28.10.2016

Kielten jatko-opintosuunnitelma (JOPS) 2012-

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kielten oppiaineilla on yksi tohtoriohjelma. Laitos hyväksyy kielten tohtoriopiskelijoita, joiden tutkimus sijoittuu tutkimusstrategiassa määritellyille painoaloille, joita ovat

 1. Kielen oppimisen polut, käytänteet ja ympäristöt sekä
 2. Diskurssi, vuorovaikutus, sosiaalinen ja kulttuurinen toiminta. Kullakin oppiaineella on omat painotuksensa.

Kielten tohtoriopiskelija voi valita pääaineensa seuraavista oppiaineista:

 • suomen kieli,
 • suomalainen viittomakieli,
 • ruotsin kieli,
 • saksan kieli ja kulttuuri,
 • venäjän kieli ja kulttuuri,
 • englannin kieli,
 • romaaninen filologia,
 • latinan kieli ja
 • soveltava kielitiede.
Opiskelija voi valita opintoja jatko-opinto-ohjelmaansa sekä oman oppiaineen että kieli- ja viestintätieteiden laitoksen yhteisestä tarjonnasta. Lisäksi opintoja voi valita humanistisen tiedekunnan, tutkijakoulu Langnetin tai muiden tahojen järjestämistä opinnoista. Opinnoista neuvotellaan pääohjaajan kanssa.

Humanistinen tiedekunta on määritellyt tohtorin tutkinnon yleiset osaamistavoitteet jatko-opintojen opetussuunnitelmassaan.

Näiden yleisten osaamistavoitteiden lisäksi kieli- ja viestintätieteiden laitoksella kielten tohtorin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • tuntee kielentutkimuksen peruskysymykset, keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • on perehtynyt syvällisesti oman erityisalansa kehitykseen sekä teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin
 • hallitsee oman kieliaineensa tieteellisen tradition ja akateemisen kirjoittamisen
 • osaa edistää kielentutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • tuntee kielentutkimuksen erityiset eettiset näkökohdat ja käytänteet ja osaa toimia niiden mukaisesti

 

Tutkintorakenne

Filosofian lisensiaatin (FL) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatintutkimus. Filosofian tohtorin (FT) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. Väitöskirja voi olla monimuotoinen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

FL-tutkinnon laskennallinen laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta) ja FT-tutkinnon yhteensä 240 opintopistettä (neljä vuotta). Lisensiaatin tutkinto on vapaaehtoinen. Jos sitä ei oteta, on tohtorin tutkinnon laskennallinen työmäärä silti sama 240 opintopistettä.

Tohtorikoulutettava tekee jatko-opintosuunnitelmansa yhdessä pääohjaajan ja tarvittaessa muiden ohjaajien kanssa. Opinnot sisältävät seuraavat osat:

 1. Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirja (90/210 op)
 2. Tutkimuksen taidot (20 op)
 3. Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op)

 

Kuvaukset

 

1. LISENSIAATINTUTKIMUS/VÄITÖSKIRJA (90/210 OP)

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan osaamistavoitteet sisältyvät osittain tutkinnon yleisiin osaamistavoitteisiin. Yksityiskohtaiset tavoitteet ovat johdettavissa arviointikriteereistä. Väitöskirja kirjoitetaan oman oppiaineen ohjeiden mukaisesti oppiaineen edellyttämällä kielellä.

 

 

2. TUTKIMUKSEN TAIDOT (20 OP)

 

Tutkimuksen taidot (20 op) koostuu humanistisen tiedekunnan järjestämistä johdatuksesta jatko-opintoihin (2 op) ja tieteellisen viestinnän ja esiintymisen opinnoista (3 op) sekä oman oppiaineen tai laitoksen järjestämästä seminaarityöskentelystä (10 op) ja valinnaisista opinnoista (5 op). Kielten laitoksen tarjoamat opinnot tähtäävät sekä omaa tutkimusaihetta koskevan teoreettisen ja metodisen osaamisen kehittämiseen että oman tutkimusalueen ja -otteen ymmärtämiseen osana kielentutkimuksen kenttää. Humanistisen tiedekunnan opinnot antavat valmiuksia oman väitöskirjaprojektin hallinnassa ja yleisissä tutkijan taidoissa.

 

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tuntee tutkintorakenteen, ohjausprosessin ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää väitöskirjan tekemiseen liittyvät vaiheet ja käytännöt
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa
 • on tutustunut erilaisiin asiantuntijuuden avaamiin työllistymismahdollisuuksiin

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja keskustelu henkilökohtaisesta jatko-opintosuunnitelmasta.

Ajoitus: jatko-opintojen alussa

Järjestäjä: tiedekunta, laitos ja kirjasto

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

KLSJ100 Kielten laitoksen tohtoriseminaari (10 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun sekä kirjallisesti että suullisesti ja oman oppiaineensa edellyttämällä kielellä
 • osaa perustella omia ratkaisujaan lisensiaatintutkimuksen/väitöskirjan teossa
 • on tutustunut oman tieteenalansa ajankohtaiseen keskusteluun
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Suoritustapa: Opiskelija voi suorittaa tarvittavat 10 op kielten laitoksen tai muiden tahojen järjestämissä seminaareissa. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 5 op osallistumalla oman oppiaineen tai oman laitoksen yhteisiin seminaareihin. Omaa tutkimusta tulee esitellä vähintään kerran vuodessa.  Opiskelijan edellytetään myös osallistuvan vähintään 2 kertaa laitoksen yhteisissä seminaareissa tai Kielentutkimuksen kevätkoulussa.  Opiskelija voi myös osallistua tutkijakoulujen (esim. Langnet) ja muiden tahojen järjestämiin tieteellisiin seminaareihin. Esitysten määrä ja niistä saatavat opintopisteet sovitaan ohjaajan kanssa.

Ajoitus: koko jatko-opintojen ajan

Järjestäjä: oma laitos, oma oppiaine, tutkimushankkeet, tutkijakoulut

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

HTKJ105 Tieteellinen viestintä ja esiintyminen (3 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa kertoa siitä kirjallisesti ja/tai suullisesti
 • osaa viestiä osaamisestaan ja sen merkityksestä sekä tiedeyhteisölle että sen ulkopuolisille tahoille
 • ymmärtää viestintäkanavien erot kohdeyleisön, viestinnän tyylin ja tavoitteiden suhteen

Suoritustapa: Suorituksena hyväksytään esimerkiksi esitelmät kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä tapaamisissa, artikkelit kotimaisissa tai kansainvälisissä julkaisuissa, luennot tai esitelmät yliopiston tai ulkopuolisen tahon järjestämissä tilaisuuksissa. Suoritustapa ja opintopisteet sovitaan ohjaajan kanssa.

Järjestäjä: Suunnitelman ja suorituksen hyväksyy ja arvioi pääohjaaja.

Ajoitus: suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 2. vuonna.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

KLSJ110 Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op)

Muita tutkimuksen taitoja kehittäviä opintoja, jotka tohtorikoulutettava valitsee ohjaajiensa suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti. Järjestäjänä voi olla esimerkiksi oma ainelaitos tai oppiaine, humanistinen tiedekunta, Ihmistieteiden metodikeskus (IHME), yliopiston kirjasto, kielikeskus tai jokin muu taho.

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 5 op.

Esimerkkejä valinnaisista opinnoista:

 • Kielten laitoksen teoreettiset ja metodiset opinnot (5 op)
 • Tutkijakoulujen ja muiden tahojen järjestämät kurssit (yliopisto, IHME, Langnet) (3-5 op)
 • Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (3-5 op)
 • Tieteellisen julkaisun toimittaminen (5 op)
 • Tieteellisten teoksen kirja-arvio tai kriittisen katsauksen laatiminen (3-5 op)
 • Jatko-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa (5 op)
 • Toiminta tutkimusprojektissa tai tutkimusverkostossa (3-5 op)

 

3. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA -TAIDOT (10 OP)

 

Työelämävalmiudet ja taidot sisältävät opintojaksoja (HTKJ, KLSJ), jotka valmentavat työskentelemään vaativissa kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan tai kieliasiantuntijan tehtävissä. Näihin kuuluvat oman asiantuntijuuden kehittämiseen tähtäävät taidot, oman tutkimusalueen erityisosaaminen ja kehittäminen, tutkimus- ja hankerahoitusosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen, tieteellisissä ja muissa asiantuntijaverkostoissa työskentely ja niiden koordinointi, tieteellisten tapahtumien järjestäminen, monikieliset ja –kulttuuriset vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot sekä korkeakoulutasoiset pedagogiset taidot. Opinnoista neuvotellaan ohjaajan kanssa.

 

KLSJ120 Työelämätaidot

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa
 • kehittää suunnitelmallisesti työelämätaitojaan ura- ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti
 • ymmärtää asiantuntijuuden avaamia työllistymismahdollisuuksia ja osaa hyödyntää omaa osaamistaan eri tavoin

Esimerkkejä työelämäopinnoista:

 • Tutkijakoulujen ja muiden tahojen järjestämät kurssit (yliopisto, IHME, Langnet) (3-5 op)
 • Toiminta alan tieteellisissä yhdistyksissä (3 op)
 • Tieteellisen konferenssin järjestäminen (3-5op)
 • Tieteellisen julkaisun toimittaminen (5 op)
 • Toiminta tutkimusprojektissa tai tutkimusverkostossa (3-5 op)
 • Yliopisto-opetus (3-5 op)
 • Ohjaustehtävät (3-5 op)

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 10 op.