02.03.2017

Jatko-opiskelijaksi hakeminen

Lisätietoa jatko-opinnoista ja niihin hakeutumisesta löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutusoppaasta.

  • Jatko-opinnoista kiinnostunut opiskelija ottaa yhteyttä opintojensa loppuvaiheessa (maisterintutkielman ollessa vähintään esitarkistettavana) opinnäytetyönsä ohjaajaan ja kertoo alustavia ajatuksiaan tutkimusaiheestaan, tutkimuksensa rahoituksesta ja mahdollisuuksistaan suorittaa jatko-opintoja. Myös ohjaajat voivat ehdottaa jatko-opintoja opiskelijoille.

    Jatko-opinnoista kiinnostuneet voivat myös lähestyä laitoksen henkilökuntaa esim. sähköpostitse.

  • Ensimmäisellä tapaamiskerralla tarkistetaan jatko-opintojen realistisuus (mm. opintojen suoritusvaihe, opintomenestys, ohjausresurssien riittävyys, tutkimusaiheen sijoittuminen laitoksen tutkimuksen painoaloihin, tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet). Tarvittaessa voidaan järjestää myös haastattelu hyödyntäen esimerkiksi virtuaalisia kokouspalveluita. Mahdollinen työnohjaaja keskustelee suunnitelmista oppiaineen pääedustajan kanssa. Suunnitelmista keskustellaan tarvittaessa myös tutkimuksesta vastaavan varajohtajan ja tutkimuksen johtoryhmän kanssa.

  • Jos jatko-opintosuunnitelmat vaikuttavat realistisilta ja laitoksen tutkimusprofiiliin sopivilta ja jos työn ohjaukseen löytyy laitokselta ohjausresursseja, opiskelijaa pyydetään tutustumaan tiedekunnan jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin sekä kirjoittamaan tiedekunnan ohjeiden mukainen tutkimussuunnitelma. Samalla oppiaineessa sovitaan, kuka on työn ensisijainen ohjaaja ja kuka toinen ohjaaja. Ohjaajina voi tiedekunnan ohjeiden mukaisesti toimia kaikki väitelleet henkilöt.

  • Opiskelijan tutkimussuunnitelman lukevat ja kommentoivat ainakin tulevat ohjaajat sekä tarvittaessa oppiaineen pääedustaja. Halutessaan ohjaajat voivat pyytää kommentteja tutkimuksesta myös vastaavalta varajohtajalta ja tutkimuksen johtoryhmältä.

  • Siinä vaiheessa kun tutkimussuunnitelma täyttää ohjaajien mielestä tiedekunnan, laitoksen ja oppiaineen vaatimukset, opiskelija hakee opinto-oikeutta humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Tässä vaiheessa hakijan nimi, pääaine ja tutkimuksen otsikko annetaan tiedoksi johtajalle, tutkimuksesta vastaavalle varajohtajalle sekä tutkimusasioista vastaavalle amanuenssille. Tiedekunnan hakuajat ovat yleensä keväisin ja syksyisin.

  • Mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden, tästä tiedotetaan oppiaineen pääedustajaa, tutkimuksesta vastaavaa varajohtajaa ja tutkimusasioista vastaavaa amanuenssia, jolle myös lähetetään kopio tutkimussuunnitelmasta sekä opiskelijan yhteystiedot.

  • Jos opiskelija, ohjaaja ja/tai oppiaine ovat erimielisiä opinto-oikeuden hakemisesta voidaan asiasta keskustella tutkimuksen johtoryhmässä ja/tai kääntyä humanistisen tiedekunnan puoleen.