tommi Jantunen

Videoaineisto on kerätty vuosina 2013–2017 yhteensä 104 viittojalta, annotointityö jatkuu

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen annotoitu videokorpus

TOPLING-aineisto

Ari Huhta

EVK- ja OPS-arvioituja peruskoululaisten ja lukiolaisten sekä yliopisto-opiskelijoiden tekstejä. S2: noin 2500 tekstiä; englanti: noin 4000 tekstiä; ruotsi: n. 2500 tekstiä. 2010-2013.

Kielenoppimisen ja -kehittymisen sekä kielitaidon arvioinnin pitkittäistutkimustutkimus, erityisesti kirjoittamisen tutkimus.

Videopelin pelaamistilanteet

Arja Piirainen-Marsh

sis. n. 17 t videoituja pelitilanteita (mm. Halo, Final Fantasy)

Kielenkäytön ja -oppimisen tutkimus

Virtual Exchange and Tele-Collaboration in Higher Education (Development of teaching)

Judit Hahn

Data collection in March-April 2017 and 2018, 50 participants, 2 hours of videorecording, two sets of online questionnaire responses

Questionnaire responses, recordings of videoconferences, photos, screenshots of online learning environments

Vuorovaikutusaineisto

Arja Piirainen-Marsh

sis. n. 20 t suomen- tai englanninkielisiä vuorovaikutustilanteita (mm. media, työ- ja arkitilanteista)

Kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimus

Weblog-aineisto

Sirpa Leppänen

sis. 300 englanniksi ja suomeksi kirjoitettua blogitekstiä

Kielenkäytön tutkimus