05.08.2015

Maiju Strömmer

Maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen ja työyhteisön tuki siivoustyössä

Väitöstutkimukseni keskittyy maahanmuuttajien suomen kielen käyttämiseen ja oppimiseen siivoustyössä, joka on yleisin työ maahanmuuttajille Suomessa. Tarkastelen etnografisin ja diskurssianalyyttisin metodein, millaisia viestintätilanteita ja suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia siivoustyössä tarjoutuu. Lisäksi analysoin, millaisia ammatillisia ja kielellisiä identiteettejä maahanmuuttajasiivoojat rakentavat kerronnallaan. Monikulttuuristen siivousorganisaatioiden työyhteisöjen toimintaa havainnoimalla on tarkoitus paikantaa hyviä käytänteitä, jotka tukevat suomen kielen oppimista ja kotoutumista Suomeen.

My PhD study explores how immigrants use and learn Finnish language in cleaning jobs, which are typical entry-level jobs for immigrants in Finland. I use linguistic ethnography and discourse analysis to examine what kinds of opportunities and constraints for interaction and language learning cleaning work affords. Furthermore, I analyse how migrant employees construct professional and linguistic identities in their narratives. By observing social actions within multicultural cleaning organisations, my aim is to locate good practices that support language learning and integration into Finland.

 

Yhteystiedot / Contact info

Maiju Strömmer
maiju.strommer [ät] jyu.fi
Office: F 204 (Fennicum)
Kielten laitos / Department of Languages

 

Julkaisut / Publications

Strömmer, Maiju (forthcoming 2015). Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work. Multilingua: Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication.

Partanen, Maiju 2013. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja työyhteisön tuki puhdistuspalvelualalla: afrikkalaisten maahanmuuttajien käsityksiä ja kokemuksia. Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.). Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71. Jyväskylä: AFinLA, 55–76.

Partanen, Maiju 2013. Kieli tulee kielen päälle: kansainvälisten opiskelijoiden käsityksiä suomen kielen oppimisesta. Teoksessa M. Eronen & M. Rodi-Risberg (toim.), Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Pespektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7.–8.2.2013. VAKKI publications 2. Vaasa, 257–268. Saatavilla verkossa: http://www.vakki.net/publications/2013/VAKKI2013_Partanen.pdf

Partanen, Maiju 2012. Matkalla sairaalaan: maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206271974.

Lisätietoa Suomi työkielenä -hankkeen sivuilla