Maisterintutkielmat

Maisterintutkielmien saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

2018

ESKELINEN, Laura: Työkaverista työystäväksi? Kokemuksia ystävyydestä ja sen merkityksestä työhyvinvoinnille työyhteisössä. 2018

HELLMAN, Ella: Vuorovaikutusteknologian rooli hajautetun tiimin luovassa työssä ja viestintäilmapiirissä. 2018

JUURINEN, Nina: Kirjallisuuskatsaus johtaja-alaisvuorovaikutussuhteen tutkimukseen. 2018

LAHTI, Yannick: ”Make America Great Again”. A rhetorical analysis of campaign and presidential speeches by Donald Trump in 2016-2017. 2018

LAINE, Anni: Työntekijän sitoutuminen kasvuyrityksessä. Tapaustutkimus terveysteknologiayrityksestä. 2018

LAITINEN, Heini: Vapaaehtoistyöntekijöiden sitoutumista tukeva johtajuus

LIUS, Katriina: Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden perehdyttäminen vuorovaikutuksen näkökulmasta. 2018

NYYSSÖNEN, Anni: B2B-asiakassuhde vuorovaikutussuhteena. Asiakkaiden käsityksiä asiakassuhteen kehittymisestä. 2018

PIIROINEN, Laura: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenviestinnän vaikuttavuus jäsenten arvioimana. 2018

RANTALA, Heidi: Mitä työhön perehdyttäminen on? Vuorovaikutuksen näkökulma. 2018

SIKSTRÖM, Pieta: Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän vuorovaikutus ja vuorovaikutuksen haasteet. 2018

SUVANTO, Marjo: Sosiaalinen tuki kansanedustajien vertaissuhteissa. 2018

TUIKKA, Jussi: Sosiaalinen tuki työyhteisön hyvinvoinnin kontekstissa. 2018

2017

HAGERT, Kyösti: Sosiaalisen median merkitys eduskuntatoimittajien ja kansanedustajien vuorovaikutukselle ja politiikan journalismille. 2017

HYTTINEN, Salli: Yksinäisyys aikuisten vuorovaikutussuhteiden tutkimuksessa. Katsaus vuosiin 2006–2016. 2017

HÄMÄLÄINEN, Milla: Relationaalinen dialektiikka työyhteisön vertaissuhteissa. 2017

JUKKALA, Helmi: Työyhteisön vuorovaikutus kasvuyrityksessä. Tapaustutkimus Naturvention. 2017

KAARNE, Eeva: Kokeneiden videoneuvottelijoiden käsityksiä työelämän videoneuvotteluista. 2017

KILJUNEN, Jenna: Kielteiseen asiakaspalautteeseen liittyvä keskustelu lentoyhtiön Facebook-sivulla. 2017

KOLSI, Sami: "Olen loputtoman pahoillani". Dramatistinen analyysi Volkswagenin toimitusjohtajien lausunnoista päästöhuijausskandaalin yhteydessä. 2017

KUJALA, Laura & YLI-KNUUTTILA, Helmi: Näkyvää ja kestävää vuorovaikutusta. Vuorovaikutusteknologian tarjoamia mahdollisuuksia  työyhteisöviestintään. 2017

LEPPÄKUMPU, Jonna: Työn ja yksityisen elämän rajankäynti työelämän vuorovaikutuksessa. 2017

NORDSTRÖM, Laura: Yksityisyyden hallinta blogeissa. Lifestylegenressä tunnetuksi tulleiden bloggaajien käsityksiä yksityisyyden hallinnastaan. 2017

SALO-JOUPPILA, Satu: Sosiaalinen tuki verkkonuorisotyössä. 2017

SALONEN, Margareta: Conflicts in Workplace in Technology-Mediated Communication. 2017

STORMI, Inka: Muutospuhe sairaalan johtoryhmäkokouksissa. 2017

VAARALA, Sanna & FISK, Mika: The Use of Communication Accommodation Strategies in a Group Work. A Case Study of Four Meetings. 2017

VILOKKINEN-MÄÄTTÄ, Suvi: Vuorovaikutusosaaminen taloushallinnon asiantuntijatyössä. 2017

VUORELA, Aura: Puhuja-alan ammattilaisten käsityksiä suomalaisesta puhujakulttuurista ja yleisöpuheen merkityksistä. 2017

VÄLIMÄKI, Eveliina: Henkilöstön kokemukset työtyytyväisyyttä tuottavasta johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä. 2017

2016

AAKKO, Emilia: Insinöörien ryhmäosaaminen. Ryhmäosaamisen koulutus ja koulutustarpeet. 2016

HALONEN, Sarianna: Johtoryhmän päätöksenteko ja päätöksistä viestiminen organisaation kehittämisprojektissa. 2016

HUHTANISKA, Maiju: Vaikuttaminen kansainvälisessä etujärjestössä. 2016

HUTTUNEN, Kaisa: Kansalaisjärjestön Facebookin käyttö – vuorovaikutuksen funktiot järjestön julkisella sivulla ja suljetussa ryhmässä. 2016

HUUSKONEN, Susanna: Johtajien näkemyksiä sosiaalisesta mediasta työyhteisöviestinnässä. 2016

HÄMÄLÄINEN, Emma-Reetta: Sosiaalinen tuki työpaikan vertaissuhteissa. Työnkiertoon osallistuneiden myyjien käsityksiä. 2016

JALOSALMI, Henna-Maria: Suomen poliisin taktinen neuvottelu. Neuvottelijoiden käsityksiä ja kokemuksia vuorovaikutusilmiöstä. 2016

KEIKKALA, Viivi: "Ensisijaisesti neuvoin, ohjein ja kehotuksin." Järjestyksenvalvojan viestintä aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan kanssa. 2016

KETONEN, Tiia: Työyhteisön kulttuurin vuorovaikutukselliset esitykset – tapaustutkimus taideorganisaation näkökulmasta. 2016

KETTUNEN, Nina & PENNALA, Veera: Pääministeri Alexander Stubb Twitterissä. Henkilökuva ja itsensä esittämisen strategiat. 2016

KOSKENKORVA, Marjukka: Viestintä- ja vuorovaikutuseettiset periaatteet voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa. SPR:n turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottotoiminnassa työskentelevien näkemyksiä. 2016

KOSUNEN, Anni: Viestintävälineiden käytön ja kasvokkaisviestinnän yhtäaikaisuus. 2016

KRUPKA, Minna: Kuntapoliittiseen Facebook-ryhmään osallistuminen – syyt, tavat ja vuorovaikutuksen piirteet. 2016

LUKKARINEN, Meri: Työntekijöiden käsitykset ja kokemukset kuulluksi tulemisesta organisaatiomuutoksessa. 2016

MANNINEN, Saara: Asiantuntijatyötä tekevien käsityksiä lähijohtajalta saadun palautteen merkityksestä. 2016

MYLLYMÄKI, Marika: Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa. 2016

PITKÄNEN, Henri: Jääkiekon liigaseurojen sidosryhmävuorovaikutus sosiaalisessa mediassa. 2016

PULLIAINEN, Esko: Vuorovaikutteisuus Suomen luonnonsuojeluliiton Facebook-viestinnässä. 2016

PÖLLÄNEN, Helena: Hiihdonopettajien vuorovaikutusosaaminen. 2016

SAARANEN, Emma: Jaettu johtajuus asiantuntijatiimin palaverissa. 2016

SAARINEN, Paula: Korkeakoulukiusaamisen yhteys opiskelijan opiskelukykyyn ja opintomenestykseen. 2016

TIKKA, Minna: Vuorovaikutusverkostot työelämässä ja vapaa-ajalla. 2016

TUOKKO, Mari: Ehdokkaiden ja kansalaisten vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa vaalikampanjoinnin aikana. 2016

TURUNEN, Tuuli: Urheiluvalmentajan vuorovaikutusosaaminen. 2016

VILHUNEN, Matti: Lobbaus Euroopan Unionissa – näkökulmia lobbaukseen ja sen vuorovaikutukseen. 2016

2015

ANNALA, Laura: Nuoriso-ohjaajien ja nuorten vuorovaikutus sekä nuoriso-ohjaajien vuorovaikutustaidot ja -roolit. 2015

HUOVINEN, Outi: Johtajan ja työntekijän välinen palautevuorovaikutus. 2015

LAITINEN, Kaisa: Vuorovaikutusteknologialle annetut merkitykset tiimien virtuaalitapaamisissa. 2015

LIIKANEN, Riikka & SIRVIÖ, Sari: Työpaikkakiusaamista kokeneen kiinnittyminen uuteen työyhteisöön vuorovaikutussuhteiden kautta. 2015

LINNA, Tapani & RANTALA, Joonas: Nuorten syrjäytyminen ja vuorovaikutusosaaminen. Kirjallisuuskatsaus nuorten syrjäytymistä ja vuorovaikutusosaamista käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. 2015

SIMULA, Mika: Viestintää kansainvälisessä innovaatioverkostossa. 2015

SYVÄRINEN, Katja: Toimivat vuorovaikutuskäytänteet kuntalaisten osallistumisessa ja kunnan strategiatyössä. 2015

TAMMINEN-ARPONEN, Taina: Henkilöstövastuu listayhtiöiden vastuullisuusraportoinnissa. 2015

TAVASTI, Pinja: Työperäisten maahanmuuttajien kokemuksia ystävyyssuhteiden rakentumisesta kantasuomalaisiin. 2015

2014

BERG, Henri: Sosiaalisen median hyödyntäminen suomalaisissa yksityisen sektorin suuryrityksissä. 2014

HEINOVAARA, Laura: Henkilöstöviestinnän kehittäminen turvallisuuskriittisessä organisaatiossa. 2014

HÄMÄLÄINEN, Otto: Verkkopelin pelaaminen ja pelaajien vuorovaikutus. 2014

KETTUNEN, Maija: Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa nuorten keskuudessa. 2014

KOLEHMAINEN, Inka & KORHONEN, Anssi: Sosiaalisen intranetin käyttö organisaation vuorovaikutusympäristönä. Asiantuntijatyötä tekevien käsityksiä ja kokemuksia. 2014

KUORTTI, Aapo: Sosiaalisen pääoman siirtäminen henkilövaihdosten yhteydessä. Kiinassa työskennelleiden suomalaisten käsityksiä ja kokemuksia. 2014

LAUNONEN, Sanna: Uutispelit ja niiden uskottavuus. 2014

LYTTINEN, Tommi: Yhteisen näkemyksen rakentaminen julkishallinnon monialaisessa verkostossa. 2014

MOILANEN, Noora: Valta esimies-alaissuhteessa. Kirjallisuuskatsaus valtaan esimiehen ja alaisen vuorovaikutuksessa. 2014

MÖRSKY, Maija: Yhteistyö ja yhteisen ymmärryksen luominen Liikkuva koulu -ohjelmaan osallistuvassa yläkoulussa. 2014

NARINEN, Heli: Käsityksiä ja kokemuksia miesten ja naisten vuorovaikutustavoista. 2014

NIEMELÄ, Eeva: Esimiesten käsitykset puheeksiottotilanteesta. 2014

NIEMINEN, Heidi: Katsaus lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimukseen. 2014

NITOVUORI, Reeta: Irtisanottujen kokemuksia irtisanomistilanteen vuorovaikutuksesta. 2014

PAASO, Juha: Ideointi ryhmässä luovan alan työyhteisössä. 2014

PAAVOLA, Akseli: Negotiation strategies and offers. Perceptions of mergers and acquisitions advisors. 2014

PARVIAINEN, Eeva: Alaisen kokemuksia luottamuksen menettämisestä johtaja-alaissuhteessa. 2014

SAVOLAINEN, Esteri: Omahoitajan ja omaisen välinen vuorovaikutussuhde. 2014

SIVONEN, Tuija: Sairaanhoitajaopiskelijan kokemuksia vuorovaikutuksesta sairaalatyöyhteisössä. 2014

SOININEN, Aura: Asiantuntijatiimin päätöksenteko tapaamisessa. 2014

2013

AKKANEN, Inka: Ideoiden jalostaminen työryhmän vuorovaikutuksessa. 2013

ERKKOLA, Essi: Bloggaajien ja lukijoiden välinen vuorovaikutus. Tarkastelussa sisustusblogigenren Divaaniblogit.fi-sivuston blogit. 2012

HAATAINEN, Pieta: Viestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä. 2013

HORILA, Tessa: Harrastajanäyttelijöiden relationaaliset odotukset ohjaajaa ja ohjaussuhdetta kohtaan. 2013

INGET, Anna & RAUTIO, Kati: Visio ja sen viestiminen kasvuyrityksessä. Ylimmän operatiivisen johdon käsityksiä ja kokemuksia. 2013

JOENAHO, Hanne: Vuorovaikutus kasvokkaisissa vertaistukiryhmissä. 2012

JOKIRANTA, Sonja: Työpaikkakiusaamisen kehittymisprosessit. 2013

KAJASTE, Elisa: Audiokokous työelämän vuorovaikutustilanteena. 2012

KRAPU,  Raisa: Roolit hajautettujen tiimien verkkokokouksissa. 2013

LAITINEN, Sanna: Ylimmän johdon käsityksiä johtaja-alaisvuorovaikutuksesta ja sen eettisistä periaatteista. 2013

LEINONEN, Salla-Rosa: Vuorovaikutteiset leikit Pikku Kakkosen netissä. 2013

LIIMATAINEN, Hanna: Sosiaalisen tuen yhteydet organisaatioon sitoutumiseen. 2013

LINDQVIST, Julia: Virtuaalitiimien vuorovaikutuksen tutkimus: kirjallisuuskatsaus 2000 - 2010. 2013

PEKKARINEN, Ulla: Myyjän ja asiakkaan vuorovaikutus. Oppikirjan kirjoittaminen ja arviointi. 2013

PIIRAINEN, Juulia: Alaisten kokemuksia työn imua vahvistavasta ja heikentävästä johtamisviestinnästä. 2013

2012

ANTIKAINEN, Elina: Flown kokeminen työelämän tiimeissä. 2012

HULKKONEN, Reetta: Perehdytys yrityskauppaprosessissa. 2012

HÄKKILÄ, Hanna: Viestintäfunktiot johtoryhmän kokouksissa. 2012

HÄMÄLÄINEN, Susanna: Kuunteleminen työyhteisössä. 2012

KEKOLA, Antti: Asiakasviestinnän luomat mielikuvat. Tarkastelussa Protacon Group. 2012

LAPPALAINEN, Lotta: Läheisyys ja vallankäyttö esimies-alaisvuorovaikutuksessa. Nuorten alaisten käsityksiä ja kokemuksia. 2012

NYKÄNEN, Emilia: Kirjallisuuskatsaus johtajien vuorovaikutusosaamisesta. 2012

PAANANEN, Janne: Vertaisvaikuttaminen ja sosiaalinen media ehkäisevässä huumetyössä. 2012

PETÄJÄMÄKI, Heidi: Pastoreiden viestintäkoulutus ja viestintäkoulutustarpeet. 2012

ROUSI, Maria: Työntekijöiden käsityksiä viestinnästä muutosprosessissa. 2012

SARVILINNA, Susanne: Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus tutkimuskohteena. 2012

SAVIKURKI, Sari: Sosiaalinen tuki pienten lasten vertaissuhteissa. 2012

SILVER, Marika: Korkeakouluopiskelijoiden attribuutiot kokemalleen kiusaamiselle. 2012

TOIVIAINEN, Noora: Työnhakijoiden kokemuksia työhaastattelusta. 2012

2011

AHVENAINEN, Erika: Luottamus työyhteisössä. Työyhteisön kehittämisprojektista transformationaalisen johtajuuden tarkasteluun. 2011

ALI-LÖYTTY, Viivi & MERISAARI, Anna-Liisa: Teknologiavälitteinen henkilökohtainen verkosto – sukupolvi Y:n viestintävälineet ja välineen valinta. 2011

EL SAID, Maria & PATJA, Sanna: Vapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa. 2011

LAAPOTTI, Tomi: Ryhmän vuorovaikutuksen havainnointiin perustuvat analyysimenetelmät. 2011

LAAKSONEN, Stiina-Kaisa: Esimiesten kokemukset roolistaan ja esimies-alaissuhteistaan sekä näiden suhteiden dialektisista jännitteistä. 2011

LAHO, Henna-Kaisa: Lasten viestintäkäyttäytyminen ja vertaissuhteet. Kirjallisuuskatsaus. 2011

LAHTI, Henna: Lasten ja nuorten vertaissuhteiden ylläpitäminen ja muodostuminen viestintäteknologian avulla. 2011

MYLLYLÄ, Tuomas: Ammatin yhdistämät: Ammatillinen kulttuuri veturinkuljettajien vertaisviestinnän määrittäjänä. 2010

NIKULAINEN, Tiina & TIKKANEN, Nina: Sairaanhoitopiirin johtoryhmien jäsenten identifioituminen. 2011

OKSANEN, Päivi: Strategiaviestintä strategian toimeenpanon kokonaisuudessa. Keskijohdon käsityksiä ja kokemuksia. 2011

PYÖKKIMIES, Irma-Liisa: Asioimistulkkien viestintähaasteet. 2011

RANTANEN, Tiia: Yrittäjän liikeneuvotteluosaaminen. 2011

REKOLA, Pauli: Nuorten aikuisten verkkoyhteisöpalvelujen mobiilikäyttö. 2011

SIHVONEN, Henna: Toimittajien kokemuksia ammatti-identiteetistä sekä ammattiin liittyvästä julkisuudesta ja sen hallinnasta. 2011

VÄISÄNEN, Krista: Parisuhteen vuorovaikutuksen representoituminen naistenlehdessä. 2011

ÄRJE, Aleksis: Radioselostusten narratiivisuus. Henkilöhahmot, draamallisuus ja juonellisuus jääkiekkoselostuksissa. 2010

2010

AHONEN, Riina: Radio-ohjelmasarja Etelä-Savon uussuomalaisista. Työnäyte ja arviointi. 2010

HÄRKÖNEN, Saana: Vuorovaikutus tiimeissä. Työnäyte viestintäkoulutuksen suunnittelusta ja arvioinnista. 2009

KAISTO, Jenni: Ryhmien vuorovaikutus ja päätöksenteko verkkopelissä. 2010

KANSONEN, Milla: Urheilujoukkueen valmentajien käsityksiä valmentajan ja valmennettavan välisestä vuorovaikutuksesta ja valmentajan vuorovaikutusosaamisesta. 2010

KOSKINEN, Salla: Suomalaisten designyritysten brändiviestintä. 2010

METSÄPELTO, Karin: Suomalaisten monikansallisten yritysten sisäisen viestinnän haasteet 2010-luvulla. 2010

NIEMINEN, Katriina: Kaupunginvaltuutettujen argumentointi. 2010

NYLUND, Petra: Pohjois-Savon pk-yritysten viestintäosaaminen ja -käytänteet. 2010

OIKARINEN, Riitta: Koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten kokemuksia ystävyyssuhteista. 2010

PENNANEN, Eveliina: Johtoryhmän jäsenten osallistuminen ja roolit. 2010

PITKÄNEN, Niina: Perehdyttäminen puheviestintäilmiönä: perehdyttämisestä perehdyttämis- ja perehtymisprosessiin. 2010

PÄÄKKÖNEN, Mari: Johtaminen musiikkifestivaalilla. Tapaustutkimuksena Kuhmon Kamarimusiikki. 2010

RINNEKANGAS, Henna: Kampanjavaikuttaminen sosiaalisessa mediassa. Case: Kännissä olet ääliö. 2009

VIRTA, Hanne-Mari: Säännöllisesti, tasavertaisesti ja avoimesti. Sisäisen viestinnän haasteet verkosto-organisaatiossa. 2010

2009

AHONEN, Maiju: Attraktio näyttelijöiden viestintäsuhteessa. 2009

ERKKOLA, Jussi-Pekka: Vuorovaikutteisuus sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median käsiteanalyysiä. 2009

HAAPASALMI, Outi: Julkisuuden henkilöiden itsensä esittäminen Facebookissa. 2009

HEINONEN, Maria: Viestintäsuunnitelma tunnettuuden lisäämiseksi yliopiston laitoksen oppiaineelle. 2009

KAAKKOLAMMI, Sari: Korkeakouluopiskelijoiden vuorovaikutusosaaminen kollaboratiivisessa ryhmässä. Case Demola. 2009

KOIVUMÄKI, Minttu: Lasten ja nuorten ryhmäviestintätaitojen kehittyminen. 2009

KULMALA, Ulla: Itsestäkertominen ja luottamuksen rakentuminen dokumenttielokuvan
tekoprosessissa. 2009

LAAKSONEN, Vilja: Johtajien televisioesiintyminen vaikutelma- ja taitoarvioinnin näkökulmasta. 2009

LEIVO, Hanna-Niina: Organisaation kriisiviestintä ja sen suunnitteleminen. 2009

METSÄTÄHTI, Netta: Naispoliisien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja työssä viihtymisestä. 2009

NIKKILÄ, Mia: Tuki tehtäväkeskeisen verkkoryhmän vuorovaikutuksessa. 2009

PARTANEN, Paula: Nuorten käsityksiä viestintäkampanjan vaikuttavuudesta. 2009

SUVIOLA, Jari: Dialogisuuden käsite pariterapian kontekstissa. 2009

TUOMINIEMI, Suvi: Esiintymistyötä koskeva palaute Yleisradiossa. Palauteoppaan tuottaminen Yleisradion käyttöön. 2009

2008

HAPPONEN, Kaisa & JOKIRANTA, Piia: Kuudennen luokan oppilaiden metakognitiiviset ryhmätaidot. 2008

HÄKKINEN, Ari: "Never Fall into Silence". Rock Artists' Politically Persuasive Messages. 2008

HYLE, Laura & PIISPANEN, Tiina: Palaute ja sosiaalinen tuki urheilijan ja valmentajan vuorovaikutussuhteessa. 2008

JUNTUNEN, Maria-Kaisa: Suru osana tarinaa. Kokemuksia perheen vuorovaikutuksesta sisaruksen kuoleman jälkeen. 2008

JÄRVILUOMA, Elina: Aikuisiän kiintymystyylien ja sosiaalisen tuen hakemisen yhteys auttamistyöyhteisössä. 2008

KAIJANKOSKI, Tanja: Ulkomailla lapsena tai nuorena asuneiden käsitykset ystävyyssuhteistaan. 2008

KARJALAINEN, Hanna: Näyttelijän ja ohjaajan vuorovaikutussuhteen jännitteet. 2008

KOLLANUS, Atte: Jälleenmyyjien näkemyksiä ja kokemuksia viestinnästä verkostomarkkinoinnissa. 2008

KUMPULAINEN, Piia: Kahvipöydästä yleiseen tietoon. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa. 2008

LEINONEN, Kaarina: Luovien ryhmässä. Ryhmän luovuutta koskevan kirjallisuuden kartoitus. 2007

MIETTINEN, Kimmo: Valmistaudu, vireydy, vaikuta. Eväitä esiintymistaitoon. Audiovisuaalisen oppimateriaalin laatiminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden käyttöön. 2008

NISKANEN, Auri: Palaute soitonopiskelussa opettaja-oppilassuhteessa. 2008

PAASO, Marika: Korea kasvoista kasvoihin – suomalaisten ekspatriaattien kokemuksia eteläkorealaisen työelämän arvoista ja vuorovaikutuksesta. 2008

PARKKONEN, Tiina: Tuen hakemisen ja osoittamisen ilmaukset erikoistuvan kirurgin ja seniorikirurgin vuorovaikutuksessa. 2008

REPONEN, Meeri: Tuen välittyminen Eläke-liiton puhelinrinkitoiminnassa. 2008

TOIKKA, Kati: Viidesluokkalaisten käsitykset läheisyydestä ystävyyssuhteissa. 2008

VALTONEN, Kati: Vieraana keskusteluohjelmassa. Haastateltavien kokemuksia esiintymisestä televisio-ohjelmassa Inhimillinen tekijä. 2008

VILANDER, Minttu: Perusopetuksen kahdeksasluokkalaisten käsityksiä ja näkemyksiä koulun huumevalistuksen vaikuttavuudesta. 2008

2007

AHOLA, Katja: Tuloksellinen asiakaspalvelu puhelimessa.

BOMAN, Helena: Äitien viestintätavoitteet ja niiden ilmeneminen äitiysneuvolassa. 2007

ELORANTA, Tero & TANNINEN, Liisa-Ilona: Muutosviestintä Pieksänmaan kuntaliitoksessa.

JALONEN, Outi: Esimiesten ja työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia kuuntelemisesta. 2007

KAIJA, Juha & MALINEN, Markku: Argumentointi YLE:n vaalitentissä. Miten pääehdokkaat ja haastattelija argumentoivat presidentinvaalien 2006 vaalitentissä? 2007

KETTUNEN, Anni: Suojelemista ja pidättäytymistä. Läheisten kokemuksia tuesta ja vallasta vuorovaikutuksessa syöpää sairastavan kanssa. 2007

KLEMI, Anna: Henkinen väkivalta parisuhteessa. Kokemuksia henkisen väkivallan luonteesta ja satuttavuudesta. 2007

LAAKSO, Martti: Parisuhteen dialektiset jännitteet ja konfliktit Aki Kaurismäen Varjoja paratiisissa -elokuvassa. 2007

MAJANIEMI, Pekka: Pikaviestimen käyttöönotto kaupunginkirjaston toimipisteissä. 2007

NYYSTILÄ, Jenni: Esimiesten vuorovaikutusosaaminen. 2007

PUUKKO, Tytti: Koettu valta perheyrittäjäpariskunnan vuorovaikutuksessa. 2007

RAAPPANA, Mitra: Ryhmä työssä. Ryhmä suomenkielisessä työelämän tueksi suunnatussa opas- ja tietokirjallisuudessa. 2007

RINNEKARI, Sirkku: Potilaan yksityisyyden huomioiminen osastohoidon aikana. 2007

RINTAMÄKI, Niina & ROSSI, Maria: Keskijohdon näkemyksiä ja kokemuksia muutosviestinnästä yrityskaupan kontekstissa. 2007

SAARISTO, Outi: Timantit työssään. Kulta- ja kelloalan myyjien käsityksiä puheviestintäosaamisestaan asiakaspalvelutilanteissa. 2007

TOIVOLA, Riikka: Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä. 2007

2006

ARVILA, Reetta & SULKANEN, Emma: Naisvaltuutettujen käsityksiä ja kokemuksia uskottavuudestaan. 2006

HEDMAN, Erika: Työnjohtajien ja työntekijöiden käsityksiä luottamuksesta vuorovaikutussuhteessa. 2006

HELOPURO, Suvi: Sosiaalinen tuki opetusharjoittelun palautekeskustelussa. 2006

JULKUNEN, Henna: Vaimona ja äitinä vieraassa kulttuurissa. Naisten kokemuksia kulttuurienvälisestä parisuhteesta Libanonissa. 2006

KAUPPI, Teemu: Opettajiin kohdistuva henkinen väkivalta. 2006

KERO, Heta: Verkkovideo osana oppimateriaalia. 2006

KYLLÖNEN, Timo: Festivaaliorganisaation ja median kohtaaminen. Median käsityksiä lehdistötoiminnan työntekijöiden viestintäosaamisen tasosta. 2006

LAAKKONEN, Jaana: Henkilöstön kokemus organisaation arvo- ja strategiaviestinnästä. 2006

LEHTO, Markus & LUOSTARINEN, Petri: Hyökkäys- ja puolustusstrategiat poliittisen kriisin käsittelyssä. Pääministeri Anneli Jäätteenmäen ilmoitus eduskunnalle 18.6.2003 Irak-keskustelun taustoista. 2006

LEHTONEN, Tuomas: Relationaaliset jännitteet toimittajan ja vieraan välillä keskusteluohjelmassa. 2006

LINDGREN, Suvi: Ryhmän vuorovaikutus kiusaamisprosessissa. Nuorten ja koulun henkilökunnan näkemyksiä ryhmän merkityksestä koulukiusaamisessa. 2006

NYKÄNEN, Ilkka: Itsestäkertominen verkkopelin keskustelufoorumilla. 2006

SAARANLUOMA, Riku: Yleisradion radiotoimittajien koulutustausta ja ammattiosaaminen. 2006

SAARELA, Maria: Ylin johto oppivan organisaation osaamisen johtajana. 2006

SAVOLAINEN, Anne: Johtajat ja esimiehet työpaikkakiusattuina. 2006

SCHADEWITZ, Suvi: Vieras kieli ja viestijäkuva. Käsityksiä ja kokemuksia vieraskielisestä parisuhteesta. 2006

TAKALA, Varpu: Epävarmuuden hallinta työelämässä. Yksilön kokemuksesta vuorovaikutteiseen hallintaan. 2006

2005

BORISOFF, Henna: Televisiota katsomassa - vuorovaikutus televisionkatselutilanteessa. 2005

ESKELINEN, Sanna: Benito Mussolini vaikuttamaan pyrkivänä puhujana. 2005

HAKKARAINEN, Tuula: Apteekin palveluviestintä. 2005

HONKANEN, Virpi: Kokemuksia viestintäosaamisen kehittymisestä työn kontekstissa. 2005

ISAKSSON, Jonna: Luottamuksen rakentuminen harrastajateatteriryhmässä. 2005

ITKONEN, Heli: Yhteisöllisen identiteetin rakentuminen luterilaisessa jumalanpalveluyhteisössä. 2005

JOUTTIJÄRVI, Samuel & KÄRKI, Heikki: Mitä on selkeä joukkoliikenneinformaatio? 2005

KAARTINEN, Maija & ÖSTERBERG, Anna: Sosiaalinen tuki ja palaute työssä viihtymisen selittäjinä. 2005

KALLIO, Soile: Viittomakielen tulkin kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi tulkatussa vuorovaikutustilanteessa. 2005

KARIKOSKI, Annikki: Ikkunoita opetusviestintään. Pedagogisten perusopintojen opiskelijoiden käsityksiä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. 2005

LAAJALAHTI, Anne: Huumori talk show -haastatteluissa. 2005

LINNA, Riikka: Poliittiista vaikuttamista vai monipuolista kerrontaa? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan. 2005

MAJURI, Minna: Maahanmuuttajat työharjoittelussa: kokemuksia työyhteisöjen vuorovaikutuksesta ja tiedonkulusta. 2005

MATIKAINEN, Heidi: Johtajuuden haasteet virtuaalitiimissä. 2005

NILSSON, Tuuli: Metakognitiiviset tiedot ja taidot ryhmän päätöksenteossa. 2005

PARTANEN, Jenni: Vuorovaikutus stand up-komiikassa. 2005

PITKÄNEN, Noora: Teknologiavälitteinen viestintä ystävyyssuhteessa. 2005

RAUNIO, Irene: Ryhmän vuorovaikutusprosessit sairaalaosaston yhteisökokouksissa. 2005

RÄINÄ, Jenni: Uutisointi ja ihmisten kokema turvattomuus. 2005

SAASTAMOINEN, Riitta: Kulttuurienvälisen viestinnän opettamisen käsitteet, opetussisällöt ja opetusmenetelmät. 2005

2004

HYTÖNEN, Eveliina: Keskijohdon käsityksiä yrityksen strategiasta ja strategiaviestinnästä. 2004

HÄNNINEN, Anu: Viestinnällisten käytänteiden ja vuorovaikutussuhteiden yhteys esimiesten työuupumukseen. 2004

LEHTONEN, Kaisa: Vertaisryhmä yksilön tukena Painonvartijoissa. 2004

KARHUNEN, Sanna: Nuorten käsityksiä viestinnästä koulukiusaamistilanteissa. 2004

KERTTULA, Taina: Käyttäjien odotuksia verkkovideon sisällöistä. Tapaustutkimus VTT:n sisäisestä viestinnästä. 2004

KIISKINEN, Ilpo & SALO, Topi: Suomen digitelevisiouudistuksen avainhenkilöiden käsityksiä vuorovaikutteisesta televisiosta ja sen katsojasta. 2004

KOLLMANN, Maria: Henkilöstön luottamus muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa. 2004

KORKALA, Salme: Rikos- ja riita-asioiden sovitteluprosessi. 2004

KUKKOHOVI, Kirsi: Fysioterapian ohjaustilanteen vuorovaikutus. Fysioterapeuttien ja asiakkaiden käsityksiä vuorovaikutuksesta sekä sen kohdentamisesta ja mukauttamisesta ohjaustilanteessa. 2004

NAUMANEN, Tiina: Lukiolaisten ja heidän opettajiensa käsityksiä puheviestinnästä. 2004

PALOJÄRVI, Henna-Liisa: Bussi vuorovaikutuskehyksenä - matkustajat julkisen ja henkilökohtaisen tilan neuvottelijoina. 2004

PARKKINEN, Riika: Läsnäolon vaikutelma Yleisradion radiouutisissa. 2004

PURHONEN, Pipsa: Puheviestintäosaaminen asiakaskeskeisessä teollisen alan yrityksessä. 2004

RAINIVAARA, Sini: "Sinä olet varmasti hyvä jossakin." Kiusatun näkemyksiä viestinnästä ja työyhteisön tuesta työpaikkakiusaamistilanteissa. 2004

RASMUSSEN, Niina: Televisiosarjojen viestinnän kulttuurinen kokeminen. Suomalaisten ja tanskalaisten opiskelijoiden käsityksiä oman kulttuurinsa viestinnän erityispiirteistä. 2004

SALO, Hanna: Diplomaattiviestinnän tunnusomaiset piirteet. 2004

SEPPÄLÄ, Piritta: Puheviestinnän opetus Tampereen teknillisessä yliopistossa. 2004

VÄYRYNEN, Sari: Yhteiset kertomukset terrorisminvastaisen sodan oikeuttamisessa. Tapaustutkimus George W. Bushin puheista. 2004

 

2003

AHO, Sanna: Vertaistuki koulukiusaamistilanteissa. Tukioppilaiden käsityksiä mahdollisuuksistaan vaikuttaa kiusaamisongelmaan. 2003

AUVINEN, Salla: Esiintymistaidon kurssin osallistujien esiintyjäkuva. 2003

FLUURI, Elisa: Onko dialogi opettajan ja opiskelijan välillä mahdollinen yliopisto-opetuksessa. 2003

HILTUNEN, Heidi: Koiran kautta kontaktissa. Vuorovaikutus koiranulkoilutustilanteissa. 2003

KATAINEN Niina-Maria: Netti-televisio Vision synty ja käyttökokemukset. 2003

KEITURI, Suvi: Markkinoinnin ja viestinnän kehittämistä verkkoympäristössä. Tapaustutkimus työryhmän työskentelystä ammattikorkeakoulussa. 2003

KIRJALAINEN, Anna: Organisaation sisäisen viestinnän kehittäminen. 2003

KOKKO, Teemu: Koulukiusatusta aineenopettajaksi. Koulukiusaamisen yhteyksiä viestintähalukkuuteen, viestintäarkuuteen, omaan viestintäkompetenssikäsitykseen sekä opettajuuteen liittyviin odotuksiin. 2003

KOKKONEN, Minna & KÄRKI, Marika: Huomion keskipisteenä. Mistä kumpuaa harrastelijateatterilaisen esiintymistarve? 2003.

KRAPU, Marko & LOURAMO, Kaisa: Tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus. Nonverbaalisen viestinnän ja anonymiteetin tarkastelua. 2003

KUULA, Kati: Itsestä kertomisen etiikka. 2003

KÄYHKÖ, Katariina: Elämäntapana skede ja hip hop. Pojat puhumassa ryhmään kuulumisestaan kulttuurisena ilmiönä. 2003.

LEPO, Iita: Luontokouluyrittäjien viestintä ja aikuisten roolijako luontokoulun opetustilanteissa. Tapaustutkimus Laukaan luontokoulusta. 2003

LÄNSITIE, Janne: Yleisöpuheen sisällön arviointikriteerit. 2003

NIEMISTÖ, Elina: Radion kuuntelijapalautteen antaminen ja vastaanottaminen. 2003

PALOSAARI, Anni: Internetin uutispalvelut - formaatti ja viestinnällinen murros. 2003

RUOTTINEN, Anna: "Iloinen ja rento, mutta kuitenkin jämäkkä ja asiallinen". Aulapalveluhenkilöiden käsityksiä omasta viestinnästään ja vuorovaikutuksesta asiakaspalvelutilanteessa. 2003

ROUHIAINEN, Maijastiina: Yrityksen strategiaviestintä. Keskijohdon ja työntekijöiden käsityksiä muutoksen viestinnästä. 2003

RYYNÄNEN, Sanna: Sukupuoliseksi häirinnäksi koettu viestintäkäyttäytyminen. 2003

SAARI, Tuulikki: Personal Trainer -koulutuksen kehittäminen omavalmentajan ammatin vuorovaikutuksellisuuden näkökulmasta. 2003

2002

AFLATUNI, Hanna-Mari: Ongelmanratkaisua ja neuvottelua oppimassa. Omenaopisto-projekti Itä-Vantaan kouluissa. 2002

INNANEN, Kaisu: Viestintäteknologia työryhmän vuorovaikutuksen tukena. 2002

ISOTALUS, Eila: Critical success factors of Finnish-Mexican interpersonal communication in the business context. 2002

JAAKKOLA, Tiina: Esimiesten ja alaisten käsityksiä kehityskeskusteluista vuorovaikutustilanteena. 2002

JUSSILA, Elisa: Monimediadeski toimintaympäristönä. Yleisradion Oulu Radion ja Pohjois-Suomen tv-uutisten työntekijöiden näkemykset monimediadeskistä ja sen aiheuttamista muutoksista. 2002

JÄRVELÄ, Riikka: Opettajien ja oppilaiden mielikuvia onnistuneesta ja epäonnistuneesta viestintätilanteesta opetus- ja oppimiskontekstissa. 2002

KOIVUMAANAHO, Päivi: Monikulttuurisen opetuksen opiskelijoiden vuorovaikutuskokemukset vieraassa kulttuurissa. 2002

KOLJONEN, Minna: Henkilöstön näkemyksiä organisaation sisäisestä viestinnästä. Tapaustutkimus Silja Line Oy:n Call Centeristä. 2002

MANNINEN, Tuomas: Viestintäteknologia ja tasa-arvo organisaatiossa. 2002

MARILA, Ella & YLINEN, Annaleena: Luottamus vuorovaikutuksessa: teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja luottamuksen rakentuminen. 2002

MÖNKKÖNEN, Jonna: Puhetta draamasta. Puheviestinnän opettajien näkemyksiä draamapedagogiikan hyödyntämisestä opetuksessa. 2002

NUKARI, Elli: Hyvä kuuntelija ja kuuntelijan vastuu. Opiskelijoiden käsityksiä vaikuttamaan pyrkivän puhe-esityksen kuuntelemisesta. 2002

ROOS-CABRERA, Inkeri: Esimiehen ja alaisen välinen palaute asiantuntijaorganisaatiossa. 2002

SIITONEN, Marko: Tieto- ja viestintätekniikka ja yhteydenpito yläasteikäisten perheissä. 2002

SIVUNEN, Anu: Nuoret ja viestintäteknologia - nuorten käsityksiä viestintäteknologiasta perheessä. 2002

TASSIA, Tiina: Saarnat ja saarnatilanteet helluntaiseurakuntien päiväjumalanpalveluksissa. 2002

TIAINEN, Eila: Narratiivinen kerrontatapa ja haastattelut Ei kurjuutta kummempaa -tv-ohjelmassa. 2002

VANHATALO, Riitta: Naisten kesken. Kokemuksia viestinnästä kolmessa naisten koulutusryhmässä. 2002

VEIKKOLA, Helena: Sisäisen tukipalvelun laatu matkatoimistovirkailijoiden arvioimana. 2002

VÄLKKY, Petra: "Olisin mielelläni vielä jatkanut." Erimielisyyksien osoittaminen vuoden 1999 eduskuntavaalien televisiokeskusteluissa. 2002

2001

GÖÖS, Milla: Supportiivinen viestintä työyhteisössä. 2001

KAIVOSAARI, Anna: Informaatioteknologia-alan asiantuntijan ammatillinen ja viestinnällinen kompetenssi. 2001

METSÄ, Suvi-Tuuli: Kallion lukion puheilmaisun opettajien näkemyksiä arvioinnista ja palautteenannosta. 2001

NURMINEN, Päivi: "Halu palvella on onnistumisen edellytys!" Asiakaspalvelualan oppikirjojen vuorovaikutusta käsittelevän materiaalin tarkastelua. 2001

RISSANEN, Mari: Nuorten aikuisten käsityksiä viestijäkuvansa kehittymisestä. 2001

SALONEN, Riikka: Kulttuurienvälinen asiakaspalvelu. Hotellivirkailijoiden näkemyksiä ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemisesta ja kulttuurin roolista asiakaspalvelutilanteissa. 2001

SAVOLAINEN, Pinja: Finding a right way to communicate. Evaluation of communication practices in a multicultural project. 2001

SUOKKO-KIVISTÖ, Sanna: Juoruilun merkitys ystävien välisessä vuorovaikutuksessa. 2001

TÖRRÖNEN, Minna: Tulkintoja dialogisuudesta projektijohtajuudessa. 2001

VEDENPÄÄ, Ville: Kevyttä ja kuplivaa. Käsityksiä radiopuheen muutoksesta Yleisradion nuorten radio-ohjelmissa radioalan kaupallistuttua. 2001

VÄISÄNEN, Katariina: Reflektio aikuisen puheviestintätaitojen oppimisessa ja opetuksessa. Jack Mezirowin ja Donald Schönin reflektio-käsitteiden analyysi. 2001

2000

ALANNE, Anne: Mielikuvat äänenkäytön harjoittelussa. 2000

GUSTAFSSON-NURMI, Päivi: "Sait ylipuhuttua ..." Leipomoalan tuote-esittelijöiden arvioita viestintätaidoistaan, -tyyleistään ja -tavoistaan. 2000

HARVIAINEN, Lotta & LYYTIKÄINEN, Eeva: Viestintäkompetenssi kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa. Suomalaisten käsityksiä tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta viestinnästä viestittäessä hollantilaisten kanssa. 2000

JUHOLA, Pauliina & KAIHOVIRTA, Minna: Kohti ideaalia organisaatiota. Työryhmän toiminnan tarkastelua ilmapiirin, tehokkuuden ja puheviestintäkompetenssin näkökulmista. 2000

KAUKINEN, Ruut: Oppijan kokemuksia palautteesta. Irti jännityksestä -esiintymistaitokurssin osallistujien näkemyksiä. 2000

KIVIMÄKI, Hanna: Taivaallista puhetta. Mooseksen ja Jumalan välisen vuorovaikutussuhteen tarkastelua. 2000

KUIVASMÄKI, Anu: Martti Ahtisaaren ja Elisabeth Rehnin viestintätyyli television vaaliohjelmissa vuoden 1994 presidentinvaaleissa. 2000

LAINE, Nina: Vuorovaikutus psykodraamassa. Psykodraamaohjaajien käsityksiä hyvästä vuorovaikutussuhteesta ja telen syntymisestä psykodraamassa. 2000

PAAJANEN, Petra: Sisäistä viestintää kehittämään. Kuvaileva tapaustutkimus yrityksen sisäisen viestinnän edellytyksistä ja kehittämistarpeista. 2000

UUTTO-RAJAKALLIO, Pipsa: Radio Pori - kaupungin ääni. Kuuntelijoiden käsityksiä radioasemasta, sen valinnasta, toimittajista ja imagosta. 2000

VUORINEN, Anna: Interpersonal conflict in television drama. Content analysis of the intimate relatioinships on "Kotikatu". 2000

1999

ELO, Heidi & NISULA, Hanna: Roolit, valta ja säännöt suomalaisten ja namibialaisten korkeakouluopiskelijoiden viestintäsuhteessa kasvattajansa kanssa. 1999

HUTTUNEN, Pia: "Ollaan ihan hissun kissun, ei arvostella eikä kommentoida." Alaisten ja esimiesten käsityksiä palautteesta työyhteisössä. 1999

HÄNNINEN, Minna: Antiikki viihteellisti retoriikan - entä me? Nykyajan medioituneen viestinnän ja antiikin retoriikan vertailua. 1999

KOENKYTÖ, Heli: "Kyllähän sitä pystyy silmäluomia leikkaileen ja menemään naimisiin..." Äänestäjien käsitykset poliitikon imagon muotoutumisesta. 1999

KUJALA, Heli: Ensitapaaminen viittomakielellä. Viittomakielisen ensikeskustelun tarkastelua kulttuurinäkökulmasta. 1999

LEPOLA, Merja: Viestintä organisaation palavereissa. 1999

MYKRÄ, Teija: Itseilmaisun koulutuksen vaikuttavuus oppijan näkökulmasta. 1999

SAARINEN, Miia: Kävijöiden näkemyksiä Pori Jazzin imagosta. 1999

TEITTINEN, Mari: Kielelliset vaikuttamiskeinot Tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren EU-puheessa. 1999

1998

JALKANEN, Johanna: Kokemuksia tiimityöstä. Metsähallituksen Itä-Lapin ja Itä-Suomen tiimien tarkastelua. 1998

KUOKSA, Irina: Keskusteluhalukkuus tietokonevälitteisessä opiskeluympäristössä. 1998

MIETTINEN, Antti: Yksilö, tiimi ja tiimiorganisaatio. Tapaustutkimus viestintäsuhteiden merkityksestä tiimiorganisaatiossa. 1998

MÄKELÄ, Sanna: Myyjien näkemyksiä asiakaspalvelusta. 1998

SALVOLA, Tanja: Vaikuttaminen päihdevideoissa. 1998

TAINIO, Susanna: "Täällä porukka ojentautuu, kun kamerat tulee." Kansanedustajien näkemyksiä television merkityksestä heidän työssään. 1998

ILKKA, Tarja: Yrityksen sisäinen viestintä toimipaikkojen välillä. 1998

NISSINEN, Anne: Näytelmän vuorovaikutusprosessit ja roolityön tulkinta. Tapaustutkimus näytelmästä Oleana. 1998

RITVA, Leena: Viestintä kunnallisessa matkailumarkkinoinnissa. 1998

TUOMIKOSKI, Mikko: Muuttuva karisma. Karisma-käsitteen merkityksen tarkastelua. 1998

1997

AUVINEN, Annika & HIEKKARANTA, Tiina: Organisaation sisäinen viestintä ja työntekijöiden sitoutuminen Jyväspankin muutosprosessissa. 1997. SALAINEN

JÄÄSKELÄINEN, Niina: Viestintä ystävyyssuhteessa. Ystävyyssuhteiden viestinnän teoreettista tarkastelua. 1997

KALLIO, Kirsi: Silkkaa tekniikkaa vai pelkkää mielikuvaa? Viestintäteknologian ja viestintäkäyttäytymisen välisen suhteen teoreettista analysointia. 1997

KURKI, Sonja: Vaikuttaminen johtamistyössä. Naisjohtajien käsityksiä omasta vaikuttamisestaan työssä. 1997

KYTÖHARJU, Pasi: Puhuva kumileimasin? Tapaustutkimus puheviestinnän piirteistä kaupunginvaltuuston kokouksessa. 1997

LINDSTRÖM, Milla & NORI, Siru: Suomen partiolaisten johtamiskoulutus. 1997

PEKKARINEN, Hanna-Kaisa: Puheviestinnällisten aineiden opetus Keski-Suomen läänin kansalais- ja työväenopistoissa. 1997

TIRRONEN, Johanna: Valta teatteriohjaajan ja näyttelijän välisessä suhteessa. 1997

AULANKO, Petra: Päätöksenteko suomalais-brittiläisessä parisuhteessa. 1997

HUOVINEN, Sari: Journalistinen haastattelu interpersonaalisena kohtaamisena. 1997

1996

HAAVISTO, Petra & HANNUS, Tanja: Toimittaja haastattelijana. 1996

KOSTAMO, Kai & LAAJALA, Markku: "Herra alikersantti, voinko puhutella." Varusmiesten käsityksiä viestintäilmapiiristä varusmiespalveluksessa. 1996

KÄRKKÄINEN, Sanna: Asiakkaan ja retkenjohtajan vuorovaikutus koskenlaskuretkellä. 1996

LEHTO, Sari: Viestintä tutorointitilanteessa. 1996

MIKKOLA, Leena: Supportiivinen viestintä sairaanhoitajan ja potilaan vuorovaikutuksessa. 1996

MISUKKA, Marina: Puheväleissä pienestä pitäen. Tutkimus äidin ja 0-1,5 -vuotiaan lapsen välisestä viestinnästä äitien näkökulmasta. 1996

MÄKINEN, Sari: Katsojien arvioita ajankohtaistoimittajien haastattelutyyleistä. 1996

ROMAN, Sari: Epistemologinen drag. Kommunikatiivinen agentuuri parodian poliittisuuden rajaajana Judith Butlerilla. Sivulaudaturtyö. 1996

SARAJÄRVI, Teija: Opettajan palaute esiintymistehtävän jälkeen. 1996

1995

ELO, Minna: Klubin säännöistä reunaehtoihin. EU-metaforat poliittisen väittelyn kontekstissa. 1995

HUOTARI, Leena: Puhelinviestintä pankin asiakaspalvelu- ja myyntitilanteessa. 1995

KANGASKESTI, Riitta & LAATIKAINEN, Sari: Viestintäkanavan vaikutus puhujan luotettavuuden arviointiin. 1995

LAINE, Sari: Löytyykö eetteristä ystävä. Radiotoimittajan itsestäkertomisen ja interaktion simuloinnin arvioitu vaikutus parasosiaaliseen suhteeseen. 1995

MYLLYPERKIÖ, Arja: Systemaattinen desensitisaatio puhetilanteisiin liittyvien jännitysten hoitomenetelmänä. 1995

OLKKONEN, Satu: Ilmaisutaidon opettaminen ammattina? Ilmaisutaidon opettajaksi valmistuvien opettajien käsityksiä ilmaisutaidon opettajan koulutuksesta ja työstä. 1995

POUTIAINEN, Saila: "Kahvi on kaadettu, tulkaa ottamaan." Etnografinen tutkimus kahvipöytäkeskusteluista ja niiden kulttuurisesti merkittävistä säännöistä. 1995

RUONALA, Katri-Mari: Presidenttiehdokkaat haastateltavina. Vuorovaikutuksen ja ehdokkaiden esiintymisen tarkastelua tv-haastattelutilanteissa vuoden 1994 presidentinvaaleissa. 1995

TASKILA, Maija: Radiotoimittajien käsityksiä omista äänenkäytön ongelmistaan. 1995

YLI-ERKKILÄ, Mirja: Vuorovaikutus ja potilaan itsemääräämisoikeus terveyskeskuslääkärin vastaanotolla : kolme esimerkkitapausta jyväskyläläiseltä terveysasemalta. 1995

1994

HEIKKINEN, Kirsi-Margit: Välttämätön tulevaisuus. Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus Maanantaiseuran kolmen ensimmäisen keskustelun välttämättömyysretoriikasta. 1994

HEISTO, Outi: Viestintämyönteisyys ja tyytyväisyys parisuhteessa.Arvioita omasta ja kumppanin viestinnästä. 1994

HUHTANIEMI, Jouni: Huumorilla vai ilman? Opettajien ja oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia opettajan huumorista oppitunnilla. 1994

IKOLA, Johanna: Suomalaisen harrastajanäyttelijän ilmaisukoulutus. Esimerkkinä Suomen harrastajateatteriliiton vv. 1948-1990 järjestämä harrastajanäyttelijöiden koulutus. 1994

JÄKÄLÄ, Mikko & RIIKONEN, Meija: Action research on service quality.Case:Jyväskylä Regional Tourist Services. 1994

LUKKARI, Ulla: "Ei oppikirjaesittely ojaan kaadu." WSOY:n oppikirjaesittelyt markkinointiviestintänä ja suostutteluprosesseina. 1994

TALVINEN, Sanna-Maija: Tuettu lauluääni. Suomalaisten laulunopettajien näkemyksiä tukilaulusta ja sen opettamisesta. 1994

VERTANEN, Tuija: Konfliktinratkaisu parisuhteessa - arvioita omasta ja kumppanin viestinnästä. 1994

VÄHÄNIKKILÄ, Raimo: Draama viestinnällisenä taito- ja taideaineena. Tapaustutkimus draamapedagogiikasta lastentarhanopettajien koulutuksessa. 1994

1993

AARNIO, Saila: Television lastenohjelmien esiintyjien viestintä. 1993

HAUTSALO, Kirsi: Oppilaan puhumishalukkuus oppitunneilla. 1993

JUNTUNEN, Johanna: Jääkiekkoselostuksen dramaattiset elävöittämiskeinot radiossa. 1993

KILPELÄINEN, Minna & MENTU, Pasi: Ryhmäviestintätaitojen opettaminen peruskoulun ala-asteen ryhmätyötilanteissa. 1993

PARTONEN, Minna: Opettajan viestinnän ja oppimisen välinen yhteys opiskelijan näkökulmasta. 1993

PIESKI, Taina: Pakolaisaiheinen viestintäkampanja Laukaan kunnassa syksyllä 1991. 1993

VIRRANKARI, Marjaana: Esikouluikäisten keskustelut kuvakorttipelissä. 1993

1992

JAAKKOLA, Leena: Argumentointi television vaalitentissä. 1992

KESKINEN, Riku: Peltosesta Marjaseen - puhetaidon kirjallisuus Suomessa 1901-1933. 1992

LAMMINMÄKI, Tiina & PYNNÖNEN, Päivi: Äänen laadun ja artikulaation yhteys puhujasta muodostuvaan kommunikoijakuvaan. 1992

LAUKKANEN, Tuula: Monivammaisen lapsen perheen sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. 1992

LUKKARI, Teija & SUOMALAINEN, Ritva: Korkeakouluopettajien esiintymistaidot luentotilanteissa. 1992

NIEMINEN, Soile-Sisko: Argumentatiivisuus. Tutkielma kahden testin soveltamisesta. 1992

OVASKAINEN, Tiina: Viestintä parisuhteessa. 1992

PANKKONEN-RENTOLA, Anitta: Karismaattinen poliittinen esiintyminen. 1992

PASANEN, Tuula: Nuorten puhekulttuuri. Kahdentoista jyväskyläläisen lukiolaisen haastattelututkimus. 1992

PÄÄKKÖNEN, Mirja: Kuunteleminen prosessina ja taitona. Kirjallisuuteen perustuva selvitys kuuntelemisen prosessista ja kuuntelemisen taidoista. 1992

REPO, Anne: Rauhalahden voimalaitoksen viestintäverkosto ja viestintätyytyväisyys. 1992

ROUHIAINEN, Carita: Normioppilas. Opettajan odotuksia oppilaan puhekäyttäytymisestä luokassa. 1992

TUHKANEN, Markku: Kahden kansanedustajaehdokkaan vaalikampanjan kartoitus ja vertailu vuoden 1991 eduskuntavaaleissa. 1992

UKKONEN, Eeva & PYLVÄNÄINEN, Marja: Niin, mut noin et' ihan, jos ajatellaan, että et' et' kuitenkin, jos kuunnellaan : psykologin viestinnän tarkastelua haastattelutilanteessa. 1992

1991

AALTONEN, Tarja: Tutkimus auskultanttien ääniongelmista sekä niiden yhteydestä tiettyihin taustamuuttujiin. 1991

ASIKAINEN, Sanna: Tietoisuuden ja puhekäyttäytymisen välisen problematiikan teoreettista ja metodologista analysointia. 1991

HELISEVÄ, Ritva: Lausunnan ystävät katsomossa. Yleisötutkimus kahdesta lausuntaillasta Hämeenlinnassa. 1991

HJELT-PUTILIN, Paula: Sinfoniaorkestereiden koettu viestintäilmasto ja puheviestintäasenteet. 1991

HUTTUNEN, Jaana: Yritysorganisaation sisäisen viestinnän tulevaisuudenkuvat. 1991

KUKKOLA, Anna: Naisvaltuutettujen viestintäkäyttäytyminen kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa. 1991

MANKILA, Iris: Miten koululaisten poikkeavat sosiaaliset taidot ja puheviestintätaidot vaikuttavat kommunikaatioon? 1991

PARKKINEN, Minna-Mari: Aikuisopiskelijan tavoitteet esiintymistaidon opiskelussa. Tapaustutkimus Maaseudun Sivistysliiton kursseilla. 1991

PIETIKÄINEN, Sari: Puheviestintätaitojen arviointia kolmessa viestintätilanteessa. 1991

PURO, Jukka-Pekka: Keskusteleminen uimahallien miestensaunoissa ja käsityksiä saunassa puhumisesta. 1991

TUOMIKOSKI, Tarja: Palveluviestinnän laatu Helsingin yliopiston kirurgisessa sairaalassa assertiivisuustyyliluokittelulla mitattuna. 1991

1990

ANGERVO, Marjo: Puhelinkäyttäytyminen - puhelinviestinnän säännöt ja puhelimen käyttö. 1990

ANTOLA-HYVÖNEN, Helena: Puheviestinnän koulutuksen vaikuttavuudesta. Tapaustutkimus Eurajoen kristillisen kansanopiston lastenohjaaja-leikinohjaajalinjalla. 1990

HEIKKILÄ, Merja: Vapaa juonto radion puhe-musiikkiohjelmissa. Radiojuontajien relationaalinen kompetenssi kuuntelijoiden arvioimana. 1990

ISOTALUS, Pekka: Television ajankohtaistoimittajien esiintymisen normit juontotilanteissa. 1990

KARSTINEN, Eija: Totuus valepuvussa. Tutkimus poliisimiesten ja poliisikokelaiden valheenpaljastuskyvystä. 1990

RUSANEN, Soile: Suomalainen viestijänä kansainvälisessä työympäristössä. 1990

RÄTTYÄ, Tuula & SÄILÄ-MUSTONEN, Johanna: Kuva presidentti Urho Kekkosesta puhujana kirjallisuuden, haastattelujen ja puheanalyysien perusteella. 1990

TUISKULA, Irma: Nonverbaalisen viestinnän havaitseminen ja tulkinta. Metodikokeilu havaintoherkkyyden mittaamiseksi. 1990

1989

AITTONIEMI, Eeva-Leena: Teekkarit puheviestintätaitojen arvioijina. 1989

CALAMNIUS, Meri: Kuvanauhoituksen vaikutuksesta opetusharjoittelijan palautetaitoon. 1989

GERLANDER, Maija: Sisäinen viestintä Keski-Suomen työvoimapiirin piiritoimistossa ja viestintätyytyväisyys Keski-Suomen työvoimapiirissä. 1989

HEIKKINEN, Terttu: "They spoke in defence of themselves." Apologiat suomalaisen presidenttiehdokkaan puheviestinnässä. 1989

HEISKA, Kaarina: Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien viestintätaidot. Koulutustarvetutkimus Teknillisessä korkeakoulussa. 1989

JÄRVI, Irja: Narsismi, johtajuus ja henkilön vuorovaikutuskäsitykset. 1989

KALLIO, Hilkka: Sinfoniaorkesterin viestintäilmasto ja organisaatioon kuuluvien puheviestintätaidot. 1989

KUULUVAINEN, Jaana: Johdatus Kaarlo Marjasen lausunnan teoriaan. Kokonaisilmaisuun perustuva näkemys lausunnasta. 1989

MÄKI-LÄHDE, Sirkka: Pankkiorganisaation esimiesten puheviestintätaitojen koulutustarve. 1989

PERKIÖ, Sinikka: Lasten kerronnan keinot. Tutkimus 5-vuotiaiden lasten kertomuksista. 1989

PIETILÄ, Irja: Namibialaisten puheviestintä. Kvalitatiivinen tutkimus namibialaisten kommunikointiin liittyvistä tavoista ja säännöistä. 1989

RAJAMÄKI, Tuula: Lukupuhuja vai radiopersoonallisuus? Yleisradion toimittaja suorana lähetettävän radio-ohjelman juontajana. 1989

RUHA, Marja-Leena: Myyntineuvottelijan viestintäkäyttäytyminen ostajien ja myyjien arvioimana. 1989

SAARINEN, Kirsi-Marja: Lukion puhekasvatuksen asema, tavoitteet ja käytäntö äidinkielen opettajien arvioimina. 1989

SIHTO, Minna: Suomalainen englannin kielen puhujana. Arviointia ja attribuutioita. 1989

SUOMINEN, Outi: Asiakasviestintä vakuutusalan kokonaispalvelussa. Puheviestintätaitojen arviointimenetelmän kehittäminen asiakaspalvelijan puheviestinnällisen koulutustarpeen määrittelemiseksi. 1989

TAMMELA, Mauri: Kauppateknikko-opiskelijoiden puheviestintätaidot ja puheviestinnän koulutustarve. 1989

TAMMINEN, Pirkko: Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen suhtautuminen runoon. 1989

VÄLIKOSKI, Tuula-Riitta: Asianajajan puheviestintätaidot kihlakunnanoikeudessa lautamiehen näkökulmasta. 1989

YLI-KOKKO, Päivi: Esimiehen ja alaisen välisen viestinnän ongelmat, puutteet ja esteet. Tapaustutkimus Wärtsilän Dieselin huolto-osastolta Vaasasta. 1989

1988

HIUKKA, Kristiina: Communication problems of Finnish exporters in intercultural business negotiations. 1988

HUTTUNEN, Leena: Puheviestinnän opetus teologisissa tiedekunnissa ja kirkon nuorisonohjaajakoulutuksessa. 1988

KUPLA, Päivi & RUOKONEN, Marianna: Kuuntelusta kontaktiin. Tutkimus vuorovaikutusviestinnästä Jyväskylän seudun paikallisradiotoiminnassa. 1988

MARTTINEN, Paula: Opettajien havaintoja opetusharjoittelijoiden viestintätyylistä ja tehokkuudesta. 1988

PERÄMÄKI, Pertti: Puhenopeuden vaikutuksesta puhujan persoonallisuudesta tehtäviin päätelmiin : tutkimusmenetelmien testausta. 1988

PÖRHÖLÄ, Maili: Sydämen lyöntitiheys puhujan vireystilan mittarina ja jännittyneisyyden ennustajana. 1988

1987

AHONEN, Jarmo: Sanomalehtitoimittajien puheviestintätaitojen merkitys ammattiin liittyvissä puheviestintätilanteissa. 1987

OJAPALO, Arja: Teollisuuden esimiesten ja alaisten välinen viestintä. 1987

RIIHIAHO, Sisko: Yliopisto-opiskelijoiden viestintäkulttuuri. Puheviestintätilanteiden kartoitusta. 1987

YLIKOSKI, Mailis: Neuvotteluasenteet työnantajan ja luottamusmiehen välisissä palavereissa hotelli- ja ravintola-alalla. 1987

1984-1986

NIEMI, Merja: Neuvottelustrategiat ja -taktiikat : tutkimus rakennusmestareiden neuvottelutyylistä. 1986

STOOR, Maritta: Tutkimus Jyväskylän kaupungin johtavien virkamiesten puheviestintätilanteista ja niissä toimimisesta. 1985

VALKONEN, Tarja: Sairaalahenkilöstön viestintäasenteiden ja puhumistottumuksien tutkiminen. Viestintäarkuuden arviointia. 1984

Läheisyys ja vallankäyttö esimies-alaisvuorovaikutuksessa. Nuorten alaisten käsityksiä ja kokemuksia